Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Стадницький Юрій ІвановичСтадницький Юрій Іванович
Стадницкий Юрий Иванович
Stadnytskyy Yuriy Ivanovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 215

Контакти:

stadnytskyj@ukr.net, yurijs@tu.kielce.pl

Сторінки:

Народився

21.07.1962, м. Львів.

Освіта:

Національний університет "Львівська політехніка" (1979-1984, спеціальність – інженер-економіст),
аспірантура – Національний університет "Львівська політехніка" (1987-1990, спеціальність – економіка і організація підприємства).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1990, тема: «Економічна ефективність заміни металевих труб пластмасовими»),
доктор економічних наук (2001, спеціальність – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, установа: Український державний лісотехнічний університет, науковий консультант доктор економічних наук, професор Туниця Юрій Юрійович, тема: «Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища»),
професор (2004).

Трудова діяльність:

стажист кафедри економіки та організації будівництва, аспірант, асистент, доцент, професор (1984-2006) Національного університету "Львівська політехніка";
проректор (2008-2016) Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
старший науковий співробітник (02.2019) відділу регіональної екологічної політики та природокористування, старший науковий співробітник (06.2015) сектору проблем транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Наукові інтереси:

просторова організація соціально-економічних систем, обгрунтування інвестиційних рішень, економіка природокористування.

Життєве кредо:

«Закрийте двері перед усіма помилками, і істина не зможе увійти» (Тагор).

Опубліковано:

понад 200 наукових та понад 30 навчально-методичних праць.

1996Файл Adobe Reader Стадницький Ю. І. Економічні аспекти екологічної безпеки : препр. / Ю. І. Стадницький ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996. – 86 с. (фрагмент)
Джерел: 49

В роботі розглянуті економічні аспекти екологічної безпеки: висвітлено економічні наслідки антропогенного забруднення довкілля та методи їх оцінки, проаналізовано економічний зміст природоохоронних заходів, розглянуто існуючі методи регулювання екологічної безпеки та вказані шляхи їх вдосконалення.
Препринт наукової доповіді розрахований на менеджерів природоохоронної діяльності промислових підприємств, працівників територіальних органів охорони навколишнього природного середовища та науковців, що працюють у сфері економіки природокористування.

Статті

2016УДК 330.341.1:332; JEL R34, R39
Стадницький Ю. І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 130-136.
Літер.: 12


Досліджено можливості використання напрацювань просторової економіки для удосконалення вибору оптимальної технології виробництва продукції. Доведено, що не лише вибір технології залежить від місця, але і вибір місця залежить від технології. Запропоновано алгоритм вибору оптимальної системи технологій виробництва вибраного виду продукції у межах відповідного просторового аналізу. Зроблено висновок, що при обґрунтуванні вибору оптимальної системи технологій виробництва вибраного виду продукції у межах відповідного простору аналізу слід спочатку вибрати оптимальну технологію для кожного можливого місця виробництва, а потім оцінити, чи варто у цих місцях виробляти цю продукцію. Таким чином, вибір ефективних можливих місць виробництва одночасно стане вибором ефективних технологій. Саме такий шлях гарантує правильне обґрунтування оптимальних систем технологій і саме це є важливим внеском теорії просторової економіки в теорію ефективності капіталу. Подальші дослідження у сфері порівняння технологій є перспективними за напрямом аналізу місця (частини простору) як незамінної складової технології. 
просторова організація економіки, просторова економіка, технологія, розміщення підприємств, конкуренція місць, конкуренція технологій Стадницький Ю. І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності / Ю. І. Стадницький // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 1(2). – С. 18-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__4

2014Стадницький Ю. І. Сучасні тенденції дифузії технологічних інновацій в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі / Ю. І. Стадницький, Ю. Ю. Стадницька // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – С. 425-434.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.132
Стадницький Ю. І. Стан довкілля як чинник розміщення господарської діяльності / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 142-148.

Літер.: 7


Розроблено схему формування властивостей сторони «господарська діяльність», що зумовлюють доцільність її орієнтації при розміщенні на місця, які володіють відповідними якостями. Запропоновано поділ чинників розміщення господарської діяльності на внутрішні (до яких відносяться відповідні властивості сторони «господарська діяльність») та зовнішні (відповідні властивості сторони «місце»). Обґрунтовано, що стан довкілля може бути чинником розміщення для видів господарської діяльності з високими вимогами до чистоти довкілля, з високими показниками утворення забруднень при виробництві мобільних благ, з високими показниками утворення забруднень в умовах компенсаційної стратегії екологічно сталого господарського розвитку. Запропоновано подальші наукові дослідження провадити у напрямі формування інформаційних пакетів даних у регіональному розрізі для видів господарської діяльності, де забруднення довкілля є чинником розміщення, а також у напрямі розроблення механізмів екологічно сталого господарського розвитку у регіоні. 
чинник розміщення, забруднення довкілля, господарська діяльність, мобільні блага, сталий розвиток Stadnyckyj J. Optymalny przestrzenny system technologii produkcji dobra: teoretyczne i metodyczne zasady / J. Stadnyckyj // Wspolczesne uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego swiat – Polska – Region swietokrzyski : monografia. – Kielce, 2014. – S. 181-191.Stadnyckyj J. Optimal goods technology production: the spatial aspects [Оптимальні технології виробництва товарів: просторові аспекти] / J. Stadnyckyj, Ju. Stadnicka // Gospodarka i finanse: Rozwoj lokalny i regionalny: Zeszyt Staropolskiej Szkoly Wyzszej w Kielcach. – 2014. – Nr. 4. – S. 135-144.

2013Стадницький Ю. І. Автоматизовані системи управління готельною діяльністю / Ю. І. Стадницький // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 6. – С. 332-337.Стадницкий Ю. И. Правильное размещение хозяйственной деятельности как основание устойчивого конкурентного преимущества / Ю. И. Стадницкий // Konkurencyjnosc podmiotow gospodarczych i jej determinanty : monografia. – Katowice, 2013. – С. 201-216.

2012Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15
Стадницький Ю. І. Класифікація економічних благ за чинниками місця виробництва / Ю. І. Стадницький, Ю. Ю. Стадницька // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 168-176.

Літер.: 10


Пропонується класифікація благ за чинниками місця їхнього виробництва. Обґрунтовується існування чотирьох груп та низки підгруп економічних благ, де домінує одна «сіамська» пара чинників розміщення. Розроблено засади класифікації економічних благ, де домінує кілька «сіамських» пар чинників розміщення. Виконана класифікація економічних благ за чинниками місця їхнього виробництва дозволить підвищити якість і прискорити прийняття рішень щодо вибору оптимальних місць виробництва. 
класифікація благ, чинники розміщення виробництва, місце виробництва 


Веб-майстер П. Попадюк