Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації стратегії розвитку виробничої сфери регіону.
 2. Обґрунтування організаційно-економічних форм та механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 3. Розробка методів підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої сфери регіону.
 4. Визначення напрямків модернізації основного капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення.

Науково-дослідні теми:

 • «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України»
 • «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України»
 • «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)»
 • «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності»
 • «Напрями модернізації основного капіталу регіону»

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна

інженер Деркач Марія Володимирівна

 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2018УДК 339.37:330.341.4(477); JEL L81
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 8-14. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.014_u.

Літер.: 6


Окреслено ключові тенденції розвитку торгівлі в регіонах України на підставі аналізу динаміки індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту упродовж 2012-2017 рр. Оцінено структурні зміни у роздрібному товарообороті у розрізі продовольчих і непродовольчих товарів. Побудовано регіональну структуру роздрібного товарообороту (за його обсягами у вартісному виразі) та визначено вагомість торгівлі у ВДВ. Розраховано частку імпорту в роздрібному товарообороті регіонів України. 
індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту, структура, продовольчі і непродовольчі товари, торгівля, частка імпорту у роздрібному товарообороті УДК 332.1:66; JEL М11
Коваль Л. П. Кластеризація регіонів України за потенціалом розвитку хімічної промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 37-43. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.043_u.php.

Літер.: 8


Проведено кластерний аналіз регіонів України за потенціалом розвитку хімічної промисловості. За результатами кластерного аналізу регіони розподілено на три кластери: кластер з високим рівнем розвитку хімічної промисловості, кластер з потенціалом розвитку хімічної промисловості, кластер з низьким рівнем розвитку хімічної промисловості. Встановлено тенденції регіонального розвитку хімічної промисловості в часовому аспекті. Досліджено зміни у регіональній структурі хімічної промисловості упродовж 2012-2017 рр. Поглиблено аналіз регіонального розвитку хімічної промисловості шляхом порівняння результатів кластерного аналізу з особливостями розміщення сировинних центрів хімічного виробництва. За результатами дослідження визначено три категорії областей: області із стабільним розвитком, які використовують наявний потенціал; області, які недостатньо використовують потенціал; малоперспективні регіони, які мають слабку сировинну базу та невисокий економічний потенціал. 
хімічна промисловість, потенціал розвитку хімічної промисловості регіонів, кластерний аналіз УДК 332.1:658; JEL D20, R13
Ляховська О. В. Оцінка показників діяльності хімічних підприємств Західного регіону України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 33-36. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.036_u.php.

Літер.: 13


Наведено загальну характеристику хімічних підприємств Західного регіону. Виявлено, що ключову частину займають підприємства з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (40%). Найбільшими з них є: ТОВ «Карпатнафтохім» та ПрАТ «Рівнеазот». Частка зазначених підприємств в обсязі реалізованих хімічних речовин і хімічної продукції регіону становить близько 87%. Наведено загальну характеристику діяльності цих підприємств. Охарактеризовано хімічні підприємства регіону, що розвиваються: ТОВ «Карпатсмоли», ТзОВ «Поліком», ТзОВ «Полікем», ТзОВ «Живиця плюс» і ПАТ «Львівський хімічний завод». Виявлено проблеми розвитку хімічних підприємств Західного регіону, зокрема: екологічні проблеми, необхідність сприяння розробленню сировинних ресурсів, організація нових виробництв та інші, а також, запропоновано шляхи їх вирішення. 
хімічна промисловість, хімічні підприємства, хімічне виробництво, обсяг реалізованих хімічних речовин і хімічної продукції УДК 311.21:[338.4:339.562]-042.75; JEL F14, L60
Созанський Л. Й. Оцінка залежності економіки України від імпорту промислової продукції кінцевого споживання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 20-24. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.024_u.php.

Літер.: 6


Високий рівень залежності національної економіки від імпорту, зокрема продукції переробної промисловості, зумовлює необхідність розвитку імпортозаміщувальних виробництв. Метою статті є аналітичне обґрунтування напрямів імпортозаміщення в Україні на основі результатів оцінювання залежності економіки від імпорту промислової продукції в сегменті кінцевого споживання (у розрізі виробництв переробної промисловості). Виявлено високий рівень (>45%) залежності українського споживчого ринку від імпорту промислових товарів. Найвища імпортозалежність у кінцевому споживанні була характерна для товарів високо – і середньо-високотехнологічних виробництв (81,08% і 73,62% відповідно), а потреба у споживчих товарах двох виробництв (комп’ютерів і автотранспортних засобів), що відносяться до цих груп, на понад 90% забезпечувалась імпортом. Критично високою (>80%) була імпортозалежність від товарів кінцевого споживання і деяких середньо – і низькотехнологічних виробництв (виробництва гумових і пластикових виробів; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та інших матеріалів; виробництва меблів, іншої продукції). Результати оцінювання імпортозалежності стали аналітичним підґрунтям для визначення перспективних напрямів імпортозаміщення в Україні. 
імпортозалежність, імпортозаміщення, кінцеве споживання, промислова продукція, виробництва переробної промисловості УДК 330.3;658.1;JELС42,О30,L80,R11
Ляховська О. В. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 55-59. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.059_u.php.

Літер.: 5


У статті досліджено сучасний стан запровадження інновацій на промислових підприємствах у регіонах України. Проаналізовано тенденції розвитку промислових інновацій. Встановлено, що для регіонів України характерно переважне впровадження промислових інновацій нових для підприємств, оскільки такі проекти потребують меншого фінансування. В результаті дослідження виділено основні причини низького розвитку промислових інновацій у регіонах (висока затратність наукових розробок, нестача професійних кадрів, доступність кредитування, інформаційна необізнаність тощо) і виявлено, що більшість з них ґрунтуються на відсутності фінансування. Запропоновано шляхи стимулювання фінансування промислових інновацій у регіонах, зокрема: збільшити самофінансування інноваційних проектів за допомогою створення фондів розвитку; стимулювати залучення іноземних інвестицій в промислові інновації на макро- та мікрорівнях; розвивати інформаційне забезпечення щодо впровадження інновацій у промисловості регіонів. 
інновації у промисловості, інноваційна продукція промислових підприємств, частка промислових інновацій, джерела фінансування інновацій, самофінансування промислових інновацій УДК 338.12:332.12;JELL74,R13,E23
Созанський Л. Й. Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 49-54. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.054_u.php.

Літер.: 8


У статті проаналізовано зміни у спеціалізації будівництва регіонів України у 2012-2017 роках і обсягах будівельної продукції. Зміни у спеціалізації будівельного сектора економіки регіонів досліджено за допомогою аналізу структури будівельної продукції регіонів та регіональної структури будівництва України. Тенденції розвитку будівельного сектора економіки регіонів України досліджено за допомогою аналізу індексів будівельної продукції загалом і у розрізі основних видів будівельної продукції. Аналіз індексів будівельної продукції показав стрімке зростання будівництва в Україні загалом та переважній більшості її регіонів у 2016 і 2017 роках. У результаті проведено дослідження зроблено висновок, що виклики 2012-2015 років спричинили негативний вплив на функціонування будівельного сектора регіонів України. Однак, покращення макроекономічного і інвестиційного клімату в країні, а також ефективна реалізація регіональних програм розвитку у 2016-2017 роках сприяли стрімкому зростанню будівництва у більшості областей і підвищенню його диверсифікованості за спеціалізацією і за регіональною структурою. 
будівництво, індекс будівельної продукції, будівлі, інженерні споруди, структура УДК 338.45; JEL E32
Коваль Л. П. Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 22-26. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.026_u.php.

Літер.: 6


Здійснено оцінку вагомості хімічної галузі в промисловості України, зокрема досліджено динаміку частки хімічної галузі в обсязі реалізованої промислової продукції, а також її питому вагу в імпорті та експорті, проведено порівняльну оцінку індексів виробництва хімічних речових та хімічної продукції з індексами виробництва в промисловості. Визначено чинники, що сприяють розвитку хімічної промисловості. Проаналізовано основні тенденції розвитку галузі та проведено порівняльний аналіз із загальними тенденціями в промисловості. Проведено структурний аналіз хімічної промисловості України. Виявлено особливості хімічної промисловості, а також стримуючі чинники розвитку галузі. Визначено сильні та слабкі сторони, притаманні хімічній галузі загалом та пов’язані з особливостями макросередовища в Україні. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, окреслено можливості та перспективи розвитку хімічної галузі. 
хімічна промисловість, індекс цін виробників хімічної продукції, індекси цін виробників промислової продукції УДК 339.565+339.562(477); JEL
Іщук С. О. Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 3-9. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.009_u.php.

Літер.: 4


Розраховано темпи приросту товарного експорту в регіонах України за 2012-2017 роки. Проведено аналіз структури товарного експорту в розрізі основних товарних груп. Побудовано структуру експорту товарів за регіонами. Виявлено тенденції погіршення товарної структури вітчизняного експорту за критерієм рівня технологічності продукції. Запропоновано низку заходів, спрямованих на усунення потенційних загроз для національної економіки в умовах погіршення світової кон’юнктури на сировинних ринках шляхом диверсифікації товарної і географічної структур українського експорту. 
товарний експорт, темпи приросту, структура, товарна група, продукція промисловості, продукція сільського господарства УДК 338.45:339.56(477)(438); JEL E62, E23, F63
Созанський Л. Й. Оцінка результатів функціонування промисловості України і Польщі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 28-32. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.032_u.php.

Літер.: 8


Виявлення сильних і слабких сторін української і польської промисловості здійснено шляхом розрахунку системи показників ефективності і активності промислової діяльності, та підсумовуючого інтегрального індексу конкурентних переваг. Результати аналізу значень інтегрального індексу конкурентних переваг промислових секторів економіки України і Польщі за 2011-2016 роки виявили переважання польської промисловості в усі роки аналізованого періоду. Найвагоміші конкурентні переваги промисловості Польщі виявлено за показниками економічної ефективності (рентабельність операційної діяльності, активів і обороту), ресурсної ефективності (продуктивність праці) і інноваційної активності (частка підприємств, що впроваджували інновації у загальній кількості промислових підприємств, частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції і частка витрат на інновації в загальному обсязі капітальних інвестицій). Причиною збитковості обороту і, водночас, активів вітчизняної промисловості є надмірний обсяг інших (не пов’язаних із основною діяльністю) витрат. З огляду на непрозорий зміст переважної більшості статей цих витрат (а надто «інших»), є необхідність їх деталізації у фінансових звітах підприємств із метою посиленого контролю з боку Державної фіскальної служби України за ними. Для підвищення інноваційності промислового сектора національної економіки необхідно, з одного боку, покращити макроекономічні умови функціонування суб'єктів промислової діяльності в Україні у напрямку сприяння розширенню внутрішнього попиту на вітчизняну промислову продукцію і збільшенню її пропозиції, а також удосконалення системи управління якістю промислової продукції та прискорення міжнародної сертифікації підприємств, а з іншого – підвищити ефективність капіталовкладень та рівень упровадження інновацій у виробництво. Також необхідна поступова переорієнтація інвестиційних потоків у розвиток високо¬технологічних виробництв, зокрема шляхом податкового та митного стимулювання вітчизняних інвесторів і державного гарантування захисту іноземних. Дієвим інструментом податкового стимулювання може стати зниження ставки податку на прибуток (або податкові канікули) для виробників високотехнологічних товарів при одночасному підвищенні цієї ставки для виробників сировинних товарів. 
промисловість, активність, ефективність, інновації, капітальні інвестиції, промислова продукція 

 


Веб-майстер П. Попадюк