Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (до 29.10.2014 р. – Інститут регіональних досліджень НАН України) є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру у сфері регіональних досліджень.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності;
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Організаційну структуру Інституту у поточному році складали 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ розвитку територіальних громад та транскордонного співробітництва;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій;
 • сектор просторового розвитку;
 • сектор проблем транскордонного співробітництва.

Наукова діяльність Інституту у 2015 році визначалася основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Відповідно до Постанови Президії НАН України №45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності є:

 • Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
 • Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Відповідно із рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-18 рр., Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера».

Основні досягнення Інституту у 2015 році:

 • Розроблено методичні рекомендації з моделювання територіальних громад базового рівня, пропозиції щодо змін та доповнень до Методики формування спроможних територіальних громад. Здійснено моделювання адміністративно-територіальних одиниць базового рівня на прикладі Львівської області.
 • Розроблено теоретико-методичні основи модернізації системи місцевих фінансів та міжбюджетних відносин, обґрунтовано модель фінансового забезпечення територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування.
 • Обґрунтовано механізми регулювання екологічної безпеки для транскордонних регіонів України та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення діючих і впровадження нових механізмів.
 • Розроблено концепцію структурної модернізації економіки Західних областей України, спрямованої на виправлення структурних диспропорцій та забезпечення зростання конкурентоспроможності економіки регіонів.
 • Обґрунтовано теоретико-прикладні основи моделювання соціального захисту трудових мігрантів. Досліджено регіональні особливості соціальної захищеності внутрішньо переміщених осіб у приймаючий соціум.
 • Розроблено і апробовано прогнозну економіко-математичну модель визначення динаміки вартості основного капіталу промислових підприємств Західного регіону України. Розроблено методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки конкурентоспроможності промислового сектора економіки регіонів України.
 • Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до оцінки метрополійного потенціалу великих міст. Визначено стратегічні пріоритети та заходи збалансованої політики просторового розвитку на основі використання потенціалу регіональних метрополій.
 • Здійснено оцінку та окреслено шляхи нарощування і перспективи використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій Західного регіону України.
 • Обґрунтовано науково-методичні основи та розроблено рекомендації щодо розвитку механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі.
 • Підготовлено наукові доповіді «Територіальний розвиток та регіональна політика» та «Розвиток транскордонного співробітництва».

Протягом 2015 року Інститутом організовано та проведено низку конференцій та круглих столів з актуальних проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів.

За результатами досліджень в 2015 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 56 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, експертних висновків, з них впроваджено – 39. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 20 розробок, з них впроваджено – 12. 

Напрями наукових досліджень Інституту на 2016 рік:

 • Дослідження ефективності регіональної політики та інституційного забезпечення її реалізації в умовах децентралізації влади.
 • Розробка методологічних основ реформування адміністративно-територіального устрою України та моделю¬ван¬ня розподілу функцій та повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Вивчення проблем фінансового забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування.
 • Здійснення досліджень процесів міграції в умовах трансформації регіональних ринків праці та внутрішніх вимушених переміщень в Україні.
 • Оцінка актуального соціально-економічного й екологічного стану гірських територій в Україні та його динаміки.
 • Вивчення форм просторової організації бізнесу та механізмів її регулювання на прикладі Карпатського регіону.
 • Дослідження інституційного та економічного забезпечення розвитку сільських територій Західного регіону України в умовах реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС.
 • Оцінка конкурентних переваг та визначення стратегічних пріоритетів розвитку промислового сектора економіки областей Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС.
 • Вивчення процесів трансформації економічного середовища прикордонних територій в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.

Відзнаки Інституту у 2015 році: 

Грамотою Президії НАН України за цикл праць «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України» нагороджено к.е.н., н.с. Попадинця Н.М.

Почесною грамотою Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України нагороджено к.е.н., с.н.с. Бідака В.Я.

Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації за наукові здобутки та розробку програмних і стратегічних документів з питань соціально-економічного розвитку Львівської області нагороджено д.е.н., проф. Шульц С.Л.

Грамотою Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки нагороджено д.е.н., с.н.с. Мельник М.І.

У звітному році премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених і знаних фахівців за значні досягнення в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук отримала д.е.н., проф. Сторонянська І.З., премії для талановитих молодих учених і спеціалістів отримали: к.е.н. Гринчишин І.М., к.е.н. Лещух І.В., інж. Бас-Юрчишин М.А.

У звітному році директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. втримав почесну відзнаку Головного статистичного управління Польщі.

Інститут у: 2014 р. 2015 р.


Веб-майстер П. Попадюк