Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук Риндзак Ольга Тадеївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Левицька Ольга Олександрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Мульска Ольга Петрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2018УДК 331.556.46:314.74; JEL J21, J31, J61, F22
Левицька О. О., Махонюк О. В. Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 91-97. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.097_u.

Літер.: 4


За результатами експертного соціологічного дослідження проаналізовано проблеми працевлаштування і перебування громадян України за кордоном. З’ясовано, як змінились пріоритети і міграційні орієнтації експертної групи упродовж останніх років. Залежно від форми організації міграційного процесу (самостійно або через посередників) виявлено низку економічних та організаційних ризиків працевлаштування українців, пов’язаних з несвоєчасним виготовленням документів для виїзду за кордон, проблемами з поселенням на місці прибуття, незадовільними умовами праці в країні призначення, нижчим рівнем заробітної плати, прихованими комісіями агенцій-посередників тощо. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність підвищення інформаційної обізнаності українців щодо якісного та безпечного здійснення міграційного процесу, а також підвищення соціальної відповідальності посередників, залучених у цей процес. Одним з напрямів покращення функціонування ринку міграційних послуг в Україні визначено посилення інформаційно-аналітичної підтримки посередництва у працевлаштуванні українських громадян за кордоном. 
міграційний процес, трудова еміграція, ринок міграційних послуг, посередництво у працевлаштуванні, соціальна відповідальність, експертне опитування УДК 330:314.7:338.46:35.078(477); JEL J15, J18, J44, J62
Махонюк О. В., Мульска О. П. Аналіз діяльності суб’єктів ринку міграційних послуг в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 128-133. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.133_u.php.

Літер.: 15


Визначено роль та місце суб’єктів ринку міграційних послуг у системі інституційного середовища управління міграційними процесами в Україні. Проаналізовано діяльність основних суб’єктів ринку міграційних послуг (Державної міграційної служби, Центру надання адміністративних послуг, Державного підприємства «Документ», іноземного посольства, консульських установ, пунктів подачі візових анкет). Обґрунтовано необхідність оптимізації ресурсного забезпечення суб’єктів та популяризації їхньої діяльності. На основі дослідження запропоновано сформувати єдину інформаційно-пошукову базу для отримання чіткої, повної та достовірної інформації про надання усього спектру міграційних послуг. 
ринок міграційних послуг, суб’єкти ринку міграційних послуг, Державна міграційна служба, посольства, ЦНАП, інституційне середовище УДК 332:364.22(477); JEL I32, I38, R29
Теслюк Р. Т. Регіональні особливості поширення бідності в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 117-121. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.121_u.php.

Літер.: 14


Проаналізовано головні регіональні відмінності поширення бідності в Україні за окремими критеріями. Оцінено вплив підвищення мінімальних соціальних стандартів на частку бідного населення в регіонах країни. Виявлено тенденцію до зниження обсягів та рівня надання потребуючим громадянам соціальної підтримки у формі грошової та натуральної допомоги. Вказано на незначні позитивні зрушення в напрямі зменшення частки витрат на харчування в сукупних витратах домогосподарств, яка, однак, залишається у 4 рази вищою, ніж у країнах ЄС. 
бідність, регіон, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, грошова та натуральна допомога, витрати на харчування УДК 364:355; JEL E24, H53
Семів Л. К., Клос В. Р. Соціальний захист військовослужбовців: проблемні питання в соціологічній оцінці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 110-116. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.116_u.php.

Літер.: 9


Визначено особливості та проблемні питання соціального захисту військовослужбовців-учасників АТО в умовах загострення військово-політичної ситуації в країні. Оцінено рівень задоволення потреби в отриманні учасниками АТО пільг, компенсацій, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Охарактеризовано проблемні питання у реалізації державних гарантій соціального захисту учасників АТО у частині медичного, реабілітаційного, житлового, освітнього, трудового, інфраструктурного характеру, власності на землю. Запропоновано заходи щодо зниження або запобігання негативного впливу соціальних ризиків на військовослужбовців, які через особливості своєї службової діяльності не мають іншого джерела отримання гідних умов для існування. Показано місце і роль різних суб’єктів соціальної відповідальності у військовому середовищі в системі соціального захисту військовослужбовців. 
соціальний захист, військовослужбовці, АТО, державні гарантії, соціальна відповідальність УДК [352:330.342.146:001.891.7]; JEL R58
Кушнірецька О. В. Моніторинг соціально-економічного розвитку ОТГ: організаційно-методичне забезпечення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 70-75. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.075_u.php.

Літер.: 7


У статті досліджено організаційно-правовий механізм формування системи прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку ОТГ, зокрема в частині формування системи моніторингу як одного із ключових аспектів організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком громади. Встановлено, що у зв’язку із варіативністю визначених у стратегіях і відображених у планах розвитку пріоритетів та індикаторів у різних ОТГ відстежити порівняльну динаміку та здійснити моніторинг та оцінку соціально-економічного розвитку усіх ОТГ у загальнонаціональному масштабі наразі неможливо. Запропоновано в умовах відсутності вичерпної методики моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад для порівняльного аналізу / оцінки використати усі можливості консолідації статистичних даних по ОТГ, у тому числі показники макроекономічної, інфраструктурної, соціальної ефективності тощо. 
децентралізація, об’єднана територіальна громада, моніторинг, соціально-економічний розвиток УДК 338:331.5+314+316; JEL H83, L51, R11
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 14-19. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.019_u.php.

Літер.: 8


Надано характеристику тенденціям розвитку соціальної сфери та забезпечення соціальної безпеки України. Визначено головні загрози функціонування соціальної сфери та формування системи соціальної безпеки в Україні. Ідентифіковано проблемні аспекти конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Сформовано базис стратегії зміцнення соціальної безпеки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, інструменти та засоби державної політики конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС. 
соціальна безпека, соціальна сфера, соціальний розвиток, конвергенція, Україна, ЄС, стратегія УДК 336.743:004.056.55; JEL H26, O17
Васильців Т. Г., Гудзовата О. О. Інструменти детінізації грошово-кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 95-101. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.101_u.php.

Літер.: 9


Доведено, що масштаби тіньової економіки в грошово-кредитній сфері України є значними і це посилює загрози фінансової безпеки держави через недостатнє наповнення і нераціональне використання коштів бюджетів всіх рівнів, критичне зростання внутрішнього і зовнішнього державного боргу, нестабільність функціонування банківських інституцій, їх банкрутства разом із втратою фінансового ресурсу суб’єктів господарювання і населення, «втечу» капіталів, формування системи квазістрахування, оперування валютними спекуляціями, що свідчить про широту і всеохопливість проникнення тінізації практично у всі складові фінансової безпеки держави. Визначені такі ключові чинники тінізації грошово-кредитної сфери в Україні, як нелегальна конвертація грошових коштів, незаконна емісія цінних паперів банків, розкрадання безготівкової грошової маси і бюджетних коштів шляхом фальсифікації даних щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, заставного майна, застосування механізму фіктивного банкрутства та ін. Обґрунтовано, що ці чинники призводять до втрати дієвості грошово-кредитної політики через значний обсяг грошової маси, що не підпадає під регулювання, а також дієвості фіскальних інструментів, зменшення податкових надходжень до бюджету, відпливу капіталу та дестабілізації валютної системи, погіршення інвестиційного клімату та зниження можливостей щодо обслуговування зовнішнього боргу. 
фінансова безпека держави, грошово-кредитна політика, детінізація 

 


Веб-майстер П. Попадюк