Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2022 році
Напрями наукових досліджень Інституту у 2023 році
Відзнаки Інституту у 2022 році


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Наукова діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт. Згідно із Статутом, головними напрямами наукової діяльності Інституту, затвердженими Президією НАН України, є:

 • наукові засади формування регіональної політики та просторового розвитку;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно - ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку територіальних громад, транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Концепцією стратегічного розвитку установи на 2018-2027 рр.(схваленої Вченою радою Інституту 29.06.2017 р.) визначено такі основні напрямки наукових досліджень Інституту на середньострокову перспективу:

 • Наукові засади формування та реалізації державної регіональної політики;
 • Дослідження соціально-економічних проблем та перспектив просторового розвитку територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів);
 • Розробка моделей економічного розвитку регіонів на засадах ефективного використання їх ендогенного потенціалу;
 • Соціально-гуманітарний розвиток регіонів в контексті сучасних трендів та регіональна міграційна політика;
 • Науково-практичні основи формування і реалізації регіональної екологічної політики;
 • Фінансове забезпечення процесів соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад;
 • Наукове супроводження процесів реформування адміністративно-територіального устрою держави та публічних фінансів;
 • Сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів, проблеми функціонування міст та їх взаємодії із сільськими територіями;
 • Диверсифікація форм і напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій;
 • Розвиток реального сектора економіки регіонів України та моделі його інвестиційного забезпечення;
 • Розвиток транскордонних регіонів в контексті активізації євроінтеграційних процесів.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації за спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: через аспірантуру - докторів філософії в рамках провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти (відповідно до отриманих ліцензій МОН України), а також через докторантуру.

У 2021 році в Інституті діяла спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 р.).

Організаційну структуру Інституту у 2020 році складали 7 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ проблем реального сектора економіки регіонів;
 • відділ просторового розвитку;
 • відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • сектор транскордонного співробітництва.

За результатами державної атестації установи наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 № 817 ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» віднесено до I класифікаційної групи, до якої відносять наукові установи, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.


Основні досягнення Інституту у 2022 році:

 • Виявлено основні тенденції, ризики та загрози функціонування сектору державних фінансів та вітчизняної банківської системи, ринку праці та сфери зайнятості, транспортної та енергетичної інфраструктури України, забезпечення продовольчої безпеки та збереження експортного потенціалу в умовах російсько-української війни.
 • Розроблено та апробовано методичний інструментарій оцінювання наслідків впливу глобальних викликів і шоків на резільєнтність ендогенного соціально-економічного розвитку регіонів України.
 • Визначено детермінанти та запропоновано багатофакторну модель процесу збереження, розвитку і реалізації продуктивної спроможності регіону.
 • Розроблено та апробовано новий методологічний підхід до визначення залежності машинобудівних виробництв від імпорту продукції проміжного споживання.
 • Запропоновано концепт бюджетної політики розвитку територіальних громад з врахуванням загроз та небезпек посилення фінансової нестабільності.
 • Визначено ризики та потенціал розвитку територій України різного функціонального типу в умовах російської збройної агресії з урахуванням безпекового фактору, гуманітарної ситуації, наявного потенціалу і стримуючих чинників.
 • Обгрунтовано концепцію розвитку територіальної громади на засадах активорієнтованого управління.
 • Розроблено науково-методичні засади компонентно-інтегрального оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону.
 • Обґрунтовано концептуальні підходи до розвитку сфери поводження з відходами у регіонах України в сучасних умовах та шляхи активізації ринку утилізації та перероблення відходів в Україні.
 • Розроблено пропозиції щодо формування проактивної політики мінімізації соціальної вразливості населення в умовах російсько-української війни.
 • Запропоновано й апробовано на прикладі Карпатського регіону України методику розрахунку емпіричного показника розвитку демографічного потенціалу за сценарним прогнозом до 2050 року.
 • Обґрунтовано перспективи економічного розвитку прикордонних областей Західного регіону України на основі використання їх логістично-транспортної інфраструктури. Розпочато виконання міжнародного проекту «Розвиток інфраструктури вантажних перевезень вздовж кордону ЄС з Україною»» за підтримки Вишеградського фонду.
 • Проаналізовано методи та інструменти регулювання регіональних споживчих ринків в Україні в умовах зняття обмежень, направлених на подолання пандемії COVID-19 та введення воєнного стану на всій території України.

За результатами досліджень в 2022 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 37 розробок (наукових доповідей, доповідних та наукових записок, аналітичних та експертних матеріалів тощо), з них впроваджено 27 розробок. Опубліковано 8 монографій, 11 наукових видань, брошуру, 208 статей у фахових періодичних виданнях, (вітчизняних і зарубіжних), що входять до міжнародних баз даних.


Напрями наукових досліджень Інституту у 2023 році

 • Наукове супроводження процесів формування та реалізації державної регіональної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення.
 • Обґрунтування сценаріїв просторового розвитку (на макро-, мезо- та локальному рівнях) в координатах різного типу регуляторних впливів.
 • Розробка багатофакторних моделей продуктивної спроможності регіонів України та виявлення закономірностей просторової диференціації продуктивної спроможності.
 • Дослідження фінансових детермінант забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки.
 • Розробка концепції структурних змін у промисловому секторі економіки України та її регіонів.
 • Дослідження взаємовпливу нестабільності, фінансового забезпечення розвитку територій та їх економічного зростання.
 • Розробка рекомендацій щодо удосконалення і координації регіональної та секторальних політик в контексті реалізації пріоритетів ендогенного розвитку та зміцнення економічної безпеки.
 • Обґрунтування механізмів та засобів проактивної політики розвитку ринку праці, соціальної інфраструктури та забезпечення зниження рівня соціальної вразливості населення Карпатського регіону України.
 • Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України та обґрунтування механізмів підвищення конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону.
 • Обґрунтування перспектив економічного розвитку прикордонних областей Західного регіону України на основі використання їх транзитних можливостей.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.


Відзнаки науковців Інституту у 2022 році: 

 • Указом Президента України Володимира Зеленського №809/2022 від 30.11.2022 р. Премію Президента України для молодих вчених 2022 року за роботу «Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання» присуджено авторському колективу молодих науковців Інституту у складі: д.е.н., с.н.с. Біль М.М. та к.е.н. Бараняка І.Є.
Інститут у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Веб-майстер П. Попадюк