Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Завідувач відділу:
Кравців Василь Степанович,
доктор економічних наук, професор,
тел. (032)270-70-37

Відділ створено у 1981 році.

Проблематика наукових досліджень:

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • Теоретико-методологічні засади формування та механізми реалізації регіональної екологічної політики, наукове забезпечення розробки регіональних екологічних програм.
  • Проблеми екологічної безпеки гірських і транскордонних регіонів та шляхи їх вирішення.
  • Обґрунтування стратегії використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
  • Наукові основи та механізми сталого розвитку гірських територій, екологічні інновації.

Науково-дослідні теми відділу:

  • «Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України» (2014-2016 рр.)
  • «Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (2013–2015 рр.)
  • «Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку» (2012-2014 рр.)
  • «Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону» (2011-2012 рр.)
  • «Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст» (2008-2010 рр.)

Склад відділу:

директор, завідувач відділу доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович

провідний науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Жук Петро Володимирович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Стадницький Юрій Іванович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Колодійчук Ірина Анатоліївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Гулич Ольга Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Полюга В'ячеслав Олексійович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Башинська (Завальона) Юлія Іванівна

молодший науковий співробітник Мищишин Іванна Романівна

провідний інженер Бегень Олеся Романівна

інженер Григоренко Олена Василівна

аспірант Дяків Софія Михайлівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.145:332.146.2(23); JEL C81, O11
Жук П. В. Європейські макрорегіональні інструменти розвитку – для гірських територій / П. В. Жук, Ю. І. Башинська // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 48-54.

Літер.: 11


Розглянуто питання використання макрорегіональних інструментів розвитку гірських територій – європейських гірських конвенцій і макрорегіональних стратегій. Охарактеризовано принципи й завдання чинних Альпійської та Карпатської конвенцій. Вказано на необхідність їх доповнення інструментами стратегічного й програмного характеру. На прикладі чинної з 2015 р. Макрорегіональної стратегії ЄС для Альпійського регіону досліджено мету, цілі та завдання нових європейських інструментів системного розвитку гірських макрорегіонів. Розкрито зміст ініціатив про розроблення макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону. Наведено дані щодо передбачених у проекті такої стратегії напрямів й пріоритетних сфер спільної діяльності країн та регіонів – її гіпотетичних учасників. 
гірські території, макрорегіон, інструменти розвитку, макрорегіональні стратегії, Карпатська стратегія Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.021:338.48]:339.97(23)(477); JEL L83, Q26, R58
Гулич О. І. Європейська політика розвитку туризму і рекреації в гірських регіонах: досвід для України // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 131-138.

Літер.: 6


Визначено пріоритети, чинники формування та основні завдання з реалізації політики розвитку туризму і рекреації в Європі. Виділено основні механізми та інструменти впливу, у тому числі фінансові, на стимулювання розвитку туризму, забезпечення його конкурентоспроможності та інноваційності, сталості та відповідальності. Акцентовано увагу на необхідності використання відповідних інструментів у процесі реалізації політики розвитку туризму в гірських регіонах, які мають забезпечувати сталість високоякісного туризму при одночасному збереженні культурної і природної спадщини та навколишнього середовища. Визначено основні завдання з розвитку сталого туризму в гірському регіоні. Запропоновано алгоритми дій з підтримки розвитку сталого туризму, уніфікованих підходів до розроблення і застосування стандартів розвитку і оцінювання впливів туризму, співпраці країн Карпатського регіону у формуванні і просуванні спільних туристичних продуктів, брендів і марок, що можуть бути корисними для Українських Карпат. 
туризм, рекреація, гірські регіони, європейська політика розвитку туризму і рекреації, Карпатський регіон Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43](23)(477); JEL O10, O18, Q28, R58
Колодійчук І. А. Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 139-147.

Літер.: 13


Розглядаються сучасні підходи до вирішення проблем гірських територій у європейських країнах. Наголошується на визначальній ролі сільського господарства у їх розвитку. Аналіз засвідчує, що проблеми економічного, екологічного та соціального характеру в межах гірських територій європейських країн вирішуються чи шляхом проведення активної аграрної політики, чи в межах реалізації регіональної гірської політики, спрямованої на компенсацію негативного впливу природно-кліматичних ресурсних властивостей гірських територій, надаючи інвестиційну підтримку для розвитку пріоритетних видів і сфер економічної діяльності, зокрема сільському господарству. Значна увага приділена питанню стимулювання сільгоспвиробників у гірській місцевості. Виокремлено основні недоліки вітчизняної системи стимулювання гірського сільського господарства, що не дозволяє повною мірою розкрити можливості цих територій. Запропоновано напрями економічної підтримки сільськогосподарських виробників у гірських регіонах України для недопущення занепаду традиційно провідної для таких територій аграрної сфери зайнятості місцевого населення та екологізації сільського господарства в гірській місцевості. 
гірські території, гірська політика, сільське господарство, інструменти стимулювання, підтримка сільськогосподарського виробника УДК 658.567:332.133.6
Колодійчук І. А. Відходи та їх позиціонування в територіальних соціально-економічних системах / І. А. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". Львів, 2017. Вип. 6(128). С. 78-82.

Літер.: 19


Розглянуто проблему відходонакопичення з позицій історизму, зокрема на тлі підвищення рівня урбанізації, починаючи з доіндустріальних цивілізацій. Значна увага приділена розгляду відходів з правової точки зору. Наголошується, що управління відходами у провідних європейських країнах опирається на ґрунтовне законодавство у цій сфері, широкий набір механізмів та інструментів, які формувались і відбирались еволюційно. Визначено основні підходи до суті відходів в економічному середовищі. Вказується на позиціонування відходів як забруднення, у платежах за яке знехтувана фундаментальна роль природного навколишнього середовища у наданні такої послуги як поглинання відходів. Розглядаються відходи у соціальному контексті. Переконані, що доволі різні погляди на суть відходів – економічний, екологічний, соціальний – вимагають уважного ставлення, оскільки визначають різні шляхи практичної діяльності, у розрізі яких реалізуються підходи до поводження з відходами. 
проблема відходонакопичення, відходи, позиціонування, вторинні матеріальні ресурси, вторинна сировина, забруднення, соціальний аспект 

2016Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.024:332.142.4:334.752:[338.45:620.9], JEL Q29, L94
Башинська Ю. І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю. І. Башинська, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 63-68.

Літер.: 7


Розглянуто питання розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону. Наведено результати економічної оцінки природного потенціалу відновлюваної енергетики областей Західного регіону України. Зроблено висновок про низькі показники його освоєння та необхідність використання дієвих організаційно-економічних механізмів забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в регіоні. У цьому контексті запропоновано формування Західноукраїнського кластера відновлюваної енергетики, запровадження зелених державних закупівель, організацію розробки готових проектів зі спорудження об’єктів відновлюваної енергетики та аукціонної торгівлі ними. 
відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, регіон, публічно-приватне партнерство УДК 658.567:[338.45:621.38](477)
Kravtsiv V. S. Conceptual foundations for the formation of waste disposal mechanism based on the recycling of e-waste in Ukraine [Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні] / V. S. Kravtsiv, I. A. Kolodiichuk // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 89-92. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 15 

У статті виявлено передумови необхідності розроблення дієвих механізмів регулювання поводження з е-відходами. Запропонована авторами модель визначає якісно нову структурно-функціональну взаємодію потоків, що забезпечують замкнутий цикл використання е-товарів. Перша підсистема зазначеного механізму забезпечує процедуру консолідації е-відходів для подальшої їх утилізації, друга – передбачає безпосередню їх переробку з вилученням цінних компонентів та утилізацією токсичних речовин без шкоди для навколишнього середовища. 
е-відходи; е-товари; рециркуляція; утилізація; механізм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 001.89, JEL B30
Кравців В. С. М. І. Долішній: учений, керівник, особистість / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 5-6.

2015УДК 332.142.6:339.972
Кравців В. С. Транскордонна екологічна безпека: суть поняття та шляхи досягнення / В. С. Кравців, П. В. Жук // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : О. І. Шаблій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 484 с. – С. 59-63.
Джерел: 10 

The issues of cross-border ecological security are outlined. The notion of regional cross-border ecological security is explained as the absence from the side of neighboring country’s territory of the threats of ecological nature for the health of population and the activity of territorial communities of the region adjacent to the border that is stipulated, among other, by the results of interstate and interregional cooperation in overcoming of the abovementioned threats. The authors propose the structural scheme of regional ecological security factors as approaching directed threats related to cross-border movement of the polluters of air and surface and ground waters, cross-border disruption of natural ecosystems and exhaustion of natural resources, lose of biological variety of cross-border character and cross-border natural phenomena on one hand and the relevant preventive and liquidation measures on the other hand. Special attention is paid to the peculiarities of cross-border factor influence on the achievement of ecological security in bordering regions and its both obliging and assisting role in overcoming of ecosecure condition asymmetry. On the example of Lviv region and Podkarpackie voivodship the asymmetry of ecological condition within the relevant Ukrainian-Polish cross-border region is shown. The conclusion is made that the issues of decreasing the anthropogenic pressure on the environment and of achievement of the ecological security level corresponding to the neighbors’’ parameters are more than urgent for Ukrainian regions adjacent to the EU countries. Implementation of such tasks requires the complex solution in the single cross-border system of ecologic security. Its structure should encompass three basic blocks: legislative-targeted block, maintaining the assessment of ecological threats level; block on development and implementation of decisions over maintenance of ecological security, preventing its deterioration and liquidation of sources and consequences of ecological hazard; block on ecological security monitoring and decisions implementation results control. The blocks in their turn are differentiated into the elements that are related to each other. Cross-border specific requires the coherent functioning of the single system elements that act in terms of states demarcation. In particular, Ukraine’s Western cross-border regions have the possibilities to use the institute of Euroregions “Carpathian” and “Bug” to achieve the targets of ecological security, i.e. through forming of targeted cross-border ecological and natural-resources clusters. The excess to European Neighborhood Instrument (ENI) and its cross-border cooperation programs for 2014-2020 opens significant possibilities for the Western cross-border regions of Ukraine. But qualitatively other requirements and possibilities over ecological security in Ukraine and its cross-border regions will be available due to the full-scale enforcement of the relevant provisions of the Association Agreement between Ukraine and EU. 
екологічна безпека, транскордонний регіон, екологічні загрози, асиметрія екологічного стану, система екологічної безпеки Пітюлич М. М. Сучасний стан та прогнозна оцінка демографічної ситуації в гірських районах Карпатського регіону / М. М. Пітюлич, М. М. Пауш // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка / Мукачівський державний університет. – Мукачево : Карпатська Вежа. – 2015. – Вип. 1(3). – С. 179-185.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45
Жук П. В. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду / П. В. Жук, І. С. Почтарук // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 167-175.

Літер.: 7


Розглянуто питання ролі вугільної промисловості у соціально-економічному розвитку країн і регіонів, сучасні тенденції у розвитку галузі. Акцентовано увагу на необхідності реструктуризації вугільної промисловості України та її Західного регіону. Проведено аналіз шляхів реструктуризації вугільної галузі у країнах Європи, оцінено європейський досвід реструктуризації галузі та можливості його використання в Україні. На цій основі запропоновано напрями та механізми реструктуризації вугільної промисловості Західного регіону України. Зокрема, об’єднання усіх вугільних виробництв регіону в одній державній компанії ДВАТ «Західвугілля» із закриттям при цьому нерентабельних шахт, шахт з особливо складними умовами вуглевидобування та шахт з вичерпаними запасами вугільної сировини; формування вертикально інтегрованої паливно-енергетичної компанії у формі державного підприємства «Західенерговугілля»; будівництва в регіоні нових шахт для збереження вуглевидобутку та створення робочих місць для шахтарів; запровадження у районах припинення вуглевидобутку спеціального режиму інвестиційної діяльності; формування спеціальної державної політики соціального захисту вивільнених працівників вугільних підприємств. 
вугільна промисловість, реструктуризація, світовий досвід, Західний регіон України 

 


Веб-майстер П. Попадюк