Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Завідувач відділу:
Кравців Василь Степанович,
доктор економічних наук, професор,
тел. (032)270-70-37

Відділ створено у 1981 році.

Проблематика наукових досліджень:

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

 • Теоретико-методологічні засади формування та механізми реалізації регіональної екологічної політики, наукове забезпечення розробки регіональних екологічних програм.
 • Проблеми екологічної безпеки гірських і транскордонних регіонів та шляхи їх вирішення.
 • Обґрунтування стратегії використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
 • Наукові основи та механізми сталого розвитку гірських територій, екологічні інновації.

Науково-дослідні теми відділу:

 • «Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України: оцінка та шляхи підвищення» (2022-2024 рр.)
 • «Структурно-функціональне й інституційне забезпечення регіональної системи управління відходами в умовах децентралізації» (2022 рр.)
 • «Система економічного регулювання екологічної безпеки регіону в умовах децентралізації влади» (2018-2021 рр.)
 • «Екологічна безпека як складова якості життя в українсько-польському прикордонні: методи оцінки та системи управління» (2020 рр.)
 • «Формування та механізми реалізації політики розвитку гірських територій України» (2016-2018 рр.)
 • «Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України» (2014-2016 рр.)
 • «Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (2013–2015 рр.)
 • «Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку» (2012-2014 рр.)
 • «Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону» (2011-2012 рр.)
 • «Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст» (2008-2010 рр.)

Склад відділу:

директор, завідувач відділу доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Кравців Василь Степанович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Стадницький Юрій Іванович

провідний науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Жук Петро Володимирович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Колодійчук Ірина Анатоліївна

старший науковий співробітник кандидат географічних наук, доцент Кіптач Федір Ясонович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

молодший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Башинська (Завальона) Юлія Іванівна

аспірант Мищишин Іванна Романівна

інженер Григоренко Олена Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

Монографії

2023Файл Adobe Reader УДК 332
Жук П. В. Територіальний розвиток, природне довкілля, економіка: наукові розвідки / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2023. 257 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230001.pdf (повний текст)

Джерел: 283 посилання

У монографії висвітлені наукові напрацювання автора з проблем соціально-економічного розвитку гірських територій Українських Карпат, сталого природокористування у гірських регіонах, розвитку туристично-рекреаційної сфери, екологічної безпеки та механізмів еколого-економічного регулювання, удосконалення адміністративно-територіального устрою, здійснені у період роботи в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» протягом 2010-2022 рр.
Для науковців, фахівців-практиків, викладачів, студентів, широкого загалу зацікавлених.
Ключові слова: територіальний розвиток, природне довкілля, економіка, наукові розвідки

2020Файл Adobe Reader УДК 332.053:338.242.002.8+628.477+574.63
Колодійчук І. А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2020. 524 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200003.pdf (повний текст)

Джерел: 329

Представлено результати дослідження теоретичних положень щодо сутності відхо-дів, їхньої класифікації та позиціонування у регіональних соціально-економічних систе-мах. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження та обґрунтовано мето-дологічні підходи до вирішення проблеми існуючих диспропорцій між генеруванням й утилізацією відходів із подальшою розробкою відповідних методичних засад удоскона-лення системи управління у регіональному вимірі. Проведено аналіз кількісних парамет-рів джерел генерування відходів, територіальної структури утилізаційних потужностей України та здійснено просторову оцінку збалансованості системи управління відходами у розрізі регіонів. Здійснено аналіз передового європейського досвіду та досліджено націо-нальне галузеве законодавство на предмет його відповідності міжнародним регламентам. Обґрунтовано концептуальні підходи та етапність формування територіально збалансова-них систем управління на засадах сучасних технологій рециклінгу відходів у регіональ-ному вимірі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління відходами через перспективне планування та запровадження якісно нової системи їхнього роздільного збирання. Запропоновано шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості в системі управління відходами на регіональному рівні.
Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, працівників органів державної влади та підприємців, для всіх тих, хто цікавиться проблемою відходів.
Ключові слова: системи управління відходами, територіально збалансовані системи, формування, регіональний вимір

2016Файл Adobe Reader УДК 338.24.021.8:[911.6+352](477)
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – 264 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 310 посилань

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти побудови сучасних систем адміністративно-територіального устрою. Розглянуто вплив просторово-економічних та історичних чинників на формування і трансформацію адміністративного поділу території України. Висвітлено європейський досвід реформування адміністративно-територіального устрою та можливості його застосування в Україні. Здійснено аналіз концептуальних підходів до проведення вітчизняної адміністративно-територіальної реформи та практики її реалізації. Акцентовано увагу на проблематиці фінансової спроможності територіальних громад. Розкрито проблеми реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення.
Для науковців, працівників центральних, регіональних і місцевих органів влади, аспірантів.
Авторський колектив: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська, П. В. Жук, Л. Я. Беновська, В. В. Борщевський, С. Й. Вовканич, Г. В. Возняк, К. Куцаб-Бонк, М. Р. Литвин, О. М. Луцків, М. І. Мельник, А. О. Пелехатий, О. М. Піх, З. О. Сірик, Б. О. Федірко, І. П. Чорновол, С. Л. Шульц, С. Д. Щеглюк, Р. Є. Яремчук.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, Україна, методологічні основи, практика реформування

2015Пітюлич М. М. Гірські території Українських Карпат: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. М. Пітюлич ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Ужгород : Гражда, 2015. – 320 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

У монографії розкрито комплекс проблем розвитку гірських територій Українських Карпат в умовах модернізації економіки України та роль держави у їхньому розвитку. Проведено аналіз демографічної ситуації, трудоміграційних процесів, матеріального добробуту гірських жителів та ринку праці гірських територій країни. В монографії запропоновано фінансово-кредитний та бюджетний механізми стимулювання розвитку гірських територій, визначені основні засади здійснення інноваційно-інвестиційної політики їхнього розвитку. Проведено оцінку природно-ресурсного потенціалу Українських Карпат, з’ясовано вплив антропогенних чинників на екологічну ситуацію в гірських районах та запропоновано концептуальні підходи до формування екологічного механізму регулювання природокористування в регіоні.
Ключові слова: гірські території, Українські Карпати, економічний розвиток

2013Мікловда В. П. Активізація соціально-трудового потенціалу регіону : монографія / В. П. Мікловда, М. М. Пітюлич, Г. С. Кесарчук ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2013. – 160 с.Файл Adobe Reader УДК 332.122(477.8):[332.142.6:330.15]
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 1. Екологічна безпека та природноресурсний потенціал / відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – 336 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 178

У монографії висвітлено теоретичні та прикладні аспекти проблематики сталого природокористування у Карпатському регіоні України. Обґрунтовано методологічні основи формування сучасної регіональної екологічної політики та принципи сталого використання природних ресурсів Карпатського регіону. Охарактеризовано основні компоненти природно-ресурсного потенціалу регіону. Розкрита його роль у формуванні регіональної господарської системи та перспективи використання. Проаналізовано стан і проблеми охорони довкілля в умовах трансформаційних змін у господарстві регіону.
Розраховано на науковців, економістів, фахівців з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, керівників та працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, екологічна безпека, природноресурсний потенціал

2012Мікловда В. П. Електроенергетичний комплекс Карпатського регіону: фінансово-економічний аспект : монографія / В. П. Мікловда, М. М. Пітюлич, В. В. Мешко. – Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2012. – 152 с.Мікловда В. П. Гірські території Закарпаття: соціально-економічні трансформації : монографія / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, С. В. Сембер, М. М. Пітюлич та ін. ; заг. ред.: В. П. Мікловда. – Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2012. – 262 с.

2007Файл Adobe Reader УДК 332.142.6:332.021(477)
Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації) : монографія / В. С. Кравців ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 336 с. (фрагмент)

Джерел: 394

Монографія присвячена теоретико-методологічним і прикладним питанням формування та реалізації регіональної екологічної політики в період трансформації соціально-економічних відносин в Україні. В роботі обґрунтована теоретична суть та зміст поняття „регіональна екологічна політика”, визначено її місце в системі регіональної політики, проведено конструктивний аналіз законодавчо-нормативної бази у сфері управління екологічною безпекою на регіональному рівні.
Розкрито соціально-економічний зміст екологічної безпеки, показано її особливості, висвітлено методологічні підходи до вивчення взаємозв’язків між економічним розвитком та станом довкілля, показано роль ринкових важелів в системі інструментів реалізації регіональної екологічної політики.
Розроблено концептуальну модель регіональної екологічної політики, запропоновано методичні положення щодо розробки регіональних екологічних програм, здійснено оцінку ефективності фінансово-економічних механізмів реалізації регіональної екологічної політики. Опрацьовано конкретні пропозиції щодо інституційного забезпечення регіональної екологічної політики та запровадження нових форм її активізації.
Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів органів державного управління у сфері охорони довкілля, аспірантів, широке коло читачів.
Ключові слова: регіональна екологічна політика, теорія формування, методи реалізації, УкраїнаФайл Adobe Reader УДК 332.122:615.838:330.34
Гулич О. І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики : монографія / О. І. Гулич ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2004. – 56 с. (фрагмент)

Джерел: 190

У монографії висвітлені сучасні теоретичні і методичні засади дослідження стійкого екологічно збалансованого розвитку. Обґрунтовано основні положення концепції екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчої території. Визначено зовнішні та внутрішні чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій та виділено основний із них - рівень екологічної збалансованості рекреаційного природокористування. Запропоновано удосконалити систему індикаторів екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій через введення індикатора - стану природних лікувально-оздоровчих ресурсів як інтегрального індикатора якісного стану довкілля. Удосконалено методику розрахунку рекреаційного навантаження, екологічно доцільної місткості курортно- оздоровчої території та курортно-оздоровчого центру (курорту) через введення в методику розрахунку екологічної пропозиції природних лікувальних ресурсів, коефіцієнта рекреаційної дигресії рекреаційної території. Подано формалізовану модель задачі переходу до екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчої території та удосконалену структуру її управління. Акцентовано увагу на необхідності врахування особливостей територіально-просторової детермінації глобальної екосоціо системи при побудові стратегій розвитку, оптимізації структури виробничих та інфраструктурних галузей з метою збереження високих якісних стандартів довкілля та високих темпів соціально-економічного розвитку території.
Розрахована на науковців, економістів, фахівців з курортології та рекреалогії, працівників сфери управління та територіального розвитку.
Ключові слова: курортно-оздоровчі території, екологічно збалансований розвиток, питання теорії і практики

 


Веб-майстер П. Попадюк