Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Міжнародне наукове співробітництво

Протягом 2017 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
 • Географічним факультетом Лодзького університету (Польща);
 • Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ);
 • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (м. Бухарест);
 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Вищою економічною школою в Білостоку (Польща);
 • Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
 • Статистичним управлінням Підкарпатського воєводства (м. Жешув, Польща);
 • Факультетом готелярства та туризму Університету в Крагуєвцях (Сербія).

У 2017 році підписано 3 нові угоди про наукову співпрацю: із Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (м. Орадя, Румунія), Національним інститутом економічних досліджень (м. Кишинів, Молдова) та Інститутом географії та просторового за господарювання Польської академії наук (м. Варшава, Польща).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту були:

 • Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскор­донного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій;
 • Просторовий розвиток регіонів.

Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів; публікація статей у виданнях установ-партнерів; здійснення наукових досліджень визначеної тематики; підготовка спільних проектів, монографій тощо.

Інститут був безпосереднім співорганізатором 6 міжнародних конференцій та круглих столів в Україні, до участі в яких було залучені закордонні науковці. Проведено також дві робочі зустрічі з закордонними делегаціями Університету Орадя (Румунія) та Лодзького Технічного Університету (Польща) з питань налагодження міжнародного наукового співробітництва.

З проблематики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів Інститут співпрацював із науковими установами сусідніх країн – членів ЄС.

Зокрема, Інститут виступив організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (7-9.06.2017 р., с. Світязь, Волинська область), присвяченій обговоренню сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів, в якій взяли участь 5 польських науковців.

Інститут також був співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів» (28-29.04.2017 р., с. Анталовці Ужгородського р-ну Закарпатської області), участь у роботі якої взяли представники зарубіжних наукових закладів: Пряшівський університет (Словаччина), Вища школа м. Ніредьгаза (Угорщина), Політехніка Свєнтокшиська (Польща), Західний університет ім. Васіле Голдіша (м. Арад, Румунія).

Науковці Інституту взяли участь у низці закордонних наукових конференцій, форумів, круглих столів, зокрема у: Міжнародній науковій конференції «Соціальні, економічні та етичні аспекти сучасного суспільства (внутрішній та міжнародний контекст)» (27.04.2017, м. Пряшів (Словаччина)); Міжнародному круглому столі «Досягнення, сучасні підходи та перспективи оцінки транскордонного співробітництва» (6-7.06.2017, м. Орадя (Румунія)); V Міжнародній науковій конференції «Активність господарюючих суб’єктів у змінних економічних умовах» (22-23.06.2017, м. Ярослав (Польща)); V Міжнародному науковому семінарі «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» (16-19.12.2017 р., м. Відень, Австрія) та ін.

У співпраці із Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща) у звітному році видана спільна монографія «Соціально-економічний потенціал польсько-українського прикордоння» («Socio-economic potential on the Polish-Ukrainian border»), яка опублікована в Польщі англійською мовою.

В рамках двостороннього співробітництва із Жешувським університетом проведено семінар на тему «Ефективність транскордонного співробітництва – теорія і практика» (доповідач – др.габ., проф. А. Персєняк, Відділ економіки Жешувського університету). Розпочато підготовку спільного проекту «Коопераційний потенціал підприємств та організацій в транскордонному просторі Підкарпатське воєводство-Львівська область».

Продовжується співробітництво із польськими установами у рамках діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013 р. Учасниками цього кластеру є: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені І. Франка, Львівська обласна спілка економістів України – з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони. Зокрема, у звітному році за ініціативою учасників кластеру підготовлено та опубліковано спільну колективну монографію «Соцільно-економічний потенціал транскордонного співробітництва» («Socio-economic potential of cross-border cooperation»).

За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацювали з академічними інститутами Польщі та Румунії у формі участі у наукових конференціях та публікації статей у виданнях установ-партнерів, виконання спільних досліджень тощо.

Так, у рамках угоди про співпрацю із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), у 2017 році виконувався спільний проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях» («Transformation of social and economic systems in rural areas»). Спільно із польськими партнерами 15.06. 2017 р. в м. Львові проведено круглий стіл «Розвиток сільських територій: польський та український досвід». Обговорено широке коло питань, які стосувалися розвитку сільських територій та сільського господарства; досвіду Польші в реалізації програм розвитку сільських територій та їх впливу на забезпечення економічного зростання в агропродовольчому комплексі; відновлювальної енергетики; продовольчої безпеки; ринку землі та зеленого туризму. Опубліковані статті з даної проблематики у виданнях установ-партнерів.

В рамках угоди про наукове співробітництво з Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест), у звітному році виконувалися спільні дослідження за тематикою «Дослідження єврорегіону «Верхній Прут» («Studies on Upper Prut Euro-region»), які включають порівняння напрямів реалізації політики розвитку сільських територій обох країн, аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку прикордонних сільських територій України та Румунії, інституційного забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону «Верхній Прут». За результатами досліджень спільно з Інститутом аграрної економіки Румунської Академії (Румунія) і Національним інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови (Молдова) підготовлено до друку англомовну монографію «Єврорегіон «Верхній Прут» – регіон багатьох сільських реалій» («Upper Prut Euroregion: Perspectives for Sustainable Rural Development»). Опубліковано також статті науковців Інституту у журналі «Аграрна економіка та сільський розвиток», проводиться робота над підготовкою спільного міжнародного проекту в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС «Румунія-Україна».

З проблематики просторового розвитку регіонів продовжувалася співпраця з географічним факультетом Лодзького університету (Польща). В рамках двостороннього співробітництва 19.10.2017 р. в м. Львові проведено українсько-польський круглий стіл «Конкурентоспроможність територій: локальні та глобальні виклики», на якому обговорено питання ролі бізнес-середовища в ефективному розвитку територій, сталого та конкурентного розвитку малих міст, а також визначено напрямки подальшої співпраці. Досягнуто домовленості щодо підготовки спільних із польськими науковцями публікацій у закордонних періодичних виданнях.

Загалом у 2017 році науковці Інституту взяли участь у 19 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах за кордоном та у 58 – в Україні. За 2017 рік науковцями Інституту опубліковано 46 статей в зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 31,55 д.а.

Слід відзначити забезпечення протягом останніх 4-х років входження періодичних наукових видань Інституту – журналу «Регіональна економіка» та збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України», до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS.

Протягом 2017 року здійснено 15 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, семінарах та зустрічах, в т.ч. 5 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 24 іноземних вчених. Два польські науковці захистили в Інституті докторські дисертації. Д.е.н., проф. Стадницький Ю. І. читає лекції в Політехніці Свєнтокшиській (м. Кєльце, Польща).

Спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук виконувався науковий проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях» («Transformation of social and economic systems in rural areas») (затверджений розпорядженням Президії НАН України №793 від 15.12.2014 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук», термін виконання: 2015-2017 рр.), в рамках якого здійснювалися дослідження трансформаційних процесів на сільських територіях Польщі та України, обґрунтування підходів до вирішення існуючих перешкод на шляху до ефективного соціально-економічного розвитку сільських територій.

Відповідно до Розпорядження Президії НАН України №687 від 8.12.2017 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук», на період 2018-2020 рр. передбачено виконання нового спільного проекту з Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук на тему «Розвиток сільських територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади».

Активну участь розвитку міжнародного співробітництва установи беруть молоді вчені. Зокрема, молоді науковці Інституту Я. Калат та О. Демедюк взяли участь у Міжнародному круглому столі «Досягнення, сучасні підходи та перспективи оцінки транскордонного співробітництва», організованим факультетом міжнародних відносин і європейських студій Університету Орадя, Інститутом єврорегіональних студій Орадя-Дебрецен та Європейським центром вдосконалення програми Жана Моне, яка відбулася 6-7.06.2017 р. у м. Орадя (Румунія) за участю науковців Румунії, Молдови, Італії, Угорщини, Португалії, Франції та Греції.

Молодий співробітник Інституту О. Цісінська була учасником Міжнародної літньої школи «Геополітика» Трикутник Румунія – Україна – Молдова: геополітика та стратегії безпеки», яка проходила з 9-19.07.2017 р. у Сучавському університеті імені Штефана Великого (Румунія) та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Україна). В рамках двосторонньої співпраці з Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук молоді вчені Інституту к.е.н. М. Бас-Юрчишин та Я. Калат взяли участь у Міжнародному семінарі «XXII варштати економістів-аграрників», який відбувся 12-14.06. 2017 р. у Центрі навчання та рекреації «Енергетик» (м. Краснобруд, Польща). К.е.н. О. Левицька взяла участь в дводенному тренінгу «Фонди ЄС – Програма ЕРАЗМУС+: як отримати фінансування освітніх проектів» («EU Funds – Erasmus+ Programme: How to Get Funding for Educational Projects»), від Фундації Центральноєвропейської академії досліджень та сертифікації, CEASC (Central European Academy of Studies and Certification,) (10-11.02.2017 р., м. Бидгощ, Польща).

З 1.09.2017 р. пров. інж. сектору проблем транскор­донного співробітництва О. Цісінська проходить 10-місячне стажування у Варшавському університеті в рамках стипендіальної програми Уряду Республіки Польща для молодих науковців.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер) та членом-кореспондентом Російської академії природознавства. Д.е.н., проф. Іщук С. О. є членом міжнародної наукової Асоціації передових досліджень і вищої освіти «Схід Захід» («East West» Association For Advanced Studies And Higher Education) та членом редколегії журналу «Європейський журнал економічних та управлінських наук» («European Journal of Economics and Management Sciences» (м. Відень, Австрія)).

У 2018 році основна увага у питаннях міжнародного співробітництва буде приділена організації спільних досліджень з питань розвитку місцевого самоврядування в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні, розвитку сільських територій, трансформації економічного середовища прикордонних територій та просторової організації бізнесу в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, дослідженню міграційних процесів та прикордонних ринків праці, розвитку транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційних впливів, а також розширенню мережі міжнародних зв’язків Інституту із науковими установами країн ЄС. Передбачаються підготовка спільних проектів, публікація спільних видань та проведення спільних конференцій, відрядження працівників Інституту в закордонні наукові установи-партнери та прийом іноземних вчених з цих країн в рамках безвалютного еквівалентного обміну.

Міжнародне наукове співробітництво у: 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.


Веб-майстер П. Попадюк