Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Копилюк Оксана Іванівна

Копилюк Оксана Іванівна
Kopylyuk Oksana Ivanivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

завідувач кафедри; провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ЛКА, кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу; ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики

Контакти:

kopylyuk@ukr.net

Сторінки:

10

Освіта:

Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова (1985, спеціальність – економіка і організація поліграфічної промисловості).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1993, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН України, тема: «Поліпшення використання робочої сили в умовах трансформації форм власності»);
доктор економічних наук (04.2015, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, тема: «Теорія і методологія регіональної політики розвитку банківської системи»);
професор.

Досвід роботи:

завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу (раніше – кафедри банківської справи) Львівського торговельно-економічного університету (до 18.04.2016 Львівської комерційної академії);
старший науковий співробітник (суміс.-10.2022) відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Статті

2019

2016Файл Adobe Reader УДК 336.717.061
Копилюк О. І. Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 62-66.

Літер.: 10


Розкрито суть, специфіку та комплекс тактичних заходів здійснення кредитної діяльності банків у сфері роздрібного бізнесу. Окреслено передумови формування організаційної структури управління роздрібним кредитуванням, її функціональні підрозділи та служби. Висвітлено архітектуру роздрібного кредитування в банку та її складові. Запропоновано авторський підхід до формування організаційно-економічних засад банківського кредитування роздрібного бізнесу та конкретизовано інфраструктурне забезпечення цього процесу з виокремленням правових та інституціональних складових. Акцентовано увагу на інноваційних підходах щодо розвитку інформаційної складової в процесі прийняття рішень у сфері роздрібного кредитування. 
роздрібний банківський бізнес, архітектура роздрібного кредитування, інфраструктурне забезпечення, механізм банківського кредитування, кредитний ризик 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.7: 332.12 (477)
Копилюк О. І. Концептуальні засади формування регіональної політики розвитку банківської системи України / О. І. Копилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 310-320.

Літер.: 6


Розглянуто особливості формування регіональної політики розвитку банківської системи на засадах перспективності, виокремлено ключові детермінанти її формування, розроблено концептуальні напрями реалізації перспективної політики розвитку регіональних банківських систем. 
регіональна банківська система, концепція регіональної політики розвитку банківської системи, поточна та перспективна регіональна політика розвитку банківської системи 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:[330.332+336.77]
Копилюк О. І. Капіталотворча роль регіональної банківської системи в сучасних умовах господарювання / О. І. Копилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 58-68.

Літер.: 10


Розглянуто особливості функціонування регіональної банківської системи, її місце у капіталотворчих процесах регіону. Обґрунтовано необхідність вдосконалення регіональної банківської інфраструктури. 
регіональна банківська система, регіональний ринок банківських послуг, капіталотворення 


Веб-майстер П. Попадюк