Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • Просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних рівнів (громад, міст, регіонів) в контексті їх суспільної віддачі, соціальної та економічної резільєнтності в умовах глобальних викликів і шоків.
 • Просторові та структурно-функціональні трансформації і дисбаланси соціально-економічного розвитку, капіталізація територій.
 • Підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному, регіональному та локальному рівнях.
 • Регіональна та локальна політика, стратегічне проектування розвитку регіонів та територіальних громад, механізми забезпечення його ефективності.
 • Проблеми функціонування міських територіальних громад та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів.

 

Науково-дослідні теми:

 1. Visegrad+ Grants 2022 «Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine border» (2022-2024 рр).
 2. «Проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року» (2022 р.).
 3. «Структурно-функціональне й інституційне забезпечення регіональної системи управління відходами в умовах децентралізації» (2022 р.)
 4. «Трансформація моделі просторового розвитку економіки України» (2022-2024 рр.).
 5. «Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України» (2021-2023 рр.).
 6. «Соціально-економічний аналіз для розробки проєктів стратегій розвитку територіальних громад Львівської області» (2021 р.).
 7. Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Розвиток центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (2020-2021 рр.).
 8. «Детінізація та використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України» (2020-2021 рр.).
 9. «Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України» (2020-2021 рр.).
 10. «Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної активності» (2020-2021 рр.).
 11. «Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації» (2019-2020 рр.).
 12. «Трансформація структури економіки міст Західного регіону України» (2019-2021 рр.).
 13. «Розробка стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року» (2019 р.).
 14. «Проєкт Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації» (2019 р.).
 15. Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного ендогенного потенціалу» (2018-2019 рр.).
 16. «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями вдосконалення» (2018-2019 рр.).
 17. «Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (2017-2019 рр.).
 18. «Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання» (2016-2018 рр.). «Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України» (2013-2015 рр.).
 19. «Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (2011-2012 рр.).
 20. «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні» (2010-2011 рр.).
 21. «Теоретичні основи регіональної політики».
 22. «Механізм реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки».
 23. «Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації».
 24. «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки».
 25. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України».
 26. Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні наслідки їх реалізації».
 27. «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону».

   

  Склад відділу:

  завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

  провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Ткач Соломія Миколаївна

  старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Мединська Тетяна Володимирівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

  науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

  молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

   

  Історія підрозділу

   

  Основнi публікації:

  l1


Файл Adobe Reader Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / М. І. Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с. (фрагмент – перші 11 с. тексту)

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних і прикладних засад формування бізнес-середовища в умовах інституційних трансформацій. Акцентовано увагу на інституційно-економічних проблемах формування бізнес-середовища в Україні, ефективності структурних трансформацій розвитку підприємництва, впливу соціально-економічних чинників на ділову активність та ефективність господарювання економічних суб’єктів. Запропоновані шляхи викоренення таких деструктивних девіантних ознак вітчизняного бізнес-середовища, як корупція та рейдерство, напрями удосконалення в дозвільній системі та регуляторній політиці, механізми підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в країні. Проаналізовано проблеми та чинники розвитку соціальної відповідальності та соціального партнерства вітчизняного бізнесу. Розроблено концептуальну основу формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, враховуючи систематизацію цілей та інструментів стимулювання; узагальнено системні заходи забезпечення ефективного державно-приватного партнерства, подано рекомендації щодо формування сприятливого ділового клімату для реалізації підприємницького потенціалу в Україні.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.

2011Файл Adobe Reader УДК 336.1:352(075.8)
Місцеві фінанси : навч. посібник / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с. (повний текст)

Джерел: 56

Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» з врахуванням змін у Бюджетному кодексі України. Він включає навчальну програму курсу, тематичний план дисципліни, конспект лекцій, питання для самоконтролю та самостійного вивчення матеріалу, тестові завдання, тематику рефератів, навчальні практичні завдання, термінологічний словник, список використаної та рекомендованої літератури, додатки.
Розрахований для студентів ВНЗ напряму підготовки «Фінанси і кредит», буде корисним для аспірантів, викладачів та працівників бюджетної системи.Файл Adobe Reader Кравців В. С. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації : монографія / В. С. Кравців, М. І. Мельник, В. Б. Антонов ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 368 с. (фрагмент – перші 10 с. тексту)

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних та прикладних засад залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобальної конкуренції. Акцентовано увагу на дослідженні впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави, наслідків їх залучення для вітчизняної економіки, соціально-економічних чинників формування інвестиційного середовища активізації прямих іноземних інвестицій. Запропонований авторський методологічний підхід до оцінювання впливу секторальних структурних трансформацій за участю іноземних інвестицій на загальноекономічну ефективність інвестиційних процесів у країні. Визначено імперативи формування пріоритетів державної політики залучення прямих іноземних інвестицій, розглянуто зарубіжний досвід регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації та можливості його адаптації до українських реалій, розроблено рекомендації з удосконалення державної політики залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та обґрунтовано ефективний механізм їх стимулювання.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.Файл Adobe Reader Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія / Л. Т. Шевчук (наук. ред.) ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 256 с. (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)
Джерел: 141

У монографії висвітлено сучасні теоретичні проблеми й практичні завдання просторового розвитку регіону. Розкрито суть територіально-структурних процесів та показана їх роль у розвитку простору регіону. Проаналізовано особливості і ознаки територіально-структурних процесів у регіоні та розкрито специфіку їх впливу на формування середовища регіону.
Обґрунтовано концепцію удосконалення просторового розвитку регіону на основі врахування результатів вивчення динаміки і ознак територіально- структурних процесів у його межах.
Призначена для науковців, економістів, соціологів, інженерів, містобудівельників, управлінців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами просторового розвитку економіки регіону та управління ним.
Авторський колектив: Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк, Л. П. Казьмір, В. І. Воськало, Ю. І. Гелетій, Н. Р. Синюра-Ростун, А. В. Шевчук, О. І. Шевчук, М. М. Вишиванюк, М. І. Мельник, Я. В. Шевчук, Р. Є. Яремчук, С. Л. Шульц, О. М. Демидюк, О. В. Кушнірецька, І. В. Гончаренко.

2010Файл Adobe Reader УДК 338.45:690(477)
Воськало В. І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні : монографія / В. І. Воськало ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [наук. ред. Л. Т. Шевчук]. – Львів, 2010. – 176 с. (фрагмент)

Джерел: 236

У монографії висвітлено сучасні теоретичні аспекти розроблення і формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні. Розкрита суть сегрегації житлового будівництва та обґрунтована необхідність її урахування у стратегіях житлового будівництва. Окреслено принципи та методи розроблення стратегій житлового будівництва. Акцентовано увагу на особливостях ретроспективних проблем і тенденцій житлового будівництва та особливостях їх відображення у стратегічній документації. Обґрунтовано напрями удосконалення розроблення стратегій житлового будівництва в У країні. Розкрито специфіку урахування новітніх технологій у сфері житлового будівництва в стратегіях його розвитку.
Призначена для науковців, економістів, соціологів, інженерів, будівельників, управлінців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки та управління національним господарством.
Ключові слова: житлове будівництво, стратегії розвитку, Україна

2009Файл Adobe Reader УДК 338.124.4:332.021
Папп В. В. Структурні процеси в економіці регіональних суспільних систем: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Папп ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [відп. ред. Л. Т. Шевчук]. - Львів, 2009. - 340 с. (фрагмент)

Джерел: 391

Розкрито сутність наукових теорій і концепцій розміщення продуктивних сил і економіки регіональних суспільних систем. Узагальнено теоретичні основи дослідження регіональної суспільної системи як структурної ланки суспільного відтворення. Висвітлено роль і місце регіональних потреб як одного з найважливіших чинників у системі економічних факторів. Визначальна роль відведена розробці напрямків регулювання відтворювальних процесів у регіоні. Запропоновано шляхи удосконалення структури економіки регіональних суспільних систем та стимули оптимізації відтворювальних процесів.
Для науковців, викладачів, аспірантів та широкого кола тих, хто цікавиться проблемами структурування економіки регіонів.
Ключові слова: регіональні суспільні системи, економіка регіону, структурні процеси, теорія, методологія, практика

2008Файл Adobe Reader Transformation processes in the Western Ukraine: Concepts for a sustainable land use/ [Eds: M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov]. Berlin: Weisensee Verlag, 2008. 488 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20080304f.pdf (фрагмент 22 с.)Файл Adobe Reader УДК 332.133.6:338.124.4
Шевчук Я. В. Депресивні територіальні суспільні системи: критерії визначення та напрямки санації : монографія / Я. В. Шевчук. – Львів, 2008. – 133 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (фрагмент)

Джерел: 165

Монографію присвячено розробці теоретико-методологічні основ дослідження депресивних територіальних суспільних систем (ТСС) різного ієрархічного рівня.
Сформовано понятійно-термінологічну систему «Депресивні ТСС», розроблено її структуру, подано авторське визначення змісту поняття «депресивна ТСС», запропоновано нові терміни, зокрема назви класів депресивних ТСС (циклічно- депресивні ТСС, структурно-депресивні ТСС, функціонально-депресивні ТСС, залпово-депресивні ТСС), уточнено зміст поняття «санація депресивних ТСС». Представлено авторську методику дослідження, яка зорієнтована на виявлення і оцінку генезису й факторів депресивності ТСС різного ієрархічного рівня, аналіз ознак і параметрів сучасних депресивних ТСС України, розробку класифікації депресивних ТСС України та на розробку рекомендацій щодо практичного застосування отриманих результатів, обґрунтування пропозицій щодо здійснення інвестиційної політики України в контексті санації депресивних ТСС. Розроблена і апробована на прикладі Львівської області методика визначення рівня розвитку внутрішньорегіональних ТСС.
Обґрунтовано концепцію факторів формування депресивних ТСС різного ієрархічного півня та шляхи удосконалення механізму управління санацією депресивних ТСС, які включають розробку нового законодавства стосовно санації депресивних суспільних територіальних систем в різних регіонах України; вироблення нового відношення Уряду до функціонування депресивних ТСС, формування в складі перспективної регіональної політики нового важливого напрямку соціально-економічного регіонального розвитку - санації депресивних ТСС; активізацію діяльності та інтенсифікації самоорганізації всіх економічних суб’єктів, які функціонують в депресивних ТСС; залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для регенерації найперспективніших існуючих та для створення нових економічних об’єктів - ядер перспективного соціально-економічного розвитку господарських територіальних утворень. Сформовано пропозиції щодо розробки Концепції регіональної інвестиційної політики з урахуванням необхідності здійснення санації депресивних ТСС.
Ключові слова: депресивні територіальні суспільні системи, критерії визначення, напрямки санаціїФайл Adobe Reader УДК 332.146.2(477.87)
Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області : монографія / наук. ред.: Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 241 с. (Сер. "Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)

Джерел: 100

У колективній монографії висвітлені сучасні теоретичні та методичні засади дослідження стану та проблем розвитку регіону на прикладі Закарпатської області. Окреслені особливості функціонування регіонального господарського комплексу в розрізі його окремих галузевих та територіальних підсистем. Сформульовані й проаналізовані можливі варіанти, можливості та напрямки стимулювання регіонального розвитку з метою забезпечення соціально-економічного зростання Закарпатської області.
Для економістів, соціологів, спеціалістів сфери управління. Буде корисною для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України.
Авторський колектив: Л. Т. Шевчук, В. В. Папп, С. Д. Щеглюк, А. В. Шевчук, Я. В. Шевчук, М. І. Мельник, О. Б. Жихор, Р. Є. Яремчук, О. І. Шевчук, В. В. Гоблик, Г. Г. Губані, М. А. Кальницька, Ю. І. Гелетій, Я. Ю. Агій, Н. В. Папп.Файл Adobe Reader УДК 330.341:332.12
Щеглюк С. Д. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки : монографія / С. Д. Щеглюк ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 195 с. (Сер. "Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)

Джерел: 290

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та прикладних основ вивчення нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційних процесів в національній економіці. Аналізуються особливості формування нових видів економічної діяльності крізь призму інновацій та механізми їх розвитку й впровадження у діяльнісно-видову структуру економіки регіону. Запропонована оцінка трансформаційних процесів в економіці регіону із визначенням показника глибини трансформації та типізацією цих процесів. Визначено вплив нових видів діяльності на структурні зрушення в регіональній економіці та окреслено підходи до встановлення можливих точок економічного зростання за рахунок впровадження нових видів діяльності. Окреслено основні шляхи формування перспективної діяльнісно-видової структури регіону в умовах врахування нових видів економічної діяльності, подано рекомендації щодо удосконалення статистичного супроводу дослідження інновацій та удосконалення структури Класифікатора видів економічної діяльності.
Для економістів, управлінців, соціологів, географів, менеджерів інноваційної діяльності. Буде корисною для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями й практикою управління трансформаційними процесами та прогнозуванням регіонального розвитку.
Ключові слова: види економічної діяльності, трансформаційна економіка

 


Веб-майстер П. Попадюк