Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Чемерис Василь Антонович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2014Костирко І. Г. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як чинник сприяння розвитку сільських територій / І. Г. Костирко, Н. А. Цимбаліста // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – №2 (68). – С. 268-274.Бас-Юрчишин М. А. Добровільне медичне страхування / М. А. Бас-Юрчишин // Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2014. – С. 339-349.Gavrylko P. P. Factors of influence and instruments of regulating the processes of creation and use of intellectual property [Фактори впливу та інструменти регулювання процесів створення та використання інтелектуальної власності] / P. P. Gavrylko, F. A. Vazhynsky, M. Y. Lalakulych // Устойчиво развитие [Sustainable Development] / Технический университет г. Варна (Болгария), Сумской государственный университет (Украина), Академия «Кокше» (Казахстан). – 2015. – №24. – С. 5-10. – Режим доступа: http://www.sd-journal.org/archive 

The article deals with the problems of creation and use of intellectual property and technology transfer, and also directions forming the infrastructure of economic cooperation that meets the requirements of innovation economy are suggests. 
intellectual property, commercialization of innovation, technology transfer Максименко А. О. Погляд фермерів на перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: соціологічний аспект / А. О. Максименко // Український соціум. - 2014. - №3. - С. 43-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_3_7 

Розглянуто фермерство як прогресивну підприємницьку діяльність в агросфері. Наголошено на ряді переваг, що вигідно відрізняють фермерське господарство від інших форм сільськогосподарських підприємств. Представлено результати експертного опитування фермерів (N = 102), проведеного під час агропромислової виставки "Агро-2011" у м. Київ. Охарактеризовано чинники, які сприяють успішності фермерської справи; перешкоди, що гальмують розвиток фермерського господарювання в Україні. Оцінено перспективи розвитку фермерських господарств і окреслено заходи, які слід зробити на рівні держави для стимулювання розвитку фермерства в Україні. Козориз М. А. Функциональная составляющая системы медицинского страхования / М. А. Козориз, М. А. Бас // Информатика, математическое моделирование, экономика : Cборник научных статей по итогам Четвертой Международной научно-практической конференции. – Смоленск, 2014. – Т. 2. – С. 138-143.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.133.6:[332.122:338.43](477.83)
Крупін В. Є. Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку / В. Є. Крупін, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 390-399.

Літер.: 3


У статті окреслено можливості формування кластерів на сільських територіях Львівської області. На основі розглянутих факторів виділено агропромисловий, лісопромисловий та туристично-рекреаційний кластери. Проаналізовано особливості та можливі проблеми кластеризації на сільських територіях регіону. Визначено основні засади, на яких повинно здійснюватися формування кластерів на сільських територіях Львівської області. 
сільські території, кластеризація, соціально-економічний розвиток, Львівська область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Прикладні аспекти оцінки виробничого потенціалу сільських територій у сфері сільськогосподарської діяльності / І. Р. Залуцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 91-98.

Літер.: 8


Висвітлено зміст критерію оцінки виробничого потенціалу сільської території, котрим визначено економічний ефект від використання земельних ресурсів для здійснення відповідної економічної діяльності. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального показника оцінки виробничого потенціалу розвитку сільської території у сфері сільськогосподарської діяльності на основі використання матеріалів нормативної грошової оцінки в розрізі сільськогосподарських угідь. Розраховано річні параметри виробничого потенціалу здійснення сільськогосподарської діяльності в розрізі областей України та окреслено напрями їх використання, зокрема ролі інформаційного підґрунтя диференційованого підсилення державної підтримки збалансованого розвитку сільських територій на регіональному рівні. 
сільська територія, сільськогосподарська діяльність, виробничий потенціал, рентний дохід, оцінка виробничого потенціалу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43(477.83)
Притула Х. М. Формування пріоритетних напрямів розвитку прикордонних сільських територій Львівської області / Х. М. Притула, М. А. Бас-Юрчишин, Ю. Р. Злидник, В. Є. Крупін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 3-10.

Літер.: 7


Обґрунтовано важливість диференційованого підходу до дослідження та визначення пріоритетних напрямів розвитку сільських територій регіону. Здійснено класифікацію сільських територій Львівської області в розрізі районів за критеріями природно-кліматичного районування та просторового розміщення. Висвітлено особливості соціально-економічного розвитку прикордонних сільських територій Львівщини, визначено основні проблеми та запропоновано пріоритетні напрями їх розвитку. 
соціально-економічний розвиток сільських територій, прикордонні сільські території, сільське господарство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43
Притула Х. М. Якість життя населення як основна детермінанта розвитку сільських територій / Х. М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 408-417.

Літер.: 9


Окреслено основні підходи до розуміння якості життя населення та наведено існуючі методики (як світові, так і вітчизняні) до її оцінки. Запропоновано основні індикатори економічної, демографічної, екологічної та освітянської сфер, які необхідно враховувати при здійсненні сучасної оцінки якості життя сільських мешканців. Здійснена рейтингова оцінка якості життя сільського населення в розрізі регіонів. 
сільська територія, сільські мешканці, якість життя Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.242(477)
Куліш І. М. Державна політика розвитку сільських територій: світовий досвід для України / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 395-407.

Літер.: 33


Розглянуто особливості формування та втілення державної політики розвитку сільських територій КНР, Японії, Ізраїлю, ЄС та США. Визначено, що, незважаючи на певну подібність історичного розвитку сільських територій КНР, Ізраїлю та України, мають місце великі відмінності, які впливають на можливість використання досвіду цих країн. Виділено, що основними тенденціями у світі є посилення екологічної складової сільськогосподарського виробництва. Визначено, що для гармонійного розвитку сільських територій України необхідно здійснювати диверсифікацію економічної діяльності, як це відбувається у Ізраїлі, повніше використовувати власні ресурси, як це робиться у Японії, приділяти більшу увагу розвитку соціальної інфраструктури за зразками США та ЄС. 
державна політика розвитку сільських територій, КНР, Японія, Ізраїль, США, ЄС 

 


Веб-майстер П. Попадюк