Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Про результати та перспективи наукових досліджень Інституту

Засідання Вченої ради ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» на тему «Про результати та перспективи наукових досліджень Інституту»
(8 липня 2015 р.)

8 липня 2015 року відбулося Засідання Вченої ради ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» на тему «Про результати та перспективи наукових досліджень Інституту» за участю віце-президента НАН України, академіка НАН України Пирожкова С. І., академіка-секретаря НАН України, академіка НАН України Лібанової Е. М,, голови Західного наукового центру НАН України та МОН України, академіка НАН України Назарчука З. Т.

Із вступним словом директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С., який охарактеризував основні напрями наукових досліджень Інституту та відзначив актуальні проблеми його фінансової та господарської діяльності.

Із доповідями з пріоритетних напрямів наукових досліджень Інституту виступили:

 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З.: «Дослідження проблем регіонального розвитку: здобутки Інституту та бачення перспектив»;
 • к.е.н., с.н.с. Жук П. В.: «Реформування адміністративно-територіального устрою в Україні: існуюча ситуація та позиція Інституту»;
 • д.е.н., проф. Садова У. Я.: «Соціально-демографічна ситуація та міграційні процеси в Україні: результати та перспективні напрямки регіональних досліджень»;
 • д.е.н., доц. Борщевський В. В.: «Транскордонне співробітництво та розвиток сільських територій: підсумки та перспективи досліджень».

В обговоренні доповідей виступили: заступник голови Львівської обласної ради к.е.н. Пятак В. А.; академік-секретар НАН України, академік НАН України Лібанова Е. М.; голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України Назарчук З. Т.; віце-президент НАН України академік НАН України Пирожков С. І. Виступаючі, зокрема, наголосили на необхідності інтенсифікації взаємодії Інституту, як провідної академічної установи у сфері регіональної політики, з органами влади та інститутами громадянського суспільства, щодо вирішення актуальних проблем розвитку держави та її регіонів.

За результатами засідання прийнято ухвалу Вченої ради Інституту, в якій відзначається, що в контексті стратегічних завдань, які ставляться перед економічною наукою, діяльність Інституту повинна відповідати визначеним перспективним напрямам досліджень установ Відділення економіки НАН України та реальним потребам практики. Особливу увагу у діяльності Інституту необхідно звернути на:

 • координацію досліджень з установами Відділення економіки НАН України за напрямом «Регіональні дослідження» та складовою «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера», а також залучення інших установ Секції суспільних та гуманітарних наук НАН України до реалізації міждисциплінарних проектів та підготовки щорічних наукових доповідей «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні», «Розвиток транскордонного співробітництва»;
 • розширення обсягів госпдоговірної та конкурсної тематики;
 • розширення участі провідних вчених Інституту у науково-експертному забезпеченні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • активізацію підготовки оперативних науково-аналітичних матеріалів для органів державної влади та місцевого самоврядування з найбільш актуальних соціально-економічних проблем регіонального розвитку, а також концептуальних, методичних документів, впровадження прикладних розробок Інституту у їх практичну діяльність;
 • організацію круглих столів з обговорення актуальних проблем регіональної політики та територіального розвитку, за участю представників органів влади, підприємницьких структур та громадських організацій;
 • активізацію міжнародної співпраці з науковими установами, участі у міжнародних програмах та проектах;
 • збільшення кількості англомовних публікацій працівників Інституту у закордонних та вітчизняних наукових виданнях, забезпечення входження періодичних фахових видань Інституту до міжнародних науковометричних баз даних;
 • пропагування наукових досягнень, виступи та публікації науковців Інституту у засобах масової інформації з актуальних проблем розвитку держави та її регіонів.
 • підвищення професійного рівня наукових кадрів та омолодження кадрового складу.


Веб-майстер П. Попадюк