Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної фінансової політики

Завідувач відділу –
Сторонянська Ірина Зеновіївна ,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-70-43.

E-mail: ird_kozoriz@i.ua, istoron@i.ua

 

Рік утворення – 1994.

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Наукові засади формування та реалізації регіональної фінансової політики, фінансово-кредитні механізми забезпечення регіонального розвитку.
  • Джерела формування та напрямки реалізації фінансового потенціалу регіонів.
  • Особливості управління фінансами територіальних громад та міжбюджетні відносини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи.
  • Моніторинг місцевих бюджетів регіону та оцінювання ефективності використання бюджетних ресурсів.

 

Науково-дослідні теми:

  • «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)» (2006–2007 рр.)
  • «Наукове забезпечення підвищення капіталізації регіональних активів» (2008–2009 рр.)
  • «Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону» (2010–2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2010-2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2011 р.)
  • «Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку» (2012–2014 рр.)

 

Склад відділу:

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Коломієць Ігор Федорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Давимука Степан Антонович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Возняк Галина Василівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тимечко Ірина Романівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Гринчишин (Динь) Ірина Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Дуб Андрій Романович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Беновська Лілія Ярославівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Патицька Христина Олегівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Нестор Ольга Юріївна

провідний інженер Ключник Лілія Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Storonyanska I. Innovational Mechanisms for Regulating interregional socio-economic asymmetry in cross-border space / I. Storonyanska, N. Danko-Yutish // Poland-Ukraine: Border Regions Development and Cross-Border Cooperation. – Jaroslaw, 2012. – P. 139-147.Козоріз М. А. Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 58–67. 

Досліджено проблеми управління й запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки кредитного потенціалу регіону, який передбачає проведення кількісної та якісної оцінки реальних і потенційних кредитних ресурсів задля визначення ефективності регіональної кредитної політики. 
регіон, кредитний потенціал регіону, управління, оцінка кредитного потенціалу регіону Беновська Л. Я. Обґрунтування можливих „точок зростання” економіки вітчизняних регіонів / Л. Я. Беновська // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 9(35). – Ч. 1. – C. 6-15.Возняк Г. В. Місцеві бюджети як фінансова основа розвитку регіонів України: проблеми формування та напрями вдосконалення / Г. В. Возняк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 4. – С. 96-107.

2011Возняк Г. В. Актуальні проблеми функціонування регіональних бюджетів та шляхи їх вирішення / Г. В. Возняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1(10). – С. 33-37.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 89-97. 

Розглядаються підходи до оцінки взаємовпливу фінансового потенціалу регіону та розвитку інноваційної діяльності у ньому. Виокремлено два напрямки такого взаємовпливу: зміна фінансового потенціалу регіону під впливом інновацій в управлінні та взаємовплив інноваційної активності підприємств реального сектору економіки регіону та його фінансовим потенціалом. Досліджено взаємозв’язки між інноваційною активністю промислових підприємств Львівської області та її фінансовим потенціалом на основі використання методу кореляційного аналізу. 
регіон, фінансовий потенціал регіону, інноваційна діяльність, інновації, фінансові ресурси, реальний сектор економіки, фінансування інноваційної діяльності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 61-69. 

Проведено узагальнення різних підходів до розуміння суті поняття «бюджетний потенціал регіону». Запропоновано його структурувати на наступні складові:бюджетний потенціал, на основі якого формується дохідна частина бюджету, бюджетний потенціал, що забезпечує надходження доходів до державного бюджету та резервний потенціал, який невикористаний на даний період часу, однак може бути задіяний до процесу забезпечення доходами регіонального та державного бюджету у майбутньому. Запропоновано методичний підхід до розрахунку бюджетного потенціалу регіону. Здійснено порівняльну оцінку резервних бюджетних потенціалів областей Західного регіону України. Окреслено основні резерви, використання яких суттєво підвищить забезпеченість доходами бюджетів різного рівня. 
бюджетний потенціал, регіон, валовий регіональний продукт, резерви наповнення бюджетів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бобиль В. В. Аналіз причин сучасної фінансової кризи в Україні / В. В. Бобиль // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 79-85. 

Здійснено аналіз фундаментальних факторів, що притаманні фінансовій кризі, розглядається їх вплив на сучасну економіку України, досліджено загальні риси фінансової кризи, подано рекомендації щодо механізму подолання негативних економічних явищ, які відбуваються внаслідок фінансових шоків. 
фінансова криза, економічна ситуація, фактори, механізм стабілізації, державна програма Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Люткевич О. М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 72-78. 

Показано необхідність поглибленого дослідження фінансів домогосподарств як складової фінансової системи країни. Систематизовано наявні підходи до визначення поняття «фінанси домогосподарств». З урахуванням напрацювань вітчизняних авторів уточнено сутність фінансових ресурсів домогосподарств та фінансового потенціалу домогосподарств регіону. 
фінансова діяльність, домогосподарство, фінанси, ресурси, потенціал, заощадження Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 47-55. 

Наведено авторське тлумачення поняття «регіональний трансферний потенціал», розкрито сутність інноваційного розвитку як функції та об’єкта трансферного потенціалу. Обґрунтовано, що ідентифікацію моделей інноваційного розвитку доцільно здійснювати на засадах виявлення рівня розвитку евристичних систем менеджменту підприємств і широти охоплення ними усіх стадій інноваційного процесу, а також те, що використання трансферного потенціалу базується на застосуванні інтелектуальної власності як механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів цих систем. Наведено аргументи на користь того, що в Україні цей механізм працює недостатньо ефективно, що засвідчує істотний розрив між кількістю виданих охоронних документів і кількістю впроваджених інновацій. 
трансфер, інновація, потенціал, розвиток 

 


Веб-майстер П. Попадюк