Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ регіональної економічної політики

Історія відділу

Історію сучасного наукового підрозділу започаткувало створення у 1977 році в стінах Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР відділу економічних методів управління, який очолив відомий вчений і організатор науки М.І. Долішній. Творчим ядром відділу того часу стали фундатори Львівської трудоресурсної школи М.І. Долішній, С.М. Злупко, наукові дослідження яких сформували методологічну та методичну базу обґрунтування сутності трудового потенціалу та оцінки його якості. Палітру наукових досягнень цього напряму доповнив і активно розвиває сьогодні знаний в Україні проповідник консолідації країни на принципах української національної ідеї д.е.н., проф. С.Й. Вовканич.

У 1988 році відділ економічних методів управління було перетворено у відділ регіонального розвитку, а в подальшому відділ регіональної соціально-економічної політики та територіального управління. Протягом наступних років у відділі сформувалась плеяда талановитих вчених – регіоналістів, серед яких - С.М. Писаренко, Р.А. Іванух, Л.Т.Шевчук, У.Я. Садова, Л.К. Семів, І.З. Сторонянська, С.Л. Шульц, М.В. Максимчук, С.О. Цапок, Х.Р. Копистянська, Р.Д. Фрис та інші.

Під керівництвом академіка Долішнього М.І. упродовж 90-х років з участю науковців відділу були розроблені проекти Державних програм соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, Поділля, Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської та Тернопільської областей, підготовлено ряд аналітичних матеріалів, що були включені до чергових Послань Президента України до Верховної Ради України.

На початку 2000-х років на базі відділу утворились нові структурні одиниці Інституту: відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку, відділ регіональної соціально-економічної політики. У 2009 році відділ регіональної соціально-економічної політики був трансформований відповідно до розподілу наукової тематики на відділ регіональної економічної політики та відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону.

Сучасна тематика досліджень відділу регіональної економічної політики спрямована на поглиблення теоретико-методологічних засад регіональної економіки, напрацювання методологічного та методичного інструментарію дослідження проблем економічного розвитку регіонів України, формування регіональної економічної політики та удосконалення механізмів її реалізації. Важливий напрямок досліджень відділу, присвячений формуванню засад конкурентного регіоналізму, очолює д.геогр.н., проф. Писаренко С.М. Дослідженню процесів та явищ трансформації економічного простору регіонів країни, проблем інтегрованості їх ринкового простору та вивченню закономірностей регіонального розвитку, що впливають на формування регіональної політики в Україні, присвячені праці д.е.н. Шульц С.Л., к.е.н. Максимчука М.В. Питаннями інноваційного розвитку регіонів, особливостей формування внутрішнього ринку та зовнішньоекономічної діяльності регіонів активно займаються молоді вчені: к.е.н. Луцків О.М., к.е.н. Назаркевич І.Б., к.е.н. Попадинець Н.М., к.е.н. Гусєва М.О., к.е.н. Шевчук О.І.

Прикладні напрацювання відділу представлені розробкою проекту Програми підтримки розвитку малих міст Львівської області, методики оцінювання та моніторингу диференціації соціально-економічного розвитку адміністративних районів та пропозицій щодо удосконалення Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2014-2016 роки. До вагомих наукових здобутків відділу слід віднести також: запропоновану схему економічного макрорайонування України, яка базується на зміні парадигми економічного районування і відповідає викликам глобалізаційних процесів та вимогам ефективної просторової організації економіки України, методичні підходи до оцінки потенціалу модернізації промисловості регіону та систему показників, які відображають його складові; методичні підходи до оцінки структурних зрушень в економіці регіонів у просторово-галузевому вимірі.

Перспективними напрямами наукових пошуків відділу є дослідження проблем формування та реалізації регіональної структурної політики в Україні, особливостей функціонування і регулювання регіональних та локальних ринків, шляхів удосконалення державної регуляторної політики з метою зниження міжрегіональної економічної диференціації, а також умов розвитку та поширення регіональних мережевих бізнес-структур та їх впливу на регіональний розвиток.

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2009 р.

 

Відділ у 2009 р.

 

У відділі працювали:

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Вовканич Степан Йосипович

Долішній Мар'ян Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України

Злупко Степан Миколайович, доктор економічних наук, професор

Іванух Роман Андрійович, доктор географічних наук

Назаркевич Ігор Богданович, к.е.н., доцент

Писаренко Світлана Марківна, доктор географічних наук, професор

Фрис Роман Дмитрович, кандидат економічних наук

Шевчук Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук

 


Веб-майстер П. Попадюк