Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Вчена рада

Загальні положення

Вчена рада Інституту (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю Інституту, яка виконує консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Інституту.

Кількісний склад членів вченої ради Інституту становить 19 осіб. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються на термін повноважень директора таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Інституту.

Директор Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами вченої ради Інституту за посадою. До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених Інституту та керівник первинної профспілкової організації Інституту. До вченої ради, окрім вищеназваних посадових осіб, обираються провідні науковці Інституту, як правило, із числа докторів наук, що працюють на посадах старшого, провідного чи головного наукового співробітника, мають вчене звання старшого наукового співробітника, доцента чи професора. Наукові підрозділи Інституту рівномірно представлені у вченій раді залежно від свого кадрового складу.

Склад вченої ради затверджується Відділенням економіки НАН України.

До виключної компетенції вченої ради Інституту належать питання щодо:

 1. визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
 2. проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 3. затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 4. удосконалення та розвитку структури Інституту;
 5. затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
 6. затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів;
 7. затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 8. висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 9. присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
 10. затвердження річних звітів про діяльність Інституту та фінансових планів (кошторисів) наукової установи;
 11. ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
 12. погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;
 13. рекомендації до друку наукових видань (монографій, журналів, збірників).


Вчена рада Інституту:

Розглядає питання:

 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;

 • проведення нарад і конференцій;

 • міжнародного наукового співробітництва Інституту;

 • науково-видавничої діяльності;

 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • схвалення Статуту Інституту та внесення до нього змін;

 • аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного й фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Ухвалює:

 • плани, програми, проекти та теми науково-дослідних робіт;

 • звіти по завершених науково-дослідних роботах;

 • річні плани видавничої діяльності;

 • річний звіт про наукову роботу Інституту.

Рекомендує кандидатури на призначення заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань Інституту.

Вчена рада Інституту обговорює основні наукові напрями діяльності наукової установи і рекомендує їх до розгляду Відділенням економіки НАН України та затвердження Президією НАН України.

У 2023 році відбулося 9 засідань вченої ради Інституту.


Склад вченої ради
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
(затверджений рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 21.02.2019 р., протокол №2)

П. І. Б.

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Кравців В. С.

голова ради, директор Інституту, доктор економічних наук, професор

Сторонянська І. З.

заступник голови ради, заступник директора з наукової роботи, доктор економічних наук, професор

Демченко В. В.

вчений секретар ради, вчений секретар Інституту, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Біль М. М.

голова профкому, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Мульска О. П.

голова Ради молодих вчених, доктор економічних наук, старший дослідник

Борщевський В. В.

провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку, доктор економічних наук, доцент

Васильців Т. Г.

зав. відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, доктор економічних наук, професор

Возняк Г. В.

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Давимука С. А.

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, доктор економічних наук, професор

Жук П. В.

провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Іщук С. О.

зав. відділу проблем реального сектора економіки регіонів, доктор економічних наук, професор

Колодійчук І. А.

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Максимчук М. В.

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Мельник М. І.

зав. відділу просторового розвитку, доктор економічних наук, професор

Мокій А. І.

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, доктор економічних наук, професор

Притула Х. М.

зав. сектора транскордонного співробітництва, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Созанський Л. Й.

старший науковий співробітник відділу проблем реального сектора економіки регіонів, кандидат економічних наук, старший дослідник

Стадницький Ю. І.

провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, доктор економічних наук, професор

Шульц С. Л.

зав. відділу регіональної економічної політики, доктор економічних наук, професор

Склад вченої ради у роках: 2019 2022 2023Веб-майстер П. Попадюк