Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Міжнародне наукове співробітництво

Міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснюється як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю. На кінець 2018 р. діяли угоди про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (м. Бухарест);
 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Інститутом географії та просторового за господарювання Польської академії наук (м. Варшава);
 • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
 • Географічним факультетом Лодзького університету (Польща);
 • Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ);
 • Вищою економічною школою в Білостоку (Польща);
 • Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
 • Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (м. Орадя, Румунія);
 • Національним інститутом економічних досліджень (м. Кишинів, Молдова);
 • Факультетом готелярства та туризму Університету в Крагуєвцях (Сербія).

У 2018 році підписано нову рамкову угоду про наукову співпрацю із Лодзьким університетом.

Основні тематичні напрями міжнародного наукового співробітництва Інституту на даний час:

 • Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскор­донного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій;
 • Просторовий розвиток регіонів.

Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів; публікація статей у виданнях установ-партнерів; здійснення наукових досліджень визначеної тематики; підготовка спільних проектів, монографій тощо.

У 2018 році Інститут був безпосереднім співорганізатором 5 міжнародних конференцій, семінарів та круглих столів (в т. ч. 2 – за кордоном). Проведено також два наукові семінари, на яких з відкритими лекціями виступили іноземні науковці з Франції та Фінляндії.

У 2018 році Інститут став повноправним учасником програми ЕРАЗМУС, що створює можливості щодо фінансового забезпечення академічного обміну, стажування науковців, закордонних відряджень, створення мережі партнерства та виконання спільних дослідницьких проектів. Створено партнерську мережу з науковими установами Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови з метою підготовки спільного наукового проекту з питань стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС в рамках програми Жана Моне.

З проблематики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів Інститут співпрацював із науковими установами сусідніх країн – членів ЄС.

Зокрема, Інститут виступив організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (7-8.06.2018 р., с. Світязь, Волинська область), присвяченій обговоренню сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів, в якій взяли участь польські науковці.

Інститут також був співорганізатором ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті» («Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym») (Лодзь-Львів, 24-27.04.2018 р.) та VІІІ Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов» («Społeczeństwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju, biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne») (м. Жешув, 26-28.06.2018 р.).

Науковці Інституту взяли участь у низці закордонних наукових конференцій, форумів, круглих столів, зокрема у: IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір» («Modern Trends in Regional Cooperation: Ukrainian-Romanian-Moldovan Dimension» (м. Чернівці, 17-18.05.2018 р.), VІ Міжнародній науковій конференції «Активність суб’єктів господарювання в умовах економічних змін» («Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych») (м. Ярослав (Польща), 6.06.2018 р.), Міжнародній науковій конференції «Домогосподарства в умовах викликів сталого розвитку» («Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwan zrownowazonego rozwoju» (м. Краків (Польща), 21-22.06.2018 р.), Міжнародній науковій конференції «Інформаційні та інноваційні технології в ХХІ ст. «(«Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku») (м. Катовіце (Польща), 20-22.09.2018 р.), Міжнародній конференції «Європа через століття після закінчення Першої світової війни (1918-2018 рр.)» («Europe through the Сentury after the end of the First World War (1918-2018)» (м. Орадя (Румунія), 10-12.10.2018 р.) та ін.

В рамках спільних наукових досліджень ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» та економічного факультету Жешувського університету щодо вивчення потенціалу до міжнародної співпраці підприємств та організацій Львівщини та Підкарпаття у 2018 році було розроблено анкету та проведено опитування суб’єктів господарювання у сфері готельного та туристичного бізнесу. Результати досліджень були узагальнені та представлені у наукових публікаціях.

Продовжується співробітництво із польськими установами у рамках діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013 р. Учасниками цього кластеру є: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені І. Франка, Львівська обласна спілка економістів України – з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони. Зокрема, у звітному році за ініціативою учасників кластеру була проведена Міжнародна наукова конференція «Транскордонна статистика та просторова згуртованість – проблеми та перспективи» («Statystyka transgraniczna a spojnosc przestrzenna – wyzwania i perspektywy»), організаторами якої виступили Центральне статистичне управління Польщі, Статистичне управління в Жешуві та економічний факультет Жешувського університету. У конференції взяли участь представники науки та державної статистики із різних регіонів Польщі, а також Австрії, Греції, КНР, України, Словаччини, Румунії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Туреччини, Нідерландів – всього понад 100 учасників, у тому числі і представники Інституту.

За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацюють з академічними інститутами Польщі та Румунії у формі участі у наукових конференціях та публікації статей у виданнях установ-партнерів, виконання спільних досліджень тощо.

Так, у рамках угоди про співпрацю із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), у 2018 році виконувався спільний проект «Розвиток сільських територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади». Зокрема, в рамках виконання цього проекту, 19.11.2018 р. в Інституті проведено робочу зустріч «Наукові дослідження розвитку сільських територій України та Польщі: точки дотику» із представниками відділу соціології сільських територій та відділу економічного моделювання Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук, на якій обговорено основні результати досліджень з даної проблематики та можливості участі у спільних проектах, заходах, публікаціях, обмінах на наступний календарний рік.

В рамках угоди про наукове співробітництво з Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест), у 2018 році подана до видавництва англомовна монографія «Upper Prut Euroregion: Perspectives for Sustainable Rural Development» («Єврорегіон «Верхній Прут» – перспективи сталого сільського розвитку»), підготовлена спільно з Інститутом аграрної економіки Румунської Академії і Національним інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови (Молдова) та подано до друку наукові статті в журнал «Agricultural Economics and Rural Development».

З проблематики просторового розвитку регіонів продовжується співпраця з географічним факультетом Лодзького університету (Польща). Завдяки підписанню нової рамкової угоди про співробітництво із Лодзьким університетом будуть розширені можливості щодо фінансового забезпечення співробітництва, зокрема в рамках програми ЕРАЗМУС+.

Загалом за 2018 рік науковці Інституту взяли участь у 14 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах за кордоном та у 45 – в Україні. Науковцями Інституту опубліковано в зарубіжних наукових виданнях 34 статті загальним обсягом 22,04 д. а. та 19 тез загальним обсягом 4,05 д. а.

Протягом останніх 5-х років забезпечено входження періодичних наукових видань Інституту – журналу «Регіональна економіка» та збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України», до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS.

Протягом 2018 року здійснено 13 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, семінарах та зустрічах, в т. ч. 6 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 36 іноземних вчених. Д.е.н., проф. Стадницький Ю. І. читає лекції в Політехніці Свєнтокшиській (м. Кєльце, Польща).

У 2018 році Інститутом отримано міжнародний грант для проведення досліджень за результатами конкурсу проектів ЕРАЗМУС+ 2018 Програми Європейського Союзу за підтримки Європейського інструменту сусідства (European Neighbourhood Instrument). Проект «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства», рекомендований Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, що діє на основі повноважень, делегованих Європейською Комісією, до фінансування з Європейських фондів. Партнерами проекту стали представники з 5 країн (України, Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови). Проект спрямований на поглиблення і поширення європейських знань щодо шляхів покращення економічного зростання місцевих громад у прикордонних регіонах країн Східного партнерства.

Спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук у 2018 році виконувався науковий проект «Розвиток сільських територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади» (Розпорядження Президії НАН України №687 від 8.12.2017 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук», на період 2018-2020 рр.), метою якого є вивчення та порівняння процесів децентралізації в на рівні сільських територіальних громад. а також спільне розроблення пропозицій для таких реформ в Україні, з урахуванням польського та європейського досвіду.

Активну участь розвитку міжнародного співробітництва установи беруть молоді вчені. Зокрема, 8 молодих науковців Інституту взяли участь в якості доповідачів у роботі ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті» (Лодзь-Львів, 24-27.04.2018 р.).

11-13.06.2018 р. у Центрі навчання та рекреації «Енергетик» (м. Краснобруд, Польща) відбувся Міжнародний семінар «XXIII Варштати економістів-аграрників» (XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych) в рамках співпраці між Інститутом розвитку села та сільського господарства Польської академії наук та ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», в якому цього року взяли участь молоді докторанти Інституту к.е.н. І. Гринчишин та к.держ. упр. М. Біль.

Пров. інж. О. Цісінська у 2017/2018 академічному році навчалася на факультеті суспільних наук Інституту міжнародних студій Вроцлавського університету в рамках стипендіальної програми Уряду Республіки Польщі для молодих науковців та захистила дипломну роботу на тему «Регіональний менеджмент українсько-польського транскордонного регіону в умовах дії Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом». У липні 2018 р. О. Цісінська також була слухачем XXVIII Східної літньої школи, яка проводилась у Варшавському університеті.

К.е.н. І. Гринчишин пройшла стажування у Вищій Економічній Школі в Стальовій Волі (Республіка Польща, 1.02. – 30.04.2018 р.).

Загалом, на стажуванні у Республіці Польща у звітному році перебували 4 працівники установи. У 2018 р. в Інституті пройшли стажування 3 польські науковці: 2 – із Жешувського університету та 1 – з Державної Вищої технічно-економічної школи у Ярославі.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер). Д.е.н., проф. Іщук С. О. є членом міжнародної наукової Асоціації передових досліджень і вищої освіти «Схід Захід» («East West» Association For Advanced Studies And Higher Education) та членом редколегії журналу «European Journal of Economics and Management Sciences» (м. Відень, Австрія).

У 2019 році основна увага у питаннях міжнародного співробітництва буде приділена організації спільних досліджень з питань розвитку місцевого самоврядування в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні, розвитку сільських територій, дослідженню міграційних процесів та прикордонних ринків праці, розвитку транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності регіонів України в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також розширенню мережі міжнародних зв’язків Інституту із науковими установами країн ЄС. Передбачаються підготовка спільних проектів, публікація спільних видань та проведення спільних конференцій, відрядження працівників Інституту в закордонні наукові установи-партнери та прийом іноземних вчених з цих країн в рамках безвалютного еквівалентного обміну.

Міжнародне наукове співробітництво у: 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.


Веб-майстер П. Попадюк