Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної фінансової політики

Завідувач відділу –
Сторонянська Ірина Зеновіївна ,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-70-43.

E-mail: ird_kozoriz@i.ua, istoron@i.ua

 

Рік утворення – 1994.

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Наукові засади формування та реалізації регіональної фінансової політики, фінансово-кредитні механізми забезпечення регіонального розвитку.
  • Джерела формування та напрямки реалізації фінансового потенціалу регіонів.
  • Особливості управління фінансами територіальних громад та міжбюджетні відносини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи.
  • Моніторинг місцевих бюджетів регіону та оцінювання ефективності використання бюджетних ресурсів.

 

Науково-дослідні теми:

  • «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)» (2006–2007 рр.)
  • «Наукове забезпечення підвищення капіталізації регіональних активів» (2008–2009 рр.)
  • «Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону» (2010–2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2010-2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2011 р.)
  • «Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку» (2012–2014 рр.)

 

Склад відділу:

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Коломієць Ігор Федорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Давимука Степан Антонович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Возняк Галина Василівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тимечко Ірина Романівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Гринчишин (Динь) Ірина Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Дуб Андрій Романович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Беновська Лілія Ярославівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Патицька Христина Олегівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Нестор Ольга Юріївна

провідний інженер Ключник Лілія Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

Статті

2021

2020

2019УДК 336.1; JEL I38, M14, Z10
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Особливості функціонування та проблеми розвитку сфери культури та мистецтва в умовах реформи публічних фінансів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 26-32. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-5.

Літер.: 12


Аналізується специфіка функціонування, визначення проблем розвитку галузі культури і мистецтва та окреслення напрямів їх вирішення. Представлено результати проведеного дослідження функціонування сфери культури і мистецтва. Визначено проблеми розвитку цієї галузі за останні десять років. Серед найважливіших виокремлено такі: послаблення ролі культури і мистецтва в житті людей; низький рівень бюджетного забезпечення; моральне старіння матеріально-технічної бази закладів культури; неефективне управління закладами культури; низька матеріальна винагорода працівників культурної сфери та низький соціальний престиж їхньої праці. Розкрито особливості функціонування сфери культури і мистецтва. Показано, що особливості галузі полягають у тому, що існують установи, орієнтовані як на культурне обслуговування, так і на розвиток культури і людини (створення умов для творчості); заклади виконують державну функцію зі створення, збереження, збирання і вивчення культурної спадщини фондів, художніх творів, хоча ця функція прямо не пов’язана з конкретним споживачем; складно однозначно виміряти кінцеві результати культурно-мистецької діяльності, які виражаються переважно у відкладеному соціальному ефекті і проявляються у збільшенні інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтацій і норм поведінки людини тощо. Наголошено на викликах подальшого розвитку, обумовлених започаткованими реформами. Окреслено напрями розв’язання проблем у частині: вдосконалення нормативного забезпечення та механізмів залучення додаткових фінансових ресурсів тощо. 
культура, мистецтво, публічні фінанси, децентралізація, фінансування УДК 330.342.146(477); JEL E21, I00, J30, J45
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Соціальні аспекти розвитку економіки України: сучасний стан та нові виклики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-5.

Літер.: 11


Сучасні зміни в економіці України, обумовлені суспільно-політичною ситуацією в країні, а також низка розпочатих реформ спонукають до наукових розвідок соціально-економічного розвитку країни. Проведено проблемно-орієнтований аналіз соціальної складової економіки України. Представлено результати дослідження соціально-економічного розвитку України за останні п’ять років. Серед напрямів аналізу було обрано: ринки праці, бідність, безробіття, доходи/витрати населення. Показано, що низькі темпи зростання розміру прожиткового мінімуму обумовлюють зниження соціальних стандартів, що негативно позначається на рівні життя населення в Україні; значне падіння реальних доходів населення в 2014-2015 рр. погіршило його купівельну спроможність; зростання питомої ваги заробітної плати та соціальних виплат у структурі доходів населення впродовж аналізованого періоду є свідченням надмірної залежності добробуту населення від підтримки держави, а також відсутності в країні так званого середнього класу. Помітне зростання рівня безробіття викликано воєнними діями на сході України, поглибленням фінансово-економічної кризи та погіршенням суспільно-політичного стану в країні. Наголошено на диференціації в оплаті праці в розрізі галузей економіки. Доведено, що низький рівень середньої заробітної плати в бюджетній сфері обумовлений особливостями розрахунку розміру мінімального посадового окладу на основі прожиткового мінімуму, що в підсумку призводить до «знецінення» праці працівників бюджетної сфери та зниження вартості висококваліфікованої праці. Визначено виклики для подальшого розвитку України, серед них основними є: надмірне безробіття; незадовільний рівень оплати праці; рівень соціальної захищеності; воєнний конфлікт на сході України. 
соціальний розвиток, безробіття, зайнятість населення, прожитковий мінімум, заробітна плата 

 


Веб-майстер П. Попадюк