Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Чемерис Василь Антонович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Молнар О. С. Роль та місце туризму в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, І. С. Романович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 252-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_51Важинський Ф. А. Стратегія інвестиційної активності розвитку соціально- економічного потенціалу сільських територій / Ф. А. Важинський, П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 192-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.9_37Важинський Ф. А. Перспективи розвитку сільських територій на основі підвищення ефективності використання економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Ф. А. Важинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 235-241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.7_39Важинський Ф. А. Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, О. С. Молнар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 223-228. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.5_37Бас М. А. Моделі застосування маркетингових концепцій на ринку медичного страхування України / М. А. Бас // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – №6. – С. 23-28.
Джерел: 6Бас М. А. Значення медичного страхування у системі задоволення потреб населення / М. А. Бас // Економічний форум. – 2014. – №3. – С. 221-226.

2013Файл Adobe Reader Lalakulych M. The European experience of rural development and effective use of its economic potential [Європейський досвід розвитку сільських районів і ефективного використання економічного потенціалу] / F. Vazhynsky, P. Gavrylko, M. Lalakulych // Устойчиво развитие [Sustainable Development] / Технический университет г. Варна (Болгария), Сумской государственный университет (Украина), Академия «Кокше» (Казахстан). – 2013. – №11. – С. 5-9. – Режим доступа: http://www.sd-journal.org/archive 

Investments are an integral part of existence of modern society and determinative of the economic growth of the majority of the world countries. The process of investing is caused by the unevenness of allocation of financial resources both in the perspective of world economy and economies of a separate country or region. The level of the investment provisions influences greatly the development of both the country and its separate regions. The development of investment activity is an extremely important tendency of functioning of the economy of the country.
The aim of this research is to find out the paculiarities of the foreign investment in Ukraine and in the Transcarpathian region in particular. 
investments, direct foreign investments, investment climate, enterprise Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:17.022:[332.122:338.43]
Злидник Ю. Р. Аксіологічні основи формування та реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій / Ю. Р. Злидник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 212-219.


Розглянуто особливості функціонування сільських територій України в контексті необхідності формування пріоритетних напрямів їх соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій з урахуванням ціннісних засад. Визначено необхідність врахування ціннісних засад як на етапі формування пріоритетних напрямів розвитку сільських територій, так і на етапі їх реалізації. Окреслено особливості сучасної економічної діяльності на сільських територіях без чітких сформованих ціннісних чинників та їх застосування, а також визначено перспективи розвитку економічної діяльності за умови здійснення суб’єктами господарювання своїх обов’язків ґрунтуючись на глибоких внутрішніх аксіологічних засадах. 
аксіологічні основи, пріоритетні напрями, сільські території, розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:330.342.146(477.85)
Воркун Л. І. Оцінка стану соціальної інфраструктури сільських територій Чернівецької області / Л. І. Воркун, Л. К. Демкович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 201-211.

Літер.: 8


Дано оцінку сучасного стану та особливостей соціальної інфраструктури сільських територій Чернівецької області. Визначено основні тенденції зміни показників окремих сфер соціальної інфраструктури сільської місцевості області протягом останніх років, окреслено проблеми інфраструктурного забезпечення сіл. 
сільські території, соціальна інфраструктура, Чернівецька область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:517.956.224(477.85)
Максименко А. О. Пріоритетні напрями реалізації економічного потенціалу сільських територій Чернівецької області / А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 190-200.

Літер.: 8


Проаналізовано особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області. Наведено основні економічні показники діяльності сільського господарства та промисловості. Окреслено пріоритетні напрями реалізації потенціалу сільських територій Чернівецької області в розрізі районів. 
сільська територія, показники сільськогосподарської діяльності, потенціал, Чернівецька область 

 


Веб-майстер П. Попадюк