Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Чемерис Василь Антонович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.24:339.924
Важинський Ф. А. Українсько-молдовський транскордонний регіон: інституційно-правові засади функціонування та сучасний стан субрегіональної співпраці / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 37-41.

Літер.: 6


У статті окреслено нормативно-правову базу розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону (ТКР), зокрема у розрізі міждержавних угод, національного законодавства з питань транскордонного співробітництва, угод між місцевими органами влади та регіонального транскордонного нормативного забезпечення. Дано характеристику сучасного стану субрегіональної співпраці у рамках ТКР, виявлено проблемні питання такої співпраці, а також розкрито її зміст через призму єврорегіонального співробітництва. Виявлено ключові міжнародні проекти розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону та проаналізовано їх зміст та значення для підвищення екобезпеки ТКР, розвитку в ньому підприємництва, активізації інноваційної діяльності, розбудови прикордонної інфраструктури, поглиблення культурної взаємодії, удосконалення міського розвитку, пожвавлення торговельно-інвестиційної активності у вищеозначеному транскордонному регіоні. Визначено перспективні напрямки розвитку ТКР. 
транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, проекти, торгівля, інвестиції, інновації, екобезпека, єврорегіон, субрегіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.138:368.9.06:[338.45:61]
Бас-Юрчишин М. А. Маркетингова діяльність на регіональному ринку медичного страхування у контексті формування страхової моделі фінансування охорони здоров’я / М. А. Бас-Юрчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 70-74.

Літер.: 5


Визначено необхідність перехідного періоду від бюджетної моделі фінансування сфери охорони здоров’я до страхової, під час якого повинна відбуватися активізація добровільного та запровадження обов’язкового медичного страхування. Однією з найважливіших передумов ефективної реалізації та подальшої адаптації заходів перехідного періоду є ефективна маркетингова діяльність. Вихідні умови на ринку медичного страхування вимагають певного типу поведінки відносно побудови стосунків між страховиками та цільовою аудиторією, конкурентами, закладами охорони здоров’я, державою. Застосування маркетингових концепцій повинно відбуватися на загальнодержавному (макромаркетинг) та на рівні страховиків (мікромаркетинг). Мікромаркетинг повинен реалізовуватися через концепції підвищення якості послуг, зростання обсягів продажу та концепцію створення цінності. Макромаркетинг повинен забезпечити вдосконалення системи підготовки кваліфікованих працівників страхового бізнесу; підтримку добросовісних страховиків на ринку медичного страхування та сприяння проведенню соціальних заходів, спрямованих на популяризацію та усвідомлення населенням переваг медичного страхування. 
медичне страхування, маркетингова діяльність, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.9:[159.9+330.332+330.341.1](477)(438)
Борщевський В. В. Вплив сільських територій на економіку українсько-польського транскордонного регіону: суспільно-психологічний та інвестиційно-інноваційний аспекти / В. В. Борщевський, Г. Я. Бабій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 16-19.

Літер.: 5


Досліджуються проблеми розвитку прикордонних сільських територій в межах українсько-польського транскордонного регіону. Акцентується увага на суспільно-психологічному та інвестиційно-інноваційному аспектах. Доводиться, що вони відіграють ключову роль у процесі трансформації наявного потенціалу прикордонних сільських територій України та Польщі в економічний розвиток українсько-польського транскордонного регіону. Окреслюються пріоритетні напрями підвищення ефективності використання економічного потенціалу прикордонних сільських територій у контексті подальшої еволюції економіки українсько-польського транскордонного регіону. Зокрема пропонується активізувати проведення навчально-освітніх програм для мешканців сільських територій українсько-польського прикордоння за участю вищих навчальних закладів та наукових установ України і Польщі. Формулюються пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату прикордонних сільських територій України на основі децентралізації та підвищення рівня фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. 
транскордонний регіон, сільські території,економічний потенціал, суспільно-психологічні чинники, інвестиційно-інноваційні процеси 

 


Веб-майстер П. Попадюк