Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Завідувач відділу:
Кравців Василь Степанович,
доктор економічних наук, професор,
тел. (032)270-70-37

Відділ створено у 1981 році.

Проблематика наукових досліджень:

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • Теоретико-методологічні засади формування та механізми реалізації регіональної екологічної політики, наукове забезпечення розробки регіональних екологічних програм.
  • Проблеми екологічної безпеки гірських і транскордонних регіонів та шляхи їх вирішення.
  • Обґрунтування стратегії використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
  • Наукові основи та механізми сталого розвитку гірських територій, екологічні інновації.

Науково-дослідні теми відділу:

  • «Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України» (2014-2016 рр.)
  • «Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (2013–2015 рр.)
  • «Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку» (2012-2014 рр.)
  • «Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону» (2011-2012 рр.)
  • «Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст» (2008-2010 рр.)

Склад відділу:

директор, завідувач відділу доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович

провідний науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Жук Петро Володимирович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Стадницький Юрій Іванович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Колодійчук Ірина Анатоліївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Гулич Ольга Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Полюга В'ячеслав Олексійович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Башинська (Завальона) Юлія Іванівна

молодший науковий співробітник Мищишин Іванна Романівна

провідний інженер Бегень Олеся Романівна

інженер Григоренко Олена Василівна

аспірант Дяків Софія Михайлівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Полюга В. О. Стан та напрямки удосконалення економічного регулювання сталого лісокористування / В. О. Полюга // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 131-138. 

Проведено аналіз застосування економічних важелів регулювання у сфері лісокористування. Обґрунтовано концептуальні засади модернізації діючого механізму регулювання ринкових відносин у сфері лісокористування відповідно до основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, зокрема: підвищення ефективності плати і платежів за лісові ресурси, реформування управління лісами і лісогосподарською діяльністю, розробка дієвих заходів щодо збереження лісів, поліпшення їх використання, переходу лісової галузі на засади сталого розвитку. 
лісові ресурси, лісове господарство, економічний механізм, лісокористування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Жук П. В. Шляхи вдосконалення економічного регулювання водокористування в Україні / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 139-147. 

Вказується на зростаючу роль економічних важелів регулювання природокористування у світовій практиці. На основі аналізу еколого-економічних, правових, організаційних, фінансово-бюджетних та інших проблем у сфері водокористування в Україні та підходів до їх вирішення запропоновано шляхи та заходи з вдосконалення регулювання відносин водокористування з використанням інструментів нормативного, адміністративного, фінансово-економічного регулювання, стимулювання раціонального водокористування, вдосконалення відносин власності, забезпечення регіональних інтересів при використанні водних ресурсів. Вказано на очікувані результати застосування пропонованих заходів звдосконалення водокористування. 
природокористування, сфера водокористування, еколого-економічні проблеми, економічне регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Колодійчук І. А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 148-155. 

Проаналізовано положення чинної нормативно-правової бази регулювання земельних відносин. Визначені проблеми економічного регулювання землекористування. Представлено концептуальну модель функціонування ринкових механізмів у сфері землекористування як сукупність взаємопов’язаних інструментів механізму економічного регулювання землекористування в Україні та її регіонах. Визначені особливості формування відносин власності, нормативного й фінансово-економічного регулювання земельних відносин, стимулювання раціонального землекористування та забезпечення регіональних інтересів стосовно господарського використання земельних ресурсів. 
землекористування, економічний механізм, земельні відносини Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 7-16. 

На основі аналізу чинної системи адміністративно-територіального устрою та організації місцевого самоврядування в Україні обґрунтовується необхідність її реформування. Пропонується авторське бачення перспективної моделі адміністративно-територіального устрою, наведено орієнтовну схему розподілу функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, показано алгоритм здійснення адміністративно-територіальної реформи. 
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, місцеве самоврядування, територіальна громада, адміністративно-територіальна реформа 

2009Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України - 15 років: здобутки і перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 7-15.

2008Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45:338.43(477)
Стадницький Ю. І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 211-219.

Літер.: 6


Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельної галузі України доцільно здійснювати в регіонах, де у значних обсягах вирощується відповідна сировина. Для вибору оптимального місця та доцільної потужності підприємств може бути використана модель виробничо-транспортної задачі. 
виробництво біопалива, розміщення підприємств з виробництва біодизеля, ринок біопалива 

 


Веб-майстер П. Попадюк