Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Завідувач відділу:
Кравців Василь Степанович,
доктор економічних наук, професор,
тел. (032)270-70-37

Відділ створено у 1981 році.

Проблематика наукових досліджень:

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • Теоретико-методологічні засади формування та механізми реалізації регіональної екологічної політики, наукове забезпечення розробки регіональних екологічних програм.
  • Проблеми екологічної безпеки гірських і транскордонних регіонів та шляхи їх вирішення.
  • Обґрунтування стратегії використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
  • Наукові основи та механізми сталого розвитку гірських територій, екологічні інновації.

Науково-дослідні теми відділу:

  • «Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України» (2014-2016 рр.)
  • «Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (2013–2015 рр.)
  • «Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку» (2012-2014 рр.)
  • «Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону» (2011-2012 рр.)
  • «Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст» (2008-2010 рр.)

Склад відділу:

директор, завідувач відділу доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович

провідний науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Жук Петро Володимирович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Колодійчук Ірина Анатоліївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Гулич Ольга Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Полюга В'ячеслав Олексійович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Башинська (Завальона) Юлія Іванівна

молодший науковий співробітник Мищишин Іванна Романівна

провідний інженер Бегень Олеся Романівна

інженер Григоренко Олена Василівна

аспірант Дяків Софія Михайлівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48:332.142.6:303.4(477.8)
Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 123-128.

Літер.: 11


Представлено стратегію екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону, її структуру та передумови реалізації. Визначено цілі та підцілі з формування наукового базису та правових основ екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, створення сучасного високопродуктивного рекреаційно-туристичного комплексу. 
природні рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, рекреаційна місткість, стратегія, Карпатський регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Жук П. В. Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 204-206.Пітюлич М. М. Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку гірських територій / М. М. Пітюлич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 1 (93). Гірські території: проблеми та перспективи розвитку. – С. 135-143.Пітюлич М. М. Рекреаційний потенціал гірських територій Закарпатської області: напрями перспектив розвитку / М. М. Пітюлич, І. І. Михайлюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 1 (93). Гірські території: проблеми та перспективи розвитку. – С. 284-290.Пітюлич М. М. Економічна оцінка інвестиційної привабливості гірських територій Карпатського регіону / М. М. Пітюлич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 6 (98). Актуальні проблеми регіонального розвитку. – С. 144-152.

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Пітюлич М. М. Гірські території: проблеми інвестиційної політики / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 32-38. 

Розкрито особливості здійснення інвестиційної політики в гірських територіях Карпатського регіону. Подано динаміку здійснення інвестицій в основний капітал в розрізі гірських районів чотирьох областей зони Карпат. Обґрунтовано, що при проведенні інвестиційної політики на цих територіях слід враховувати наявну структуру виробництва, яка тут склалася, адже основними сферами докладання праці на цих територіях є сільське господарство, рекреація та лісове господарство, і основну увагу слід приділити залученню інвестицій саме в названі галузі економіки цих територій. 
інвестиції, інвестиційна політика, гірські території, сільське господарство, рекреація, лісове господарство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 7-26. 

Висвітлені основні теоретичні та прикладні результати наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, здійснені вченими-економістами Західного регіону України за роки незалежності. Показано здобутки наукових економічних шкіл, які сформувались і успішно розвиваються в різних містах регіону. 
економічна наука, наукова школа, концепція, теорія, регіональна політика, економічний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:351.863
Жук П. В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П. В. Жук, Ю. І. Соха // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 210-216.

Літер.: 8


Розглянуто питання щодо місця природно-техногенних загроз у системі національної безпеки. Охарактеризовано рівень та особливості природно-техногенних загроз в Україні. Звернуто увагу на регіональні відмінності у структурі та рівні природно-техногенних загроз. Зроблено висновок щодо недостатньої ефективності протидії загрозам такого характеру в Україні та запропоновано низку першочергових завдань, вирішення яких підвищить природно-техногенну безпеку держави. 
природно-техногенні загрози, національна безпека, надзвичайні ситуації, регіон 

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Жук П. В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської конвенції / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 86-93. 

Розглядаються підходи до реалізації принципу «забруднювач платить» у країнах, що є сторонами Карпатської конвенції (ратифікована Україною у 2004 р.). Порівнюються механізми реалізації даного принципу охорони навколишнього природного середовища в Україні, інших країнах – учасниках Карпатської конвенції та країнах Європейського Союзу. Аналізуються розміри екологічних зборів, що застосовуються в Україні, у співставленні з розмірами екологічних податків та зборів у інших країнах. Прогнозуються тенденції подальшого розвитку екологічного оподаткування та пропонуються напрямки його вдосконалення в Україні з урахуванням світових тенденцій та практики Європейського Союзу. 
Карпатська конвенція, охорона навколишнього природного середовища, екологічні збори, екологічні податки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Гулич О. І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 122-130. 

Обґрунтовано концептуальні засади екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, подано характеристику основних елементів концептуальної моделі функціонування ринкових механізмів у сфері рекреаційного природокористування: правових основ, відносин власності та прав користування природними рекреаційними ресурсам, нормативного та адміністративного регулювання, використання фінансово-економічних інструментів та стимулювання раціонального рекреаційного природокористування, забезпечення регіональних інтересів при використанні природних рекреаційних ресурсів. Запропоновано шляхи та інструменти реалізації концептуальної моделі екологічно збалансованого рекреаційного природокористування. 
екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, концептуальна модель, ринкові механізми, інструменти регулювання рекреаційного природокористування, стимулювання раціонального природокористування, регіональні інтереси 

 


Веб-майстер П. Попадюк