Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ








Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Чемерис Василь Антонович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.43:332.1
Куліш І. М. Коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 182-189.

Літер.: 11


Проведено дослідження можливості використання існуючої типології структури виробництва товарів регіонів України і доведена необхідність її коригування. Досліджено методики оцінки земель. Запропоновано методику розрахунку коефіцієнта використання регіонального сільськогосподарського потенціалу. Наголошено на необхідності подальшого дослідження з метою вдосконалення зазначеного показника шляхом введення поправочних коефіцієнтів. 
коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу, регіон, сільська територія, агропромисловий комплекс 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:339.137:330.341:338.43
Важинський Ф. А. Кластеризація – фактор конкурентоспроможного виробничо-господарського потенціалу та ефективного розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, О. С. Молнар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 175-181.

Літер.: 6


Визначено поняття «кластер», розглянуто основні принципи, яких потрібно дотримуватись з метою неефективної організації кластерного об’єднання. Визначено стратегічні пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій на основі створення кластерних структур, що сприятиме виникненню нової форми конкуренції між його учасниками, заснованої на співробітництві та інноваційному розвитку 
кластер, сільські території, агропромислове виробництво, ефективність, підприємство, конкурентоспроможність 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:338.43
Крупін В. Є. Особливості та пріоритети економічного розвитку сільських територій Івано-Франківської області / В. Є. Крупін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 163-174.

Літер.: 7


Проведено аналіз основних характерних рис економічного розвитку сільських територій Івано-Франківської області, зокрема виробничої структури, урожайності, економічної ефективності сільського господарства, обсягів виробництва в розрізі суб’єктів господарювання, а також альтернативних видів економічної діяльності. Визначено особливості функціонування сільської економіки області у порівнянні з загальнонаціональними тенденціями. Окреслено основні пріоритети економічного розвитку сільських територій області в розрізі наявного потенціалу та можливостей його реалізації 
сільські території, економічна діяльність, сільське господарство, Івано-Франківська область 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Чемерис В. А. Програмні підходи стратегічного розвитку сільських територій: досвід країн Вишеградської групи та Митного союзу / В. А. Чемерис // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 150-162.

Літер.: 19


У дослідженні аналізується та оцінюється досвід реалізації стратегій регіонального розвитку сільських територій на прикладі країн ЄС та Митного союзу. Обґрунтовано стратегічні напрями, які необхідно враховувати при розробці стратегій регіонального розвитку сільських територій України. 
регіон, ресурсний потенціал, стратегія розвитку, сільські території, синергія розвитку 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43
Притула Х. М. Інтенсифікація процесів реструктуризації регіональної економіки як передумова збалансованого розвитку сільських територій / Х. М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 140-149.

Літер.: 2


Проаналізовано структуру регіональної економіки в розрізі областей, що дозволило виділити п’ять їх типів: аграрні, аграрно-індустріальні, індустріально-сировинні, індустріальні та постіндустріальні. Досліджено вплив існуючої структури регіональної економіки на соціальні, економічні та екологічні тенденції розвитку сільських територій. 
регіональна економіка, сільська територія, регіональна диференціація 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.242:35]:[330.34:504]
Залуцький І. Р. Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 127-139.

Літер.: 18


Розкрито сутність та особливості становлення комунальної власності на землю, як матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування та ресурсу його розвитку. Досліджено підходи та тенденції розмежування земель державної та комунальної власності в процесі реформування земельних відносин. Висвітлено існуючі протиріччя державної політики формування комунальної власності на землю, окреслено напрями їх врегулювання. 
земля, земельні ресурси, земельні відносини, комунальна власність на землю, матеріально-фінансова база місцевого самоврядування, розмежування земель 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.923:061.1(477)
Борщевський В. В. Асоціація з ЄС у контексті стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій України / В. В. Борщевський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 3-13.

Літер.: 19


Досліджуються особливості та чинники розвитку сільських територій України з огляду на перспективу підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Основна увага приділяється мікроекономічним та інституційним аспектам формування аграрної політики, спрямованої на підвищення ефективності сільського господарства та забезпечення збалансованого розвитку господарських комплексів сільських територій України. 
асоціація з ЄС, сільські території, аграрний сектор, економічна політика 



Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368:336
Бас М. А. Іноземний капітал на ринку медичного страхування України / М. А. Бас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 124-131.

Літер.: 20


У статті висвітлено головні чинники, що сприяють приходу іноземних інвесторів на ринок медичного страхування України. Проаналізовано показники росту вітчизняного ринку добровільного медичного страхування та рівень присутності іноземного капіталу на ньому. На основі проведеного дослідження визначено вплив, головні переваги та недоліки приходу іноземних інвесторів на ринок медичного страхування України. 
медичне страхування, добровільне медичне страхування, страхова компанія, іноземний капітал, іноземні інвестиції 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.45:61]:[338.45:37]
Куліш І. М. Вплив якості освіти та медичного обслуговування на міграцію сільського населення України / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 515-522.

Літер.: 13


Встановлено, що внаслідок поганого забезпечення жителів сільських територій України освітніми та медичними послугами спричиненими небажанням випускників вузів, таких спеціальностей як медики та педагоги, працювати у сільській місцевості. Це негативно відображається на якості людського капіталу, сприяє міграції та знижує конкурентоспроможність сільських територій. Запропоновано задля вирішення даної проблеми, законодавчо запровадити контракти між вступником, який претендує навчатись за державним замовленням і вузом, у якому має бути прописане зобов’язання відпрацювання певного терміну за розподілом на місце роботи. Показана необхідність встановлення контролю за якістю викладання у школах, шляхом оприлюднення рейтингових списків викладачів, згідно із результатами ЗНО знань їх учнів. Зазначена необхідність уніфікації шкільних програм та підручників і їх узгодження з програмами вступу до вищих навчальних закладів. Вказана можливість поліпшення якості навчання у сільській місцевості шляхом використання Інтернету та використаних під час останніх парламентських виборів веб-камер. 
сільські території, освіта, медичне обслуговування, економічний розвиток, міграція, конкурентоспроможність 



Файл Adobe Reader Vazhynsky F. A. Agrarian transformations in the countries of EU: Experience for Ukraine [Аграрні перетворення в країнах ЄС: досвід для України] / F. A. Vazhynsky, V. I. Zhovtanetsky // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych. – Rzeszow, 2013. – Zeszyt Nr 34. Kryzys finansow publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spojnosci spoleczno-ekonomicznej. – S. 418-427. – Retrieved from http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy

 


Веб-майстер П. Попадюк