Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Залуцький Іван РомановичЗалуцький Іван Романович
Zalutskyy Ivan Romanovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, доцент

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 222

Контакти:

zalutskij.ivan@gmail.com

Сторінки:

7

Народився

10.06.1962.

Освіта:

Львівський сільськогосподарський інститут (1984, спеціальність – інженер-землевпорядник),
аспірантура – Львівський державний аграрний університет (1996-1998).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1999, спеціальність – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, установа: Львівський державний аграрний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Гнаткович Дмитро Іванович, тема: «Обгрунтування організації раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної реформи на Львівщині»),
доцент (2005).

Досвід роботи:

робота у землевпорядних органах Львівської області (1985-1998, 2001-2003);
голова Золочівської районної державної адміністрації (1998-2001);
доцент, завідувач кафедри, декан, заступник директора з наукової роботи, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2003-2009);
заступник директора з науково-технічної та проектної роботи Державного підприємства "Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (2011-2014);
старший науковий співробітник відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону (2009-2011), старший науковий співробітник (11.2014), в.о. завідувача (02.2018) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, старший науковий співробітник (02.2019) відділу просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

2016Файл Adobe Reader УДК [338.43:346.27]:349.422:631.115.8
Залуцький І. Р. Особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні / І. Р. Залуцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 71-78.

Літер.: 19


Розглянуто наукові підходи до визначення ролі кооперації у розвитку аграрного сектора України. Розкрито специфіку та засади світової кооперативної політики щодо сприяння розвитку кооперативів. Висвітлено особливості та недоліки становлення законодавчої бази України в сфері розвитку сільськогосподарської кооперації. Розкрито національну специфіку функціонування виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Виявлено деструктивні чинники у сфері діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів. Доведено наявність системних протиріч сучасного законодавства України щодо обмежень легітимізації правового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як неприбуткових організацій. Визначено, що виявлені недоліки є чинником подальшої стагнації кооперації в сільській місцевості, занепаду сільськогосподарських кооперативів, як бази формування соціального капіталу сільської території та її комплексного розвитку. Окреслено підходи до системного державного врегулювання політики децентралізованого стимулювання та сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. 
кооперація, розвиток сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарські кооперативи, особливості державного регулювання 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Еколого-економічні аспекти оцінювання рівня використання виробничого потенціалу сільських територій в сфері сільськогосподарської діяльності / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 118-123.

Літер.: 15


Обґрунтовано підходи еколого-економічного оцінювання використання сільськогосподарських земель в якості виробничого потенціалу відповідної сільської території. Визначено результати перевищення нормативних параметрів частки посіву ріпаку сільськогосподарськими підприємствами Львівщини. Виявлено ризики відображення даними офіційної статистики підсумків екологовиснажливого сільськогосподарського виробництва в якості результатів економічно ефективної діяльності та деструктивного підвищення рейтингової оцінки адміністративно-територіальних одиниць. Запропоновано введення та окреслено напрями використання статистичного обліку об'ємів продукції сільського господарства, які є наслідком порушення (перевищення) екологічних, санітарно-гігієнічних стандартів, нормативів і вимог в сфері сільськогосподарської діяльності. Викладено результати порівняльної оцінки фактичного та екологічно допустимого варіантів реалізації виробничого потенціалу сільськогосподарських угідь за адміністративними районами Львівської області станом на 1 січня 2014 року. 
сільська територія, сільськогосподарська діяльність, використання виробничого потенціалу, еколого-економічне оцінювання 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Прикладні аспекти оцінки виробничого потенціалу сільських територій у сфері сільськогосподарської діяльності / І. Р. Залуцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 91-98.

Літер.: 8


Висвітлено зміст критерію оцінки виробничого потенціалу сільської території, котрим визначено економічний ефект від використання земельних ресурсів для здійснення відповідної економічної діяльності. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального показника оцінки виробничого потенціалу розвитку сільської території у сфері сільськогосподарської діяльності на основі використання матеріалів нормативної грошової оцінки в розрізі сільськогосподарських угідь. Розраховано річні параметри виробничого потенціалу здійснення сільськогосподарської діяльності в розрізі областей України та окреслено напрями їх використання, зокрема ролі інформаційного підґрунтя диференційованого підсилення державної підтримки збалансованого розвитку сільських територій на регіональному рівні. 
сільська територія, сільськогосподарська діяльність, виробничий потенціал, рентний дохід, оцінка виробничого потенціалу 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.242:35]:[330.34:504]
Залуцький І. Р. Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 127-139.

Літер.: 18


Розкрито сутність та особливості становлення комунальної власності на землю, як матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування та ресурсу його розвитку. Досліджено підходи та тенденції розмежування земель державної та комунальної власності в процесі реформування земельних відносин. Висвітлено існуючі протиріччя державної політики формування комунальної власності на землю, окреслено напрями їх врегулювання. 
земля, земельні ресурси, земельні відносини, комунальна власність на землю, матеріально-фінансова база місцевого самоврядування, розмежування земель 

2011

2010


Веб-майстер П. Попадюк