Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Erasmus+

Проекти Інституту

Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства
/
Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries

№599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA
(01.09.2018 – 31.08.2021)
Booklet here.

Мета і завдання / Aim and objectives
Метою проекту є стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах шляхом підвищення обізнаності населення та розробки пропозицій для представників місцевих, регіональних та національних органів влади щодо покращення інструментів економічного розвитку місцевих громад в українсько-польському, українсько-угорському, українсько-румунському та українсько-молдовському транскордонних регіонах. The project aims to boost local economic growth in border regions through raising of the awareness and development of proposals for local, regional and national policy makers on the improvement of the instruments of local communities’ economic development in Poland-Ukraine, Hungary-Ukraine, Romania-Ukraine and Romania-Moldova cross-border regions.
Команда проекту / Project Team
Академічний координатор
д.е.н., проф. Ірина Сторонянська
Academic Coordinator
Dr. in Economics, Prof. Iryna Storonyanska
Координатор проекту
д.е.н. Христина Притула
Project Coordinator
Dr. in Economics Khrystyna Prytula
Асистент проекту
Ярослава Калат
Project Assistant
Yaroslava Kalat
Події / Activities
Створення вкладки на сайті ІРД НАН України
«Євроінтеграційний путівник для місцевих громад прикордонних регіонів»
(двомовна віртуальна платформа)
Creation of the section
«European Integration Guide for Local Communities of Border Regions»
on the IRR NASU website
(Virtual platform (EN-UA))
Минулі заходи Past Activities
Економічний розвиток місцевих прикордонних громад: потенціал, проблеми, перспективи
Соціологічне дослідження проводилося в місцевих прикордонних громадах п’яти областей України, що межують із країнами-членами ЄС
Основні цілі дослідження полягають в оцінці потенціалу економічного розвитку місцевих прикордонних громад, визначенні основних проблем розвитку, які можна вирішити спільними зусиллями прикордонних територій по обидва боки кордону, та окресленні перспективних напрямів їх територіального розвитку.

Вересень 2018 – Грудень 2018
Local economic development of border regions: capacity, problems, perspectives
Sociological survey will cover the representatives of local communities of 5 Ukrainian regions that border the EU countries.
The main objectives of the research are: to evaluate the capacity of their economic development, to determine major development problems that can be solved by combining joint efforts of neighbouring territories on both sides of the border and to define their understanding of perspective directions of their territories’ development.
September 2018 - December 2018
Інформаційний бюлетень «Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики в сфері транскордонного співробітництва». Серія 1. Єврорегіони, ОЄС, ЄОТС та інші

Опублікований інформаційний бюлетень містить інформацію про такі ефективні форми транскордонного співробітництва, як єврорегіони, європейські об’єднання територіального співробітництва (ЄОТС) та об’єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС) щодо: відмінні риси цих форм транскордонного співробітництва та відмінність між ними; правові передумови їх функціонування; способи формування їх бюджетів; передовий досвід стимулювання соціально-економічного розвитку прикордонних територій; етапи їх створення; перспективи їх впровадження в Україні. Використання позитивного досвіду функціонування цих форм транскордонного співробітництва сприятиме соціально-економічному розвитку прикордонних територій.
Березень 2019
Newsletter “Instruments of Local Communities’ economic development: best European practices in the sphere of cross-border cooperation”. Series 1. Euroregions, ECGs, EGTCs, etc.
The published Newsletter provides information on such effective forms of cross-border cooperation as Euroregions, European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs), and Euroregional cooperation groupings (ECGs) regarding the following: distinctive features of these forms of cross-border cooperation and the difference between them; the legal background of their functioning; the ways their budgets are formed; best practices in boosting socio-economic development of border areas; the stages of their establishment; the perspectives of their implementation in Ukraine. The use of positive experience in the operation of these forms of cross-border cooperation will contribute to the socio-economic development of border areas.
March 2019
Монографія «Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: сучасні виклики та можливості»

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних і практичних засад розвитку транскордонного співробітництва у транскордонному просторі Україна-ЄС. Проаналізовано тенденції розвитку транскордонних регіонів за участю України; визначено механізми взаємодії суб’єктів господарювання у транскордонному просторі. У монографії викладено результати експертного опитування представників місцевої влади з питань розвитку транскордонного співробітництва та соціально-економічного розвитку прикордонних областей в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано основні чинники та тенденції розвитку тіньової економіки в прикордонних регіонах, що межують з країнами-членами ЄС. Запропоновано напрямки активізації транскордонного співробітництва.
Квітень 2019
Monograph “Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries: current challenges and possibilities”
Monograph is devoted to the research of modern theoretical, methodological and practical foundations of the development of cross-border cooperation in the EU-Ukraine cross-border space. The development tendencies of cross-border regions with Ukrainian participation are analyzed; the mechanisms of interaction of economic entities in cross-border space are identified. The monograph outlines the results of experts survey of local authorities’ representatives on the issues of cross-border cooperation development and socio-economic development of border oblasts in conditions of EU-Ukraine Association Agreement. Major factors and tendencies of shadow economy development in border regions adjoining the EU Member States are analyzed. The directions of activation of cross-border cooperation are suggested.
April 2019
Круглий стіл «Транскордонне співробітництво в країнах-членах ЄС: теоретичні дослідження та найкращі практики» (Орадя, Румунія)
Метою круглого столу була капіталізація, обмін та примноження знань на основі досвіду країн-членів ЄС щодо розвитку інструментів транскордонного співробітництва та їх впливу на соціальне та економічне зростання прикордонних місцевих громад.
Захід об’єднав понад п’ятдесят фахівців у сфері транскордонного співробітництва з п’яти країн Європи (України, Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови), які провели дебати за такими чотирма тематичними напрямами як:
європейські теоретичні студії в сфері розвитку транскордонного співробітництва; методології оцінки транскордонного співробітництва;
сучасні виклики у розвитку транскордонного співробітництва між державами-членами ЄС;
питання розвитку транскордонного співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС.
7-9 Травня 2019
Roundtable debate “Cross-border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and Best Practices” (Oradea, Romania)
The aim of the roundtable debate was to capitalize, communicate and multiply knowledge on EU experience of cross-border cooperation instruments development and their influence on social and economic growth of border local communities.
The event brought together more than fifty experts in the field of cross-border cooperation from five European countries (Ukraine, Romania, Poland, Hungary, and Moldova), who held debates in four thematic areas: European theoretical studies in the field of cross-border cooperation; methodologies for assessing cross-border cooperation; current challenges in the development of cross-border cooperation between EU member states; issues of developing cross-border cooperation at the EU's external borders.

7-9 May 2019
Публікація вибраних статей на основі результатів круглого столу «Транскордонне співробітництво в країнах-членах ЄС: теоретичні дослідження та найкращі практики» (Орадя, Румунія)
Cross-Border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and Best Practices / Edited by I. Horga, I. Storonyanska & K. Czimre. References by C. Iliescu & E. Mészáros. Eurolimes. – Oradea. Editura Universitatii din Oradea, 2019. Vol. 27–28. 318 p.

Жовтень 2019
Publication of selected papers on the basis of roundtable debate “Cross-border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and Best Practices” (Oradea, Romania)
Cross-Border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and Best Practices / Edited by I. Horga, I. Storonyanska & K. Czimre. References by C. Iliescu & E. Mészáros. Eurolimes. – Oradea. Editura Universitatii din Oradea, 2019. Vol. 27–28. 318 p.
October 2019
Інформаційний бюлетень «Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики у сфері ТКС». Серія 2. Транскордонні кластери
Опублікований інформаційний бюлетень присвячений питанням формування та розвитку транскордонних кластерів як однієї з ефективних форм транскордонного співробітництва. Зокрема, подано загальну характеристику та етапи створення кластерів, їх класифікацію та окреслено основні інструменти політики розвитку кластерів у ЄС, законодавчу базу їх розвитку в Україні, кращі практики транскордонних кластерів у ЄС, кластерні ініціативи в прикордонних регіонах України, які межують з країнами-членами ЄС тощо. Використання позитивного досвіду функціонування цієї форми транскордонного співробітництва стимулюватиме розвиток підприємництва у прикордонних регіонах та сприятиме їх соціально-економічному зростанню.

Березень 2020
Newsletter “Instruments of Local Communities’ economic development: best European practices in the sphere of cross-border cooperation”. Series 2. Cross-border clusters
The published Newsletter addresses the issues of forming and development of cross-border clusters as one of efficient forms of cross-border cooperation. In particular, it provides general characteristics and stages of clusters establishment, their classification, and outlines main instruments of EU clusters development policy, legislative framework of their development in Ukraine, best practices of cross-border clusters in the EU, cluster initiatives in Ukrainian regions bordering the EU, etc. The use of positive experience of functioning of this cross-border cooperation form boosts entrepreneurship development in border regions and promotes their socio-economic growth.
March 2020
Інформаційний бюлетень «Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики у сфері ТКС». Серія 3. Транскордонні індустріальні зони та парки
Опублікований інформаційний бюлетень присвячено аналізу такої форми транскордонного співробітництва як транскордонні індустріальні зони та парки. Зокрема у ньому розкрито поняття, характерні ознаки та основні типи індустріальних парків; правова база їх функціонування; особливості розвитку індустріальних парків в Україні та світовий досвід розвитку як індустріальних, так і транскордонних парків. Використання позитивного досвіду функціонування зазначених форм транскордонного співробітництва слугуватиме додатковим стимулом для соціально-економічного розвитку прикордонних територій.
Березень 2021
Newsletter “Instruments of local communities’ economic development: best European practices in the sphere of CBC”. Series 3. Cross-border industrial zones and parks
The published Newsletter provides information on such forms of cross-border cooperation as cross-border industrial zones and parks. In particular, it reveals the concepts, characteristics and main types of industrial parks; legislative framework of their functioning; main features of their development in Ukraine and world experience of development of both industrial and cross-border parks. The use of positive experience of functioning of these forms of cross-border cooperation will serve as an additional stimulus for the socio-economic development of border areas.
March 2021
Міжнародний круглий стіл «Особливості місцевого економічного розвитку у транскордонному просторі Україна-Молдова-Румунія» (Кишинів, Республіка Молдова)
Метою круглого столу було обговорення та обмін думками щодо питань оцінки потенціалу місцевого економічного розвитку та наявних проблем розвитку місцевих громад у транскордонному просторі Україна-Молдова-Румунія, а також ефективності інструментів транскордонного співробітництва у стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах та перспективи місцевого економічного розвитку в процесі інтеграції до ЄС.
Захід зібрав експертів з Республіки Молдова, України, Румунії, Угорщини та Польщі у сферах міжнародних відносин, політології, економіки, місцевого самоврядування та міжнародного права.


10-11 червня 2021
Roundtable debate “Peculiarities of Local Economic Development in Cross-Border Space Ukraine-Moldova-Romania” (Chisinau, Moldova)

The aim of the roundtable debate was to discuss and exchange views on issues regarding evaluation of local economic development capacity and existing problems of local communities development in cross-border space Ukraine-Moldova-Romania as well as the efficiency of cross-border cooperation instruments in boosting local economic growth in border regions, and perspectives of local economic development in the process of EU integration.
The event brought together experts in the fields of international relations, international economic relations, political science, economics, local government, international law from the Republic of Moldova, Ukraine, Romania, Hungary, and Poland.
10-11 June 2021
Публікація вибраних статей на основі результатів міжнародного круглого столу «Особливості місцевого економічного розвитку у транскордонному просторі Україна-Молдова-Румунія» (Кишинів, Республіка Молдова)
Particularități ale dezvoltării economice locale în spaţiul transfrontalier Ucraina-Moldova-România: Materialele mesei rotunde internaţionale =Peculiarities of local economic development in cross-border space Ukraine-Moldova-Romania: International round table materials, 10-11 iunie 2021 / coordonator: S. Roșca; scientific committee: K. Prytula [et al.]; organizational committee: Simion Roşca [et al.]. Academy of Public Administration. Chişinău. Print-Caro SRL, 2021. 199 p.

Вересень 2021
Publication of selected papers on the basis of roundtable debate “Peculiarities of Local Economic Development in Cross-Border Space Ukraine-Moldova-Romania” (Chisinau, Moldova)

Particularități ale dezvoltării economice locale în spaţiul transfrontalier Ucraina-Moldova-România: Materialele mesei rotunde internaţionale =Peculiarities of local economic development in cross-border space Ukraine-Moldova-Romania: International round table materials, 10-11 iunie 2021 / coordonator: S. Roșca; scientific committee: K. Prytula [et al.]; organizational committee: Simion Roşca [et al.]. Academy of Public Administration. Chişinău. Print-Caro SRL, 2021. 199 p.
September 2021
Міжнародна конференція «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» (Львів, Україна)

Метою конференції є обговорення та обмін думками щодо питань, пов’язаних з місцевим економічним зростанням в умовах сучасних викликів та розвитком підприємництва під час кризи COVID-19, а також поширення та примноження знань про досвід ЄС у сфері розвитку інструментів транскордонного співробітництва та їх вплив на соціальне та економічне зростання прикордонних громад. Учасниками конференції будуть науковці та практики з України, Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини, Словаччини та Естонії.


21-22 жовтня 2021
International Conference “Promotion of EU Knowledge in Boosting Local Economic Growth in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries” (Lviv, Ukraine)
The aim of the conference was to discuss and exchange views on issues regarding local economic growth in today’s challenges, and entrepreneurship development during COVID-19 crisis as well as to capitalize, communicate and multiply knowledge on EU experience of cross-border cooperation instruments development and their influence on social and economic growth of border local communities. The issues were discussed by theoreticians and practitioners among others from Ukraine, Romania, Moldova, Poland, Hungary, Slovakia and Estonia.
21-22 October 2021
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» щодо необхідності доопрацювання теперішньої редакції законопроекту «Про транскордонне співробітництво»
Рекомендації розроблено за підсумками проведення панельної дискусії «Транскордонне співробітництво: сутність, природа та правове регулювання в Україні» міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» та стосуються необхідності доопрацювання теперішньої редакції законопроєкту «Про транскордонне співробітництво» з врахуванням наданих зауважень та пропозицій.
Жовтень 2021
The recommendations of International Conference “Promotion of EU Knowledge in Boosting Local Economic Growth in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries” on the need to finalize the current version of the draft law “On cross-border cooperation”
The recommendations are based on the panel discussion “Cross-border cooperation: essence, nature, and legal regulation in Ukraine” of the international scientific-practical conference “Promotion of EU Knowledge in Boosting Local Economic Growth in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries” and relate to the need to improve the Draft Law “On Cross-Border Cooperation”, taking into account the comments and suggestions.
October 2021
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» щодо реалізації транзитного потенціалу України
Рекомендації розроблено за підсумками проведення панельної дискусії «Проблеми управління транспортними потоками при перетині державного кордону України» міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» та стосуються забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки та економіки регіонів, послідовної інтеграції до світової транспортної мережі, реалізації транзитного потенціалу країни та покращення якості надання послуг у сфері пасажирських та ватажних перевезень.
Жовтень 2021
The recommendations of International Conference “Promotion of EU Knowledge in Boosting Local Economic Growth in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries” on the realization of the transit potential of Ukraine
The recommendations are based on the panel discussion “Problems of traffic management at the state border of Ukraine” of the international scientific-practical conference “Promotion of EU Knowledge in Boosting Local Economic Growth in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries” and relate to ensuring the competitiveness and efficiency of the national and regional economies, consistent integration into the global transport network, realization of the country's transit potential and improving the quality of passenger and freight services.
October 2021
Міжнародний науково-практичний семінар «Транскордонна співпраця - випробування кризами: пошуки більшої ефективності та результативності», (м. Чернівці, Україна)
Науково-практичний семінар мав на меті активізувати обмін досвідом вивчення питань транскордонного співробітництва в умовах сучасних викликів та обговорення можливостей та перспектив підвищення його ефективності та результативності. Також було розглянуто способи використання на практиці інструментів транскордонного співробітництва прикордонними територіальними громадами, новоствореними районами та областями України, а також їхніми закордонними партнерами. До участі у заході були запрошені дослідники та експерти з України, Румунії, Молдови, Польщі, Словаччини та інших країн.
26-27 січня 2022 року
The international scientific and practical seminar “Cross-border cooperation – the challenge of crises: the search for greater efficiency and effectiveness”, (Chernivtsi, Ukraine)
The aims of the scientific and practical seminar were to boost experience exchange in the issues related to cross-border cooperation research in conditions of current challenges and discuss the opportunities and perspectives of increasing its efficiency and effectiveness. The ways the cross-border cooperation tools can be used in practice by bordering territorial communities, newly created districts and oblasts of Ukraine, and their foreign partners also was addressed. The researchers and experts from Ukraine, Romania, Moldova, Poland, Slovakia, and other countries were invited to participate in the event.
26-27 January 2022
Монографія «Сприяння євроінтеграційним процесам у країнах Східного партнерства: інструменти національної та регіональної політики»
У монографії розглянуто комплекс сучасних проблем та викликів, що виникають у процесі реалізації політики Східного партнерства як на національному (країнах), так і на регіональному рівнях. Запропоновано низку механізмів та інструментів досягнення політичних цілей і завдань програми Східного партнерства на період після 2020 року, розроблених на основі Спільного Повідомлення «Політика Східного партнерства після 2020 року: посилення стійкості – Східне партнерство, яке приносить результати усім» та Спільного робочого документу «Відновлення, стійкість і реформи: пріоритети Східного партнерства на період після 2020 року». Особлива увага приділена питанням транскордонного співробітництва, галузевого співробітництва та інтегрованого управління кордонами.
Січень 2022
The Monograph “Promoting the European integration processes in the Eastern Partnership countries: national and regional policy instruments”
The monograph addresses a set of existing problems and current challenges faced in the process of the Eastern Partnership policy implementation both on national (the countries) and regional levels. It offers a range of mechanisms and instruments of achieving the policy objectives and targets for the post-2020 Eastern Partnership agenda developed on the basis of the Joint Communication “Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing resilience – an Eastern partnership that delivers for all” and the Joint Staff Working Document “Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities”. Special attention is focused on the issues related to cross-border cooperation, sectoral cooperation, and integrated border management.
January 2022
Контакти / Contacts
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
м. Львів, вул. Козельницька, 4
79026
Тел.: +38032 270 71 45
Email:
istoron@i.ua
khrystynka.prytula@gmail.com
Dolishniy Institute of Regional Research of National Academy of Sciences of Ukraine
Lviv, Koselnyzka Str. 4
79026
Phone: +38032 270 71 45
Email:
istoron@i.ua
khrystynka.prytula@gmail.com


Веб-майстер П. Попадюк