Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації стратегії розвитку виробничої сфери регіону.
 2. Обґрунтування організаційно-економічних форм та механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 3. Розробка методів підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої сфери регіону.
 4. Визначення напрямків модернізації основного капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення.

Науково-дослідні теми:

 • «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України»
 • «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України»
 • «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)»
 • «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності»
 • «Напрями модернізації основного капіталу регіону»

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., проф. Іщук Світлана Олексіївна

Старший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н. Созанський Любомир Йосипович

Науковий співробітник к.е.н. Кудря Ярослав Валерійович

Науковий співробітник к.е.н., доц. Коваль Людмила Пилипівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Міхель Романа Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Ляховська Олена Василівна

Провідний інженер Процевят Оксана Семенівна

Інженер Деркач Марія Володимирівна

 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658:330.131.5:332.122, JEL G32, K22, L69
Кудря Я. В. Економічні резерви управління ефективністю розвитку промислових корпорацій регіону / Я. В. Кудря // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 206-217.


Успішність промислових корпорацій регіону забезпечується використанням економічних резервів управління ефективністю корпоративного розвитку. Метою статті є структурно-функціональна оптимізація внутрішньофірмових економічних механізмів управління обіговим капіталом промислових корпорацій на прикладі Західного регіону інструментами економіко-математичного моделювання коштом дебіторської заборгованості за промислову продукцію. Унаслідок використання загальних і спеціальних методів наукового дослідження запропоновано систему економічних показників оптимізації дебіторської заборгованості промислових корпорацій регіону. Визначено статистичні зв’язки між показниками оптимізації економічних механізмів управління обіговими активами промислових корпорацій регіону і дебіторської заборгованості за промислову продукцію. Сформульовано і запропоновано критерії оптимізації механізмів управління обіговими засобами промислових корпорацій регіону. Наведено формалізовану процедуру оптимізації дебіторської заборгованості за промислову продукцію. Цей економічний резерв управління ефективністю розвитку промислових корпорацій регіону забезпечує збільшення рівня корпоративного прибутку за рахунок маржі від реінвестування мобілізованої частки дебіторської заборгованості за промислову продукцію і неотриманим операційним у результаті використання корпоративних цінових дисконтів на продукцію. 
дебіторська заборгованість, економічні резерви, корпорація, ефективність, обіговий капітал, оптимізація, промисловість, регіон, розвиток Кудря Я. В. Особливості розвитку управління обіговим капіталом промислових корпорацій / Я. В. Кудря // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 28-33.Файл Adobe Reader УДК 339.564:62/69(477)
Процевят О. С. Огляд теоретико-методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону / О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 114-119.

Літер.: 17


У науковій статті здійснено огляд теоретико-методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону. Запропоновано експортний потенціал промисловості регіону розглядати з позиції синтезу трьох взаємопов’язаних категорій: експортного потенціалу промисловості, експортного потенціалу регіону, експортного потенціалу промислових підприємств. Проаналізовано існуючі підходи до трактування сутності економічної категорії “експортний потенціал”. Представлено авторське трактування економічної категорії “експортний потенціал промисловості регіону”. Вивчено сучасні методики оцінювання експортного потенціалу на макро, мезо та мікрорівнях. Встановлено, що оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону повинно передбачати: аналіз сучасного стану експортного потенціалу промисловості регіону, визначення складових формування експортного потенціалу регіону, встановлення факторів впливу на стан експортного потенціалу регіону, визначення пріоритетних видів промислової продукції, що мають значні конкурентні переваги на зовнішньому ринку, представлення напрямів та механізмів нарощення експортного потенціалу промисловості регіону. 
експортний потенціал, промисловість, регіон, підприємство Файл Adobe Reader УДК 339.56(477)
Созанський Л. Й. Прогноз динаміки товарного експорту і імпорту в Україні / Л. Й. Созанський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 114-119.

Літер.: 7


Проведено прогнозування динаміки товарного експорту і імпорту в Україні до 2020 року. Прогноз здійснено за допомогою інструментів кореляційного-регресійного аналізу на основі визначених НБУ цільових значень інфляції. У результаті кореляційного аналізу виявлено тісний взаємозв’язок між показником інфляції і темпами приросту/зниження товарного експорту, імпорту та капітальних інвестицій у переробну промисловість. 
експорт товарів, імпорт товарів, капітальні інвестиції у переробну промисловість, інфляційне таргетування Файл Adobe Reader УДК 339.56:339.924
Міхель Р. В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС / Р. В. Міхель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 130-135.

Літер.: 10


У статті розглянуто зовнішню торгівлю товарами України та областей Західного регіону упродовж 2011-2015 років та виявлено основні тенденції розвитку їх зовнішньоторговельних операцій напередодні вступу в дію умов ЗВТ між Україною та ЄС. Проаналізовано структуру експорту та імпорту областей Західного регіону за географією та встановлено основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності областей Західного регіону. На основі аналізу закономірностей розвитку зовнішньої торгівлі товарами Естонії, Польщі та Чехії відразу після підписання ними Угоди про асоціацію з ЄС окреслено проблемні питання для України. 
експорт, імпорт, області Західного регіону України, ЄС, ЗВТ Кудря Я. В. Статистична оцінка експорту та імпорту товарів у Львівській області / Я. В. Кудря, Р. В. Міхель // Статистика України. – 2016. – №2(73). – С. 44-55.Кузьмін О. Є. Аналітично-інформаційний огляд тенденцій і чинники розвитку промислових корпорацій на тлі глобалізаційних змін сучасності, загроз, врахування вітчизняного й міжнародного досвіду / О. Є. Кузьмін, І. Б. Скворцов, Я. В. Кудря // Economic security and protection of information: theory, methodology, practice : monograph / Scientific editor S. I. Drobyazko. – Roma ; Italy : Edizioni Magi, 2016. – 112 p. – P. 34-63.Іщук С. О. Фактори конкурентоспроможності виробничої сфери регіону: модернізація основного капіталу / С. О. Іщук, Я. В. Кудря // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України : монографія ; наук. ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Сочінський М.М., 2016. – 300 с. – С. 227-237.Ishchuk S. O. Мanagement of economic development of industrial corporations: the functionalities opportunities of operation management / S. O. Ishchuk, Y. V. Kudria // Applied management and investments. – 2016. – N2. – Vol. 5. – Р. 100-108.

2015Файл Adobe Reader УДК 330.322:339.5(477)(061.1)
Ткач С. М. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах зони вільної торгівлі з ЄС / С. М. Ткач // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. – Одеса. – 2015. – Вип. 13. – С. 68-72.

Джерел: 17 

У статті досліджено розвиток економічної співпраці між Україною і Європейським Союзом в інвестиційній сфері. Визначено ключові ризики та можливості для інвесторів України з країн Європейського Союзу в умовах зони вільної торгівлі. Запропоновано рекомендації центральним та регіональним органам влади щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 
інвестиційна діяльність, ризики, можливості, прямі іноземні інвестиції, зона вільної торгівлі між Україною і ЄС 

 


Веб-майстер П. Попадюк