Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут у 2015 р.

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (до 29.10.2014 р. – Інститут регіональних досліджень НАН України) є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру у сфері регіональних досліджень.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності;
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

В Інституті діють спеціалізовані вчені ради із правом захисту дисертацій:

 1. Д 35.154.01 – на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
 2. К 35.154.02 – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Організаційну структуру Інституту у поточному році складали 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ розвитку територіальних громад та транскордонного співробітництва;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій;
 • сектор просторового розвитку;
 • сектор проблем транскордонного співробітництва.

Наукова діяльність Інституту у 2014 році визначалася основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Відповідно до Постанови Президії НАН України №45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності є:

 • Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
 • Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Відповідно із рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-18 рр., Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера».

Основні досягнення Інституту у 2014 році:

 • Визначено методологічні підходи до побудови сучасної системи адміністративно-територіального устрою в Україні та напрямів і механізмів її реформування. Підготовлено Концепцію та Основні положення (ідеологію) адміністративно-територіальної реформи в Україні, зауваження та пропозиції до законопроектів щодо адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, бюджетної децентралізації.
 • Розроблено концепцію забезпечення фінансової спроможності територіальних громад, апробовано економетричну модель оцінювання впливу фінансових інструментів регулювання розвитку територій на темпи розвитку регіонів.
 • Здійснено оцінку європейського досвіду регулювання екологічної безпеки та визначення можливостей його застосування в транскордонних регіонах України.
 • Проведено інтегральну оцінку та визначено індекси сталого природокористування для Карпатського регіону України. Визначено механізми та інструменти досягнення принципів сталого природокористування для гірських регіонів України та розроблено пропозиції щодо шляхів їх реалізації.
 • Запропоновано концепцію регіональної політики в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку на засадах селективного підходу до забезпечення розвитку регіонів.
 • Розроблено методичні підходи до оцінки структурних зрушень в економіці регіонів за видами економічної діяльності. Запропоновано напрями структурної корекції економіки областей Західного регіону.
 • Розроблено методичне забезпечення моніторингу соціально-економічної захищеності мігрантів (регіональний вимір). Розроблено та апробовано модель матриці регіональних техніко-аналітичних показників статистико-аналітичного забезпечення моніторингу соціально-економічної захищеності мігрантів.
 • З’ясовано сутність структури, архітектури та інфраструктури територіальних міграційних систем. Досліджено територіальні міграційні системи (ТМС) в контексті можливих наслідків підписання Україною Асоціації про зону вільної торгівлі з ЄС.
 • Розроблено методику оцінки соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій на основі системного підходу.
 • Здійснено регіональне соціологічне обстеження внутрішньо переміщених осіб у Львівській області, обґрунтовано рекомендації щодо розробки соціальних програм підтримки вимушених переселенців.
 • Розроблено Концепцію модернізації основного капіталу виробничої сфери Львівської області. Запропоновано модель ресурсного забезпечення модернізації основного капіталу на засадах міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії.
 • Досліджено процеси взаємодії суб’єктів економічних відносин в транскордонному просторі України.
 • Розроблено методику інтегральної оцінки розвитку метрополійних функцій міст, на основі якої проведений їх аналіз.
 • Підготовлено наукові доповіді за напрямом «Регіональні дослідження», зокрема: «Територіальний розвиток та регіональна політика» та «Розвиток транскордонного співробітництва».

Інститутом організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування» (Львів-Брюховичі, 27-28.11.2014 р.), присвячену 50-річчю Інституту регіональних досліджень НАН України, та серію круглих столів, семінарів з актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів.

За результатами досліджень в 2014 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 57 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, експертних висновків, з них впроваджено – 39. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 20 розробок, з них впроваджено – 9. 

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. отримав почесну відзнаку Головного статистичного управління Польщі. З нагоди 50-ти річчя Інституту цілий ряд провідних вчених та фахівців установи нагороджено відзнаками Президії НАН України, почесними грамотами і відзнаками органів регіональної влади та місцевого самоврядування.

Напрями наукових досліджень Інституту на 2015 рік:

 • Моделювання розподілу функцій та повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування в системі адміністративно-територіального устрою, їх фінансово-економічного забезпечення.
 • Обґрунтування перспективних механізмів регулювання екологічної безпеки для транскордонних регіонів України в умовах євроінтеграції.
 • Дослідження проблем фінансового забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування.
 • Прогнозування розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України та обґрунтування перспектив їх розвитку.
 • Оцінка соціально-економічного потенціалу збалансованого розвитку сільських територій Західного регіону України та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання та напрямів нарощування.
 • Обґрунтування шляхів імплементації світового досвіду моделювання соціального захисту мігрантів. Розробка пропозицій до законопроекту України «Про соціальний захист трудових мігрантів».
 • Розробка моделей інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу в регіоні з урахуванням пріоритетів стратегій регіонального розвитку.
 • Обґрунтування теоретико-методологічних засад підвищення конкурентоспроможності суб'єктів промислової діяльності регіону і розробка методичного інструментарію для її оцінювання.
 • Дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.

Відзнаки Інституту у 2014 році:

У звітному році директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. втримав почесну відзнаку Головного статистичного управління Польщі.

З нагоди 50-річчя Інституту нагороджені відзнаками Президії НАН України провідні вчені та фахівці установи, а саме:

 • відзнакою НАН України «За наукові досягнення»: Вовканич С.Й., д.е.н., проф., п.н.с.;
 • відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни»: Козоріз М.А., д.е.н., проф.; п.н.с.; Писаренко С.М., д.геогр.н., проф., п.н.с.;
 • відзнакою НАН України «За професійні здобутки»: Шульц С.Л., д.е.н., зав. відділу; Демченко В.В., к.ф.-м.н., вч. секретар Інституту; Жук П.В., к.е.н., с.н.с.;
 • відзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця»: Біль М.М., к.держ.упр., н.с.;
 • Подякою НАН УкраїниСадова У.Я. – д.е.н., проф., зав. відділу;
 • Почесною грамотою НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України: Максимчук М.М., к.е.н., с.н.с., голова профкому Інституту; Столярчук Н.Т., колишній головний бухгалтер Інституту.

Цілий ряд співробітників Інституту нагороджено почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами та цінними подарунками Львівської обласної ради, Подяками Львівського міського голови, грамотами і подяками Західного наукового центру НАН України і МОН України.

У звітному році премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених і знаних фахівців за значні досягнення в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук отримав к.е.н. Жук П.В., премії для талановитих молодих учених і спеціалістів отримали: к.е.н. Мульска О.П., к.е.н. Бачинська М.В., к.е.н. Пелехатий О.А.

Інститут у: 2014 р.


Веб-майстер П. Попадюк