Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Завідувач відділу:
Кравців Василь Степанович,
доктор економічних наук, професор,
тел. (032)270-70-37

Відділ створено у 1981 році.

Проблематика наукових досліджень:

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • Теоретико-методологічні засади формування та механізми реалізації регіональної екологічної політики, наукове забезпечення розробки регіональних екологічних програм.
  • Проблеми екологічної безпеки гірських і транскордонних регіонів та шляхи їх вирішення.
  • Обґрунтування стратегії використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
  • Наукові основи та механізми сталого розвитку гірських територій, екологічні інновації.

Науково-дослідні теми відділу:

  • «Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України» (2014-2016 рр.)
  • «Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (2013–2015 рр.)
  • «Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку» (2012-2014 рр.)
  • «Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону» (2011-2012 рр.)
  • «Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст» (2008-2010 рр.)

Склад відділу:

Завідувач відділу, директор д.е.н., проф. Кравців Василь Степанович

Провідний науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Жук Петро Володимирович

Старший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н., с.н.с. Колодійчук Ірина Анатоліївна

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Гулич Ольга Іванівна

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Полюга В’ячеслав Олексійович

Молодший науковий співробітник к.е.н. Башинська Юлія Іванівна

Молодший науковий співробітник Мищишин Іванна Романівна

Провідний інженер Бегень Олеся Романівна

Інженер Григоренко Олена Василівна

Аспірант Дяків Софія Михайлівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Пітюлич М. М. Сучасний стан та прогнозна оцінка демографічної ситуації в гірських районах Карпатського регіону / М. М. Пітюлич, М. М. Пауш // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка / Мукачівський державний університет. – Мукачево : Карпатська Вежа. – 2015. – Вип. 1(3). – С. 179-185.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45
Жук П. В. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду / П. В. Жук, І. С. Почтарук // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 167-175.

Літер.: 7


Розглянуто питання ролі вугільної промисловості у соціально-економічному розвитку країн і регіонів, сучасні тенденції у розвитку галузі. Акцентовано увагу на необхідності реструктуризації вугільної промисловості України та її Західного регіону. Проведено аналіз шляхів реструктуризації вугільної галузі у країнах Європи, оцінено європейський досвід реструктуризації галузі та можливості його використання в Україні. На цій основі запропоновано напрями та механізми реструктуризації вугільної промисловості Західного регіону України. Зокрема, об’єднання усіх вугільних виробництв регіону в одній державній компанії ДВАТ «Західвугілля» із закриттям при цьому нерентабельних шахт, шахт з особливо складними умовами вуглевидобування та шахт з вичерпаними запасами вугільної сировини; формування вертикально інтегрованої паливно-енергетичної компанії у формі державного підприємства «Західенерговугілля»; будівництва в регіоні нових шахт для збереження вуглевидобутку та створення робочих місць для шахтарів; запровадження у районах припинення вуглевидобутку спеціального режиму інвестиційної діяльності; формування спеціальної державної політики соціального захисту вивільнених працівників вугільних підприємств. 
вугільна промисловість, реструктуризація, світовий досвід, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:352/354-1
Жук П. В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 5-13.

Літер.: 12


Розглянуто питання щодо підготовки до проведення адміністративно – територіальної реформи в Україні та її нормативно-правового забезпечення. Враховуючи необхідність реформування наявної системи адміністративно-територіальних одиниць, запропоновано методичні підходи до моделювання територіальних громад як дієздатніших адміністративно-територіальних одиниць базового рівня з вищим потенціалом реалізації завдань місцевого самоврядування. Шляхом до їх формування обрано об’єднання наявних малоспроможних сільських, селищних і міських рад у більш потужні територіальні громади. При цьому вказано на важливі чинники та критерії, які слід врахувати при моделюванні територіальних громад, визначено послідовність дій при їх моделюванні. 
адміністративно-територіальна реформа, адміністративно-територіальні одиниці, територіальні громади, моделювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330:332.021(477)
Kolodiychuk I. A. The current state of the regional environmental policy of Ukraine [Сучасний стан регіональної екологічної політики України] / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 90-95.

Літер.: 9


Розглянуто питання інформаційного забезпечення регіональної екологічної політики України. Вказані головні причини, що формують низьку якість екологічної інформації. На основі всебічного дослідження екологічної ситуації в областях України протягом 2006-2013 рр. проведений аналіз рівня екологічної безпеки в регіонах і прогнозних даних щодо перебігу ситуації в майбутньому. Обґрунтовано необхідність постановки питання про удосконалення регіональної екологічної політики в Україні та механізмів її реалізації. Досліджено, що на сьогодні переважна більшість регіональних екологічних програм є малоефективними, за винятком регіональних програм щодо формування екологічної мережі та розвитку заповідної справи в країні. Визначені регресивні ознаки фінансової складової регіональної екологічної політики. Доведено, що низьку ефективність програмних заходів можна пояснити не лише відсутністю достатніх фінансових коштів на їх реалізацію, але й недоліками при їх розробці. Окреслені чинники, що знижують ефективність регіональної екологічної політики в Україні. 
регіональна екологічна політика, екологічна ситуація, екологічна безпека, природоохоронні заходи, екологічна інформація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.01:339.9
Федірко О. А. Формування нової локально-інноваційної парадигми регіональних досліджень / О. А. Федірко // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 24-33.

Літер.: 36


Досліджено еволюцію системних парадигм і здійснено їх структурно-компаративний аналіз за методикою Р. Сведберга. Розкрито методологічну сутність, ключові постулати та категорії нової локально-інноваційної парадигми суспільно-економічного розвитку. Встановлено, що методологічним ядром пропонованої парадигми є теорія інноваційних систем, новий регіоналізм, теорія мережевого суспільства, а також концепція «третьої промислової революції». Ключовими напрямами наукових досліджень у межах парадигми є аналіз складових локального середовища та функцій інституцій, що обумовлюють ефективність інноваційної діяльності. Доведено, що нова парадигма, об’єктом дослідження якої є локалізація економічної активності на селективних ділянках глобального простору, дає системне розуміння новітніх тенденцій формування економіки, що базується на знаннях. 
локально-інноваційна парадигма, локалізація, локалітет, мережеве суспільство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:339.972
Кравців В. С. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 66-72.

Літер.: 11


Розглянуто питання щодо поняття транскордонної екологічної безпеки. Запропоновано структурну схему чинників екологічної безпеки регіону. Звертається увага на особливості впливу транскордонного фактора на досягнення екологічної безпеки у прикордонних регіонах. Зроблено висновок, що для регіонів України, прилеглих до країн ЄС, завдання зі зменшення антропогенного тиску на навколишнє природне середовище й досягнення рівня екологічної безпеки, який би відповідав показникам сусідів, є більш ніж актуальним. Запропоновано функціонально-структурну схему механізму регулювання транскордонної екологічної безпеки. 
екологічна безпека, транскордонний регіон, екологічні загрози, асиметрія екологічного стану, механізм регулювання транскордонної екологічної безпеки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15:504:339.924(477)
Гулич О. І. Напрями вдосконалення механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря транскордонного регіону в контексті євроінтеграційних процесів України / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 73-80.

Літер.: 17


Здійснено порівняння основних засад чинних на сьогодні екологічних політик ЄС та України у сфері охорони атмосферного повітря. Акцентовано увагу на низці невідповідностей у підходах і стандартах здійснення природоохоронної діяльності країнами ЄС і Україною. Виділено основні недоліки вітчизняної законодавчої і нормативно-правової бази, які потребують удосконалення і адаптації до законодавства ЄС. Запропоновано механізми стимулювання підприємств- забруднювачів атмосферного повітря до зменшення викидів і переходу на «чисті» технології, зменшення викидів пересувними джерелами забруднення. Наведено перелік першочергових заходів щодо вдосконалення організації та здійснення моніторингу стану атмосферного повітря згідно з європейськими практиками, зокрема для забезпечення виконання спільних програм спостереження за транскордонним забрудненням повітря на великі відстані. 
атмосферне повітря, екологічна безпека атмосферного повітря, механізми регулювання, євроінтеграція, транскордонний регіон, транскордонне забруднення, моніторинг стану атмосферного повітря Pityulych M. Modern trends in individual farmsteads development in mountain areas of the Carpathian region [Современные тенденции в области индивидуального развития усадеб в горных районах Карпатского региона] / M. Pityulych // Научни известия на Технически университет / Технически университет (София). – 2015. – №9 (172). – С. 488-493.Кравців В. С. Транскордонна екологічна безпека: суть поняття та шляхи досягнення / В. С. Кравців, П. В. Жук // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. О. І. Шаблій] ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 483 с. – С. ???-???.Жук П. В. Концептуально-інституційні засади удосконалення адміністративно-територіального устрою України / П. В. Жук // Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні (наукова доповідь) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор В. С. Кравців. – Львів, 2015. – С. 190-204.

 


Веб-майстер П. Попадюк