Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Інститут у 2014 р.

ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності;
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

До травня 2013 р. функціонувала спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». В Інституті діє також спеціалізована вчена рада К 35.154.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Організаційну структуру Інституту у 2013 році складали 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ прогнозування та розвитку сільських територій;
 • відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного спів¬робітництва;
 • відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні;
 • відділ виробничої сфери регіону та інвестицій;
 • відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку.

Наукова діяльність Інституту у 2013 році визначалася основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України є:

 • Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
 • Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-18 рр. Інститут регіональних досліджень НАН України визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера».

Основні досягнення Інституту у 2013 році:

Обґрунтовано концептуальні засади досягнення екологічної безпеки України та її прикордонних регіонів в умовах євроінтеграції. Визначено напрями та механізми екологізації використання природних ресурсів у природоексплуатуючих секторах економіки Карпатського регіону.

Розроблено методичні підходи щодо оцінки використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку. Підготовлено пакет проектів законодавчих актів та нормативних документів, направлених на розв’язання комплексу проблем соціально-економічного розвитку гірських територій;

Опрацьовано проект Концепції адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Досліджено роль та місце системи соціально-економічної захищеності мігрантів в загальнонаціональній системі соціального захисту мігрантів та для регіонів з підвищеною міграційною активністю.

Обґрунтовано підходи до моделювання архітектури територіальної міграційної системи на регіональному рівні, висвітлено особливості територіальної та трудової мобільності населення Карпатського регіону.

Визначено основні принципи, цілі та завдання регіональної структурної політики, обґрунтовано шляхи подолання структурних диспропорцій в економіці регіонів.

Визначено напрямки модернізації інструментів бюджетного регулювання регіонального розвитку та обґрунтовано пропозиції щодо активізації небюджетних механізмів фінансового забезпечення регіонального розвитку.

Окреслено пріоритети розвитку сільських територій Західного регіону України, здійснено оцінку можливостей створення кластерів у аграрній сфері Львівської області.

Визначена роль процесів метрополізації в організації економічного простору, окреслено соціально-економічні перспективи метрополізації обласних центрів Західного регіону України.

Визначено особливості взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі.

Розроблено методичний інструментарій інтегрального оцінювання ефективності використання основного капіталу регіону. Проаналізовано динаміку ключових показників основного капіталу в Україні і Західному регіоні за період 2001-2013 рр., окреслено перспективні напрями його модернізації.

Обґрунтовано та апробовано методичні підходи до оцінки ефективності управління бюджетними ресурсами та розвитку бюджетного планування на місцевому рівні.

Визначено потенційні можливості та пріоритетні напрями розвитку економіки Львівщини на найближчу та довгострокову перспективу.

Інститутом проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (м. Львів, 2-3.10.2013 р.), та серію круглих столів, семінарів з актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів.

За результатами досліджень в 2013 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 76 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, експертних висновків, з них впроваджено – 45. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 28 розробок, з них впроваджено – 15.   

Підписано нові угоди про міжнародне наукове співробітництво з: Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест), з Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), Інститутом економіки і управління в медицині та соціальній сфері (м. Краснодар, Росія) та Угоду про створення наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру за участю українських та польських установ.

Д.е.н., проф. Козоріз М.А. нагороджена за вагомі заслуги у розвитку вітчизняної науки Подякою Прем’єр-Міністра України.

Молоді вчені Інституту регіональних досліджень НАН України – к.е.н. Н.Андрусишин, к.геогр.н. Р.Теслюк та к.н.держ.упр. М. Біль одержали Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік за роботу «Мобільність і якість життя населення в умовах соціально-культурної трансформації суспільства: регіональний аспект».

Рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-18рр., Інститут регіональних досліджень НАН України визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера».

Напрями наукових досліджень Інституту на 2014 рік:

 • Оцінка ефективності діючих механізмів регулювання екологічної безпеки у транскордонних регіонах України. Визначення можливостей застосування європейського досвіду до регулювання екологічної безпеки в Україні;
 • Дослідження закономірностей та особливостей формування структури базової соціально-економічної захищеності мігрантів у регіоні. Розробка концепції моніторингу соціально-економічної захищеності мігрантів;
 • Оцінка проблем та перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України;
 • Оцінка тенденцій, специфіки та закономірностей структурної динаміки економіки областей Західного регіону України, визначення перспектив її структурної модернізації;
 • Виявлення механізмів блокування взаємодій у транскордонному просторі та розробка інструментів їх нівелювання;
 • Обґрунтування концептуальних підходів до оцінки, використання та нарощування соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій. Розробка методики оцінки соціально-економічного потенціалу збалансованого розвитку сільських територій регіону;
 • Дослідження фінансових механізмів формування конвергентної моделі регіонального розвитку;
 • Обґрунтування напрямків модернізації основного капіталу регіону за видами економічної діяльності. Розробка моделей інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу в регіоні;
 • Дослідження формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів;
 • Оцінка використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку;
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.


Веб-майстер П. Попадюк