Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Історія інституту

Історія Інституту бере свій початок у 1964 р., коли у м. Львові відповідно до постанови Президії Академії наук УРСР № 16 від 27 січня 1964 р. було створено Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР. Керівниками Відділення в різний час були д.е.н., член-кореспондент АН України М. Т. Мелешкін, д.е.н. О. П. Зайцев, д.е.н., професор, академік НАН України М. І. Долішній.

Науковий напрям і проблематика досліджень Відділення, як головної науково-дослідної установи економічного профілю в Західному регіоні України, формувалися відповідно до проблем, що виникали у територіально-виробничих комплексах регіону.

На Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР було покладено функції головної науково-дослідної установи в республіці з проблем соціального управління виробничими об’єктами. Як наслідок досліджень уперше в Україні було розроблено план соціального розвитку головного заводу ВО “Електрон”, який став зразком для розробки аналогічних планів на підприємствах різних галузей і в різних регіонах.

Вчені-економісти в тісній співдружності з планово-господарськими органами регіону значну увагу приділяли розробці науково обґрунтованих підходів до забезпечення підвищення ефективності виробництва і якості продукції, а також, починаючи із середини 80-х рр. - проблематиці раціонального використання трудових ресурсів. Науковцями Відділення вперше в Україні була розроблена цільова комплексна програма “Підвищення якості трудового потенціалу”.

Значна увага надавалася підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для народного господарства Західного регіону України. Всього за період функціонування Відділення було підготовлено та захищено 24 докторські та 218 кандидатських дисертацій.

Теоретичні і прикладні результати досліджень співробітників Львівського відділення Інституту економіки АН України були опубліковані в 90 монографіях, 165 брошурах та препринтах, 67 збірниках наукових праць.

Із здобуттям незалежності перед Україною гостро постали питання формування державної регіональної політики, здійснення досліджень теоретичних і прикладних проблем соціально-економічного розвитку окремих регіонів України, раціонального використання їх виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалів. Враховуючи актуальність проблематики, наукові розробки та наявний науковий потенціал, Президія Національної академії наук України своєю постановою за № 233 від 19 жовтня 1994 р. утворила на базі Львівського відділення Інституту економіки АН України Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, на який покладені завдання комплексного дослідження проблем управління соціально-економічним розвитком регіонів України.

Наукові здобутки Інституту одержали широке практичне впровадження. Налагоджена співпраця з центральними та регіональними органами влади в розробці законодавчих та нормативних актів, концепцій та програм. Багато положень фундаментальних досліджень науковців Інституту лягли в основу Концепції державної регіональної політики України та окремих Законів України.

Розробки Інституту широко впроваджені і на регіональному рівні. Зокрема, вчені Інституту приймали активну участь у розробці стратегій соціально-економічного розвитку Львівської, Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей, а також цілої низки регіональних програм. Всього за період діяльності Інституту впроваджено більше 400 наукових розробок, з яких близько 140 на рівні центральних органів влади.

В Інституті створені відомі в країні та за її межами наукові школи з проблем регіоналістики, cоціально-демографічного розвитку регіонів, транскордонного співробітництва та еколого-економічного розвитку територіальних суспільних систем. Про високий авторитет львівської школи регіоналістики, її внесок у вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів свідчить присудження двом вченим Інституту у складі групи науковців Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003 р. за цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики.

Вагомий внесок у становлення та розвиток Інституту внесла ціла плеяда вчених-регіоналістів, таких як М. І. Долішній, С. М. Злупко, С. Й. Вовканич, П. Ю. Бєлєнький, Є. І. Бойко, С. М. Писаренко, М. А. Козоріз, Я. О. Побурко, В. Б. Войцеховський, О. Е. Оксанич, Р.А. Іванух. Під їх керівництвом відбулося формування нової генерації науковців – докторів наук, таких як В. С. Кравців, У. Я. Садова, Л. К. Семів, Л. Т. Шевчук, Н. А. Мікула, І. З. Сторонянська, С. Л. Шульц, С. О. Іщук, М. І. Мельник, В. В. Борщевський, Ю. І. Стадницький. Сьогодні плідні позиції в регіональній науці займають і молоді вчені та кандидати наук.

Слід відзначити також тих працівників Інституту, які на протязі багатьох років забезпечували його науково-організаційну і господарську діяльність, підготовку кадрів - перш за все багаторічного вченого секретаря Інституту В. І. Жовтанецького, а також Б. В. Ткачука, О. М. Бевзюка, О. В, Караванського, Н. Т. Столярчук та багатьох інших.

Сьогодні Інститут регіональних досліджень є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Широко відомі та користуються популярністю серед науковців, фахівців та управлінців різноманітні наукові видання Інституту - монографії, підручники та навчальні посібники, брошури та препринти, періодичні видання.

Всього за період діяльності Інституту видано видано 212 монографій, 79 підручників та навчальних посібників, 254 брошур та препринтів, опубліковано понад 3700 статей, в тому числі понад 280 - за кордоном.

Інститут широко відомий як центр підготовки наукових кадрів як в Україні, так і за кордоном. Загалом Інститутом підготовлено понад 440 кандидатів наук та 70 докторів економічних наук, серед яких науковці Польщі, Угорщини і Словаччини.

Налагоджено широку мережу контактів Інституту на міжрегіональному та міжнародному рівні. Інститут є ініціатором і безпосереднім організатором проведення багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних питань розвитку національної економіки, розвитку регіонів України та активізації їх транскордонних зв’язків. Всього за час існування Інституту було проведено 160 конференцій, круглих столів, семінарів.

Інститут регіональних досліджень, як провідна наукова установа в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва, координує наукові дослідження з цих проблем, які виконуються у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах України.

Рішенням Рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-18рр. Інститут регіональних досліджень НАН України був визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій».

Розвиваються нові форми кооперації академічної науки та вищої школи. Так, у квітні 2003р. за ініціативою Інституту було створено перший в Україні науково-навчальний комплекс економічного профілю «Економосвіта». До складу комплексу входять: Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки та менеджменту при Національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільський національний економічний університет, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Луцький національний технічний університет та Ярославська державна вища технічно-економічна школа (Польща). Така форма кооперації приносить добрі результати.

Від моменту виникнення до наших днів Інститут розвивається, постійно розширює і поглиблює коло наукових досліджень, формулює теоретико-методичну перспективу в сфері досліджень розвитку регіонів України.

З метою увічнення пам’яті засновника та першого директора Інституту регіональних досліджень НАН України академіка НАН України Мар’яна Івановича Долішнього Президія НАН України постановою від 29.10.2014 р. №234 прийняла рішення про присвоєння Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України імені академіка НАН України М. І. Долішнього.


Веб-майстер П. Попадюк