Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор транскордонного співробітництва

В. о. завідувача сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

Напрямки наукової діяльності

–   розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–   обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–   дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–   транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–   теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–   розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 

Склад сектору:

завідувач сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Стельмах Христина Петрівна

молодший науковий співробітник Калат Ярослава Ярославівна

провідний інженер Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

здобувач Винар Наталія Василівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

Монографії

2019Файл Adobe Reader УДК 332.135:339.92(477)
Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries: current challenges and possibilities: monograph / Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine; Ed. Kh. Prytula; Kh. Prytula, O. Pasternak, Yu. Tsybulska, Ya. Kalat, O. Demedyuk, O. Tsisinska. Lviv, 2019. 220 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190002.pdf (повний текст)

Джерел: 122

Monograph is devoted to the research of modern theoretical, methodological and practical foundations of the development of cross-border cooperation in the EU-Ukraine cross-border space. The development tendencies of cross-border regions with Ukrainian participation are analyzed; the mechanisms of interaction of economic entities in cross-border space are identified. The monograph outlines the results of experts survey of local authorities’ representatives on the issues of cross-border cooperation development and socio-economic development of border oblasts in conditions of EU-Ukraine Association Agreement. Major factors and tendencies of shadow economy development in border regions adjoining the EU Member States are analyzed. The directions of activation of cross-border cooperation are suggested.
For the representatives of central and local authorities, scientists, entrepreneurship entities, representatives of non-governmental organizations and other individuals interested in the issues of development of cross-border cooperation.
Team of authors: Kh. Prytula, O. Pasternak, Yu. Tsybulska, Ya. Kalat, O. Demedyuk, O. Tsisinska.
Ключові слова: cross-border cooperation, Ukraine, EU Countries, current challenges, current possibilities

2015Файл Adobe Reader УДК [332.122:338.43](477)
Притула Х. М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія / Х. М. Притула ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 355 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (фрагмент)

Джерел: 214

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних і прикладних засад розвитку сільських територій в умовах інституційних та структурних перетворень в Україні. В роботі розкрито сутність та розуміння організації сільських територій; систематизовано нормативно-правове забезпечення їх розвитку; узагальнено підходи до їх ідентифікації та класифікації; здійснено аналіз стану інституційного забезпечення сільського розвитку країн-членів ЄС. Значна увага приділена вивченню особливостей розвитку сільських територій в контексті реалізації державної регіональної політики. Досліджено вплив регіональної структури економіки на забезпечення розвитку сільських територій. Обґрунтовано необхідність оцінки потенціалу сільських територій виходячи з визначення можливих напрямків їх розвитку, зорієнтованих на забезпечення зростання якості життя сільського населення. Наведена характеристика основних системних моделей розвитку сільських територій (макромоделей, структурних балансових, когнітивних, виробничих тощо) та їх застосування для забезпечення ефективного управління сільськими територіями на різних рівнях, оптимального планування, дослідження варіантів сценаріїв розвитку та розробки системи прийняття рішення тощо.
Для науковців, економістів, керівників і працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які займаються питаннями розвитку сільських територій і сільського господарства в Україні.
Ключові слова: сільські території, соціально-економічний розвиток, регіональний вимір

2013Файл Adobe Reader Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні : монографія / відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2013. – 202 с. – (Серія «Транскордонне співробітництво»). (фрагмент – 9 с. тексту)

В монографії представлені теоретико-методологічні засади інфраструктурного забезпечення функціонування транскордонних ринків праці, виявлено, що міжрегіональні диспропорції економічного розвитку в транскордонному просторі обумовлюють виникнення активних міграційних процесів, що зумовлює необхідність розробки пропозицій до формування державної міграційної політики щодо розбудови інфраструктури транскордонних ринків праці та їх входження у мережу європейських транскордонних партнерств.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, підприємцям, викладачам та студентам економічних спеціальностей.
Авторський колектив: Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін, І. Р. Тимечко, О. П. Демедюк, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, І. П. Кравчук, К. І. Філенко.
Ключові слова: інфраструктурне забезпечення, транскордонні ринки праці в УкраїніФайл Adobe Reader УДК [332.122:339.9](477)(061.1)
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 8. Транскордонне співробітництво / відп. ред. Н. А. Мікула. – Львів, 2013. – 372 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 341 посилання

У монографії представлені теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва та функціонування транскордонних ринків у Карпатському регіоні; виокремлено організаційне і нормативно-правове забезпечення механізмів співробітництва та використання нових форм транскордонного співробітництва (транскордонні промислові парки, технопарки, транскордонні кластери та партнерства тощо). Досліджено особливості функціонування механізмів активізації транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні. Виявлено закономірності поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва у транскордонних регіонах в контексті європейської інтеграції України.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, підприємцям та співробітникам організацій сприяння підприємництву, викладачам та студентам економічних спеціальностей.
Ключові слова: Карпатський регіон, економічний розвиток, транскордонне співробітництво

2012Файл Adobe Reader УДК [332.122:339.9](477)(061.1)
Гоблик В. В. Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект : монографія / В. В. Гоблик ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 305 с. (Серія "Транскордонне співробітництво"). (фрагмент)

Узагальнено теоретичні аспекти формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах. Досліджено особливості функціонування механізмів активізації зовнішньоекономічних зв’язків у межах транскордонних регіонів, сформованих за участю прикордонних територій України та сусідніх держав-членів ЄС. Виявлено закономірності поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції України. Запропоновано напрями удосконалення системи зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах, до складу яких входять західні області України.
Для науковців, керівників і працівників регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців з проблем транскордонного співробітництва, підприємців.
Науковий консультант: Н. А. Мікула.Мікула Н. А. Конвергенція регіонів у транскордонному просторі : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов [та ін.] ; відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2012. – 368 с. (Серія "Транскордонне співробітництво").

Представлено теоретико-методологічні засади конвергенції регіонів у транскордонному просторі та виокремлено організаційне і нормативно-правове забезпечення конвергенції механізмів конкурентоспроможності регіонів. Наведено досвід транскордонного співробітництва країн-членів ЄС в контексті використання нових форм транскордонного співробітництва (транскордонні промислові парки, технопарки, транскордонні кластери та партнерства тощо). Представлено рекомендації щодо формування транскордонних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіонів.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, підприємцям та співробітникам організацій сприяння підприємництву, викладачам та студентам економічних спеціальностей.
Ключові слова: конвергенція регіонів, транскордонноий простір

2010Файл Adobe Reader УДК 338.49:338.34.055.2(477)
Маслак В. О. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади : монографія / В. О. Маслак, О. О. Маслак, В. Й. Жежуха ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 204 с. (фрагмент)

Джерел: 207

У монографії досліджено проблеми формування ринкової інфраструктури в складних умовах ринкової трансформації економіки та її впливу на економічне зростання виробництва. Основна увага приділена обґрунтуванню напрямків покращення стану ринкової інфраструктури, економіко-математичному моделюванню впливу ринкової інфраструктури на зростання виробництва та його прогнозуванню на основі запропонованої економіко-математичної моделі.
Монографію можна рекомендувати науковим працівникам, аспірантам, підприємцям, менеджерам, фахівцям та усім тим, хто цікавиться проблемами ринкової інфраструктури.
Ключові слова: ринкова інфраструктура, економічне зростання виробництва, теоретичні засади, прикладні засадиФайл Adobe Reader УДК 330.322(477)
Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України : монографія / О. О. Другов ; Університет банківської справи НБУ ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 284 с. (фрагмент)

Джерел: 201

Досліджено проблеми інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки. Проаналізовано світовий досвід розвитку інтелектуалізації, як економічного процесу, обґрунтовано його теоретичні засади. Оцінено стан її інвестиційного забезпечення в Україні, порівнюючи з Російською Федерацією та Республікою Польщею, проведено його факторний аналіз. Розроблено організаційно-економічні методи розвитку інвестиційного забезпечення основних сфер інтелектуалізації економіки (вищої освіти та науки) і посилення її впливу на економічне зростання України.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, спеціалістів-практиків і студентів, які займаються проблематикою інвестиційного забезпечення сфер інтелектуалізації економіки.
Ключові слова: економіка України, інвестиційне забезпечення, інтелектуалізація економікиФайл Adobe Reader УДК 339.92(1-04)(083.132)
Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва / заг. ред.: Н. А. Мікула ; Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, В. В. Демченко, І. Р. Тимечко та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 150 с. (повний текст)

Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва містять пропозиції щодо виявлення транскордонних кластерів та кластерних ініціатив; формалізації прикордонної торгівлі з урахуванням досвіду її організації суміжними країнами;, розвитку транскордонного партнерства та європейських угрупувань територіального співробітництва.
Рекомендуються фахівцям центральних органів влади та суб'єктів транскордонного співробітництва - територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади, науковцям і викладачам, всім, хто цікавиться проблемами розвитку транскордонних регіонів.
Колектив авторів: Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, В. В. Демченко, І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв, О. П. Жук, О. З. Федоришин, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, М. О. Гусєва.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, впровадження нових форм, рекомендації

2009Файл Adobe Reader УДК 316.43:330.342.146(477)
Гончаренко І. В. Соціально-економічний розвиток сільських територій регіону: проблеми теорії та практики : монографія / І. В. Гончаренко ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [наук. ред. Л. Т. Шевчук]. – Львів, 2009. – 370 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (фрагмент)

Джерел: 233

У монографії висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади формування і реалізації регіональної політики розвитку сільських територій в Україні. Акцентовано увагу на удосконаленні нормативно-правового регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в розрізі регіонів України. Розглянуто державні програми щодо розвитку соціально-економічної сфери села та діяльність не державних структур в сфері розвитку сільських територій. Приділено увагу розвитку територіальних громад та їх впливу на формування регіональної соціально-економічної політики. Визначено напрями удосконалення системи координації діяльності управлінських структур, застосування територіального маркетингу і проектного менеджменту в розвитку сільських територій, залучення іноземних інвесторів до реалізації проектів в сільській місцевості, формування автоматизованих систем управління соціально-економічними процесами для реалізації моніторингу нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій.
Призначена для науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів державного управління.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, сільські території, регіон, теорія, практика

 


Веб-майстер П. Попадюк