Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Возняк Галина ВасилівнаВозняк Галина Василівна
Возняк Галина Васильевна
Voznyak Halyna Vasylivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 219а

Контакти:

gvoznyak@gmail.com

Сторінки:

Народилась

1974 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1996, спеціальність – фізика), Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1998, з відзнакою, фах – бухгалтер-економіст), аспірантура Львівського банківського інституту НБУ (2005, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит), докторантура ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (2015, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2006, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України"), старший науковий співробітник (2013), доктор економічних наук (2018, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: ДВНЗ "Університет банківської справи", науковий консультант д.е.н, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації»).

Трудова діяльність:

науковий співробітник (2007), старший науковий співробітник (2012), докторант (2012-2015), старший науковий співробітник (2015), провідний науковий співробітник (2019) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

теорія фінансів, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, фінанси регіону, бюджетна система та бюджетна політика регіону, фінансова децентралізація.

Опубліковано:

понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 монографій.

2013Файл Adobe Reader Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини : проблеми та напрями підвищення ефективності : науково-аналітична доповідь / І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, Г. В. Возняк та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2013. – 93 с. (повний текст)

Науково-аналітична доповідь присвячена висвітленню проблем управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та розробленню підходів до підвищення результативності їх використання. Основна увага сконцентрована на питаннях оцінювання ефективності видатків на такі соціальні сфери як освіта та охорона здоров’я. Отримані результати сприятимуть підвищенню рівня прийняття управлінських рішень в процесі розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні.
Доповідь розрахована на науковців, економістів, фінансистів, керівників органів влади різних рівнів управління.

2012Козоріз М. А. Формування фінансових рішень в бюджетному секторі: моделі та інформаційне забезпечення : науково-аналітична доповідь / М. А. Козоріз, І. З. Сторонянська, Г. В. Возняк, Л. Я. Беновська, І. С. Музика ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 100 с.
Ключові слова: Державний бюджет України

2009Файл Adobe Reader УДК 330.14:332.1
Концептуальні основи оцінки рівня капіталізації регіону : наукова доповідь / М. А. Козоріз, О. М. Люткевич, Я. Я. Пушак, Г. В. Возняк, Б. І. Пшик, Л. Я. Беновська, І. С. Музика ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 134 с. (фрагмент)

Джерел: 71

У науковій доповіді обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження капіталізації в умовах наростання впливу глобалізація них процесів. Проаналізовано стан розробленості проблемних питань, пов'язаних з обліком регіональних активів, вибором методів оцінки рівня капіталізації активів основних суб'єктів економіки: промислових підприємств, банківських та небанківських установ. Запропоновані принципи управління капіталізацією інноваційно активних підприємств.
Доповідь розрахована на широке коло фахівців, які займаються питаннями оцінки рівня капіталізації, обліком регіональних активів, управлінням ефективністю використання капіталу на основі підвищення капіталізації суб’єктів господарювання.
Ключові слова: капіталізація регіону, оцінка рівня капіталізації, концептуальні основи

2008Файл Adobe Reader УДК 658.14:334.012.6:005
Оцінка рівня капіталізації суб’єктів господарювання : методичні рекомендації / відп. ред. М. А. Козоріз ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; М. А. Козоріз, С. А. Давимука, О. М. Люткевич, Г. П. Федорова, Г. В. Возняк, Б. О. Долішня, Л. Я. Беновська, І. С. Музика, Л. П. Львова та ін. - Львів, 2008. - 112 с. (фрагмент)

Джерел: 49

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду обґрунтовано методичні підходи до оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання та управління ними.
Методичні рекомендації розраховані на широке коло фахівців, які займаються проблемами підвищення рівня капіталізації суб’єктів господарювання національної економіки України.
Авторський колектив: М. А. Козоріз, С. А. Давимука, О. М. Люткевич, Г. П. Федорова, Г. В. Возняк, Б. О. Долішня, Л. Я. Беновська, І. С. Музика, Л. П. Львова, Н. Шевченко, Н. І. Ліповська-Маковецька.
Ключові слова: капіталізація суб’єктів господарювання, оцінка рівня капіталізації

2007Файл Adobe Reader УДК 330.341.1:334.716:658.1(477)
Возняк Г. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні : монографія / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова ; Університет банківської справи НБУ. – К., 2007. – 183 с. (фрагмент)

Джерел: 163

Монографію присвячено дослідженню ключових проблем фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Велику увагу приділено проблемам вибору ефективних форм та способів фінансування інноваційних проектів промислових підприємств. Запропоновано напрями вдосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів, способи підвищення ефективності використання банківських кредитів.
Ключові слова: інноваційна діяльність, промислові підприємства, фінансування інноваційної діяльності, Україна

Статті

2019УДК 336.1; JEL I38, M14, Z10
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Особливості функціонування та проблеми розвитку сфери культури та мистецтва в умовах реформи публічних фінансів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 26-32. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-5.

Літер.: 12


Аналізується специфіка функціонування, визначення проблем розвитку галузі культури і мистецтва та окреслення напрямів їх вирішення. Представлено результати проведеного дослідження функціонування сфери культури і мистецтва. Визначено проблеми розвитку цієї галузі за останні десять років. Серед найважливіших виокремлено такі: послаблення ролі культури і мистецтва в житті людей; низький рівень бюджетного забезпечення; моральне старіння матеріально-технічної бази закладів культури; неефективне управління закладами культури; низька матеріальна винагорода працівників культурної сфери та низький соціальний престиж їхньої праці. Розкрито особливості функціонування сфери культури і мистецтва. Показано, що особливості галузі полягають у тому, що існують установи, орієнтовані як на культурне обслуговування, так і на розвиток культури і людини (створення умов для творчості); заклади виконують державну функцію зі створення, збереження, збирання і вивчення культурної спадщини фондів, художніх творів, хоча ця функція прямо не пов’язана з конкретним споживачем; складно однозначно виміряти кінцеві результати культурно-мистецької діяльності, які виражаються переважно у відкладеному соціальному ефекті і проявляються у збільшенні інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтацій і норм поведінки людини тощо. Наголошено на викликах подальшого розвитку, обумовлених започаткованими реформами. Окреслено напрями розв’язання проблем у частині: вдосконалення нормативного забезпечення та механізмів залучення додаткових фінансових ресурсів тощо. 
культура, мистецтво, публічні фінанси, децентралізація, фінансування УДК 330.342.146(477); JEL E21, I00, J30, J45
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Соціальні аспекти розвитку економіки України: сучасний стан та нові виклики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-5.

Літер.: 11


Сучасні зміни в економіці України, обумовлені суспільно-політичною ситуацією в країні, а також низка розпочатих реформ спонукають до наукових розвідок соціально-економічного розвитку країни. Проведено проблемно-орієнтований аналіз соціальної складової економіки України. Представлено результати дослідження соціально-економічного розвитку України за останні п’ять років. Серед напрямів аналізу було обрано: ринки праці, бідність, безробіття, доходи/витрати населення. Показано, що низькі темпи зростання розміру прожиткового мінімуму обумовлюють зниження соціальних стандартів, що негативно позначається на рівні життя населення в Україні; значне падіння реальних доходів населення в 2014-2015 рр. погіршило його купівельну спроможність; зростання питомої ваги заробітної плати та соціальних виплат у структурі доходів населення впродовж аналізованого періоду є свідченням надмірної залежності добробуту населення від підтримки держави, а також відсутності в країні так званого середнього класу. Помітне зростання рівня безробіття викликано воєнними діями на сході України, поглибленням фінансово-економічної кризи та погіршенням суспільно-політичного стану в країні. Наголошено на диференціації в оплаті праці в розрізі галузей економіки. Доведено, що низький рівень середньої заробітної плати в бюджетній сфері обумовлений особливостями розрахунку розміру мінімального посадового окладу на основі прожиткового мінімуму, що в підсумку призводить до «знецінення» праці працівників бюджетної сфери та зниження вартості висококваліфікованої праці. Визначено виклики для подальшого розвитку України, серед них основними є: надмірне безробіття; незадовільний рівень оплати праці; рівень соціальної захищеності; воєнний конфлікт на сході України. 
соціальний розвиток, безробіття, зайнятість населення, прожитковий мінімум, заробітна плата 

2018УДК 336.22(4); JEL E60, O18
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Особливості прояву фінансової децентралізації на регіональному рівні: компаративний аналіз вітчизняної та світової практики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 126-132. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.132_u.php.

Літер.: 10


На основі аналізу кращих практик економічно розвинутих країн розкрито особливості прояву фінансової децентралізації в контексті її впливу на економічне зростання регіонів та територіальних громад. З’ясовано джерела формування доходів. Показано, що доходи бюджетів субрегіонального рівня формують (в переважній більшості) місцеві податки, значну питому вагу серед яких становлять майнові податки, причому у федеративних країнах їх вагомість у доходах бюджетів є значно нижчою, аніж в унітарних. Різним країнам властивий різний ступінь децентралізації, однак «багатші» країни більш децентралізовані. Доведено, що не існує оптимального рівня фінансової децентралізації, бо кожна країна йде власним шляхом розвитку. Виокремлено причини фінансової децентралізації, серед яких такі: низька ефективність діяльності сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, державного управління; надмірні витрати на утримання мережі та управлінського апарату; незадовільні темипи впровадження новітніх технологій, дрібні неспроможні громади, бажання підвищити ефективність та якість суспільних послуг, хоча на початку 2000-х років для країн Східної Європи в пріоритеті були завдання розбудови власно демократичної політичної системи. Висвітлено перші кроки фінансової децентралізації в Україні та показано недоліки розпочатої реформи. Визначено пріоритети проведення бюджетної політики в Україні в умовах реформи міжбюджетних відносин. 
фінансова децентралізація, місцеві податки, органи місцевого самоврядування, громада, регіон, країни Європейського Союзу 

2017Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:353:332.122(477); JEL C63, H72
Возняк Г. В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 46-52.

Літер.: 9


Проведено рейтингове оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України, яке базується на розрахунку евклідових відстаней та групуванні показників за обраними напрямами оцінювання: стан і збалансованість бюджету, міжбюджетна взаємодія, стійкість бюджету та боргове навантаження (для бюджетів міст). Застосування кластерного аналізу дозволило здійснити розподіл регіонів за рівнем інтегрального показника бюджетного забезпечення на чотири рівні: кризовий, низький, середній, високий. Побудований рейтинг регіонів дозволив автору судити про їх бюджетні можливості та фінансові домінанти розвитку. Результати аналізу засвідчили нерівномірність бюджетного забезпечення, підтвердили необхідність і своєчасність бюджетної децентралізації. Наголошено на існуванні певних закономірностей формування та реалізації бюджетної політики регіонів України, обумовлених дією низки чинників екзогенного та ендогенного характеру. 
регіон, оцінювання, бюджетне забезпечення, таксонометричний метод, евклідова відстань 

2016Музика І. С. Система охорони здоров’я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти / І. С. Музика, Г. В. Возняк // Світ фінансів / Тернопільський національний економічний університет. – 2016. – №1. – С. 99-108.


Веб-майстер П. Попадюк