Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Чемерис Василь Антонович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439.1:338.436:[339.923:061.1](477)
Борщевський В. В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 7-15.

Літер.: 20


Проаналізовані висунуті вітчизняними та закордонними вченими аргументи щодо потенційних переваг та ризиків для вітчизняного продовольчого сектору в зв’язку з перспективою підписання Україною Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено вплив активізації європейської інтеграції України на формування взаємовідносин з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу в агропродовольчій сфері. 
сільськогосподарське виробництво, зона вільної торгівлі, Європейський Союз, Угода про асоціацію, Російська Федерація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.053:332.33:604.6(477+81+82)
Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 169-177.

Літер.: 20


Розглянуто особливості розвитку агропромислових комплексів Бразилії та Аргентини з врахуванням прогнозованої вченими загрози «латиноамериканського» шляху розвитку України. Здійснено порівняння структури ВВП та розподілу робочої сили у зазначених державах. Досліджено еволюцію реформування сільськогосподарської галузі у Бразилії та Аргентині і діяльність національних урядів цих країн у кризові періоди. Окреслені основні загрози для сільських територій та для України загалом, у випадку відсутності державного контролю за розвитком сільських територій та використанням земельних ресурсів. 
сільські території; генномодифіковані організми, земельні ресурси, економічний розвиток, Бразилія, Аргентина, Україна Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.162:331.522.4:[332.122:338.43]:[339.9:061.1]
Борщевський В. В. Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 94-104.

Літер.: 21


Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських територій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України. Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потенціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських ціннісних орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України. 
аксіологічні засади, людський потенціал, сільські території, євроінтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.5:338.43(477.8)
Крупін В. Є. Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону України / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 40-47.

Літер.: 6


Здійснено аналіз розвитку сільських територій Карпатського регіону України з позиції зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено структуру, обсяги й особливості експортно-імпортних потоків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування областей регіону. Виділено основні загальнодержавні та специфічні для Карпатського регіону перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розташованих на сільських територіях. Акцентовано на необхідності активізації експортної діяльності на сільських територіях як у сфері агропромислової продукції, так і несільськогосподарського виробництва та послуг. 
сільські території, зовнішньоекономічна діяльність, сільське господарство, Карпатський регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Борщевський В. В. Актуальне наукове дослідження / В. В. Борщевський // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 217-218.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:332.8:339.137(477)
Куліш І. М. Особливості вирішення житлового питання в Україні / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 138-145.

Літер.: 16


Розглянуто особливості формування житлової політики в Україні. Досліджено вплив наявності житлового фонду на привабливість проживання на певній території, яка, своєю чергою, є одним з аспектів конкурентоспроможності регіону. Проаналізована можливість участі у програмі здешевленої іпотеки для низькооплачуваних категорій міського населення. Розроблено пропозиції щодо аналогу іпотечного кредитування для сільського населення. Наголошено на необхідності дослідження інших аспектів, які роблять регіон привабливим для проживання. 
житлове питання, комунальна квартира, регіон, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:332.135
Притула Я. Я. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я. Я. Притула, Н. В. Кузенко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 7-16.

Літер.: 16


Досліджуються проблеми регіональної конвергенції в Україні. Для визначення нерівності між регіонами України обчислено індекс Тейла, а також індекс структурних змін. За допомогою економетричних методів обґрунтовано необхідність здійснення структурних реформ та ідентифіковано ті реформи, що посилюють регіональну конвергенцію. 
структурні реформи, регіональна конвергенція, структурні зміни, індекс Тейла УДК 332:712.24:336.226.142.4
Важинський Ф. А. Ресурсний потенціал сільських територій / Ф. А. Важинський, М. М. Галелюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 10. – С. 284-287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_10_68

Джерел: 10 

У статті дано визначення ресурсного потенціалу, розглянуто головні складові ресурсного потенціалу сільських територій: природно-ресурсний, виробничий, людський та трудоресурсний потенціали. 
сільські території, ресурсний потенціал, людський та трудоресурсний потенціал, основні виробничі фонди, оборотні фонди Молнар О. С. Теоретичні основи розробки регіональної програми розвитку туристично-реекраційного комплексу в системі стратегії соціально-економічного розвитку Закарпаття / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, В. Й. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 4. – С. 140-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_28Важинський Ф. А. Розвиток не сільськогосподарського підприємництва на сільських територіях / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 222-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.2_38

 


Веб-майстер П. Попадюк