Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (до 29.10.2014 р. – Інститут регіональних досліджень НАН України) є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру у сфері регіональних досліджень.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2016 році
Напрями наукових досліджень Інституту на 2017 рік
Відзнаки Інституту у 2016 році
Концепція стратегічного розвитку Інституту на 2018-2027 роки


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності;
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

У зв’язку із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту» та прийняттям постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 №1187, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 11.04.2016 №221, з метою забезпечення функціонування аспірантури в науковій установі, у звітному році Інститут отримав ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Організаційну структуру Інституту складають 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ розвитку територіальних громад та транскордонного співробітництва;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій;
 • сектор просторового розвитку;
 • сектор проблем транскордонного співробітництва.

Наукова діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Згідно із Статутом Інституту, головними напрямами його наукової діяльності є:

 • наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Відповідно до рішення Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-18 рр. Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера».

Основні досягнення Інституту у 2016 році:

 • Розвинуто теоретико-методологічні засади реформування адміністративно-територіального устрою України, здійснено аналіз практичних заходів з реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України та розроблено пропозиції щодо вирішення проблемних питань.
 • Проаналізовано перші кроки бюджетної децентралізації в Україні та визначено пріоритети проведення бюджетної політики в Україні в умовах реформи міжбюджетних відносин. Здійснено оцінювання фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області.
 • Обґрунтовано методичні підходи до оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики та визначено стратегічні пріоритети її модернізації в умовах реалізації реформи децентралізації влади.
 • Досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти просторової організації підприємницької активності в регіоні, проаналізовано процеси виникнення та розвитку нових просторових форм організації економічної діяльності в Україні.
 • Досліджено закономірності сучасних процесів трансформації регіональних ринків праці в умовах дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною з ЄС. Розроблено Пропозиції до проекту Стратегії модернізації та розвитку державної служби зайнятості на 2016-2020 роки.
 • Проведено аналітичні розрахунки рейтингових показників стану ринків праці областей Західного регіону України. Запропоновано методичний підхід та здійснено розрахунок чисельності незайнятого населення Львівщини у розрізі її окремих міст та районів з використанням інтегрованих баз даних.
 • Проведено рейтингування регіонів України за рівнем конкурентоспроможності їх промисловості. Розроблено комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на посилення конкурентних переваг промислового сектора національної економіки в умовах глобалізації.
 • Визначено напрями формування економічного середовища прикордонних територій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Проведено експертне анкетне опитування для представників органів місцевої влади з питань соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.
 • Здійснено оцінку інституційного забезпечення розвитку гірських територій в Україні. Підготовлено та направлено Верховній Раді України проект Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України».
 • Підготовлено наукові доповіді «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні» та «Розвиток транскордонного співробітництва».
 • Організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ».

Протягом 2016 року Інститутом організовано та проведено низку конференцій та круглих столів з актуальних проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів.

За результатами досліджень в 2016 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 56 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, експертних висновків, з них впроваджено – 47. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 23 розробки, з них впроваджено – 13. 

Напрями наукових досліджень Інституту на 2017 рік:

 • Дослідження ефективності регіональної політики та інституційного забезпечення її реалізації в умовах децентралізації влади.
 • Розробка наукових засад формування ефективних механізмів управління фінансовим потенціалом територій в контексті реалізації реформи місцевого самоврядування.
 • Обґрунтування механізмів використання та нарощення ендогенного соціального та фінансово-економічного потенціалу регіонів та територіальних громад в умовах реформування адміністративно-територіального устрою.
 • Оцінка актуального соціально-економічного й екологічного стану гірських територій в Україні та обґрунтування концептуальних засад перспективної політики їх комплексного розвитку.
 • Моделювання складових механізму регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці в Україні.
 • Обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів регулювання просторової організації бізнесу на прикладі Карпатського регіону.
 • Дослідження інституційного та економічного забезпечення розвитку сільських територій Західного регіону України в умовах дії Угоди про Асоціацію з ЄС.
 • Обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку промислового сектора економіки областей Західного регіону України та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення його конкурентоспроможності в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС.
 • Вивчення процесів трансформації економічного середовища прикордонних територій в умовах дії Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.

Відзнаки Інституту у 2016 році: 

Премією Президента України для молодих вчених 2016 року за роботу «Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України» нагороджена к.е.н. Мульска О. П. (Указ Президента України №509/2016 від 17.11.2016).

Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок отримали к.е.н. Пелехатий А. О. та к.соц.н. Максименко А. О. (Постанова Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік» №1495-19 від 07.09.2016).

Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України отримав к.е.н. Пелехатий А. О. (розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» №671-р від 14.09.2016).

Д.е.н., проф. Вовканича С. Й. нагороджено Почесною грамотою науково-видавничої ради НАН України за сумлінну працю та особистий внесок у популяризацію наукових досліджень та до десятиріччя науково-популярного журналу «Світогляд».

Подяку Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки отримав к.е.н., пров.н.с. Жук П. В.

У 2016 році премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених і знаних фахівців за значні досягнення в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук отримала д.е.н., проф. Мельник М. І.; премії для талановитих молодих учених і спеціалістів отримали: к.е.н. Левицька О. О., пров. інж. Цісінська О. Б., пров. інж. Федірко Б. О.


Концепція стратегічного розвитку державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» на 2018-2027 роки

знаходиться тут.Інститут у: 2014 р. 2015 р. 2016 р.


Веб-майстер П. Попадюк