Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Аспірантура/докторантура

Загальна інформація

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями:

  • 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

та аспірантуру за спеціальностями:

  • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;

Завідувач аспірантури – Гуляєва Наталія Олександрівна
(тел. (032)270-70-37, (063)817-47-55, e-mail guliaeva_n@ukr.net).


Аспірантура

У 2015 році на навчання в аспірантуру Інституту прийнято 8 аспірантів, а саме: за державним замовленням прийнято 7 аспірантів, з них з відривом від виробництва – 3, без відриву від виробництва – 4, одного аспіранта прийнято на навчання з відривом від виробництва за контрактом.

Закінчили навчання у 2015 році 4 аспіранти, що навчалися за державним замовленням без відриву від виробництва.

Станом на 31.12.2015 р. в аспірантурі Інституту навчається 24 аспіранти, в тому числі: 13 – з відривом від виробництва, з них: 12 – за державним замовленням та 1 аспірант за контрактом, 11 – за державним замовленням без відриву від виробництва.


Докторантура

У 2015 році у докторантуру Інституту прийнято двох осіб: 1 особу – за державним замовленням та 1 особу – за контрактом. Завершили перебування в докторантурі за державним замовленням у 2015 році 2 особи.

Всього у докторантурі Інституту перебуває 4 особи: 3 – за державним замовленням та один докторант за контрактом.

Зміни в системі аспірантури:

Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» з 2016 року запроваджуються ключові зміни в системі аспірантури:

  1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання в аспірантурі триватиме чотири роки. Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (в межах 4-х років).

  2. Освітньо-наукова (аспірантська) програма складається з освітньої та наукової складових. Наукова складова включає, зокрема, підготовку і захист дисертації, а також виконання інших вимог (наприклад публікацію статей), визначених у Порядку присудження наукових ступенів. Освітня складова освітньо-наукової програми складається з 30-60 кредитів ЄКТС і підлягає ліцензуванню в МОН України.

  3. Вступ в аспірантуру регулюватиметься Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів (щороку затверджується МОН України) і Правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) – документом, який розроблятиметься на базі Умов прийому та затверджуватиметься Вченою радою ВНЗ (наукової установи). Для прийому до аспірантури Вчена рада встановлюватиме власний перелік документів (паспорт вступника і диплом магістра/спеціаліста залишаються обов’язковими для всіх вступників) і власну форму вступних випробувань. У Порядку визначено лише обов’язковий вступний іспит зі спеціальності та вступний іспит з іноземної мови, який може бути замінений міжнародним сертифікатом, що засвідчує знання англійської мови на рівні В2 або вище. Форму і зміст інших вступних випробувань встановлює Вчена рада ВНЗ (наукової установи) у своїх Правилах прийому.

  4. Здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (колишні здобувачі) не передбачено новим Порядком підготовки, за винятком дуже обмежених випадків. Зокрема особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, але лише за основним місцем роботи і тільки, якщо вищий навчальний заклад (наукова установа), де працює дана особа, має ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.

Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Правила прийому до аспірантури та докторантури ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2016 році

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2016 році

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2016 році

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»


Електронні бібліотеки

Аспірантура/докторантура у: 2014 р.


Веб-майстер П. Попадюк