Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2019 році
Напрями наукових досліджень Інституту на 2020 рік
Відзнаки Інституту у 2019 році


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

У зв’язку із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту» відповідно до отриманих ліцензій з 2016 року Інститут здійснює підготовку докторів філософії та провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 р.).

З 1.02.2019 р. організаційну структуру Інституту складають 7 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ проблем реального сектора економіки регіонів;
 • відділ просторового розвитку;
 • сектор транскордонного співробітництва.

Наукова діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Згідно із Статутом, головними напрямами наукової діяльності Інституту, затвердженими Президією НАН України, є:

 • наукові засади формування регіональної політики та просторового розвитку;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку територіальних громад, транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Відповідно із рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-18 рр., Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера»

Концепцією стратегічного розвитку установи на 2018-2027 рр. (схваленої Вченою радою Інституту 29.06.2017 р.) визначено такі основні напрямки наукових досліджень Інституту на середньострокову перспективу:

 • Наукові засади формування та реалізації державної регіональної політики.
 • Дослідження соціально-економічних проблем та перспектив просторового розвитку територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів).
 • Розробка моделей економічного розвитку регіонів на засадах ефективного використання їх ендогенного потенціалу.
 • Соціально-гуманітарний розвиток регіонів в контексті сучасних трендів та регіональна міграційна політика.
 • Науково-практичні основи формування і реалізації регіональної екологічної політики.
 • Фінансове забезпечення процесів соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад.
 • Наукове супроводження процесів реформування адміністративно-територіального устрою держави та публічних фінансів.
 • Сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів, проблеми функціонування міст та їх взаємодії із сільськими територіями.
 • Диверсифікація форм і напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій.
 • Розвиток реального сектора економіки регіонів України та моделі його інвестиційного забезпечення.
 • Розвиток транскордонних регіонів в контексті активізації євроінтеграційних процесів.

На підставі результатів оцінювання наукової та науково-організаційної діяльності установи за період 2012–2016 рр., проведеного у жовтні 2017 р. відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» була віднесена до наукових установ за категорією «Б» – Установа має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі і дає необхідні для України результати. При цьому три наукові підрозділи Інституту (відділ регіональної екологічної політики та природокористування, відділ регіональної фінансової політики та відділ просторового розвитку) були віднесені до категорії «А» (мають вагомі наукові і практичні результати національного та міжнародного значення), а 5 – до категорії «Б».


Основні досягнення Інституту у 2019 році:

 • Обґрунтовано наукові засади удосконалення державної регіональної політики, які узгоджуються з цілями концепції сталого розвитку, інклюзивного зростання та враховують сучасні закономірності регіонального розвитку.
 • Окреслено концептуальні положення щодо формування моделі smart-спеціалізації регіонів України та методичні підходи до визначення видів smart-спеціалізації регіонів.
 • Досліджено теоретико-методологічні засади ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, визначено принципи та пріоритети моделі інклюзивного розвитку регіонів.
 • Визначено особливості проходження адміністративно-фінансової децентралізації в Україні в частині аналізу цілей реформи щодо різних рівнів публічного управління та стану законодавчого забезпечення децентралізації в Україні.
 • Детерміновано ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації, та запропоновано шляхи їх нівелювання.
 • Окреслено концептуальні засади зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання їх ендогенного потенціалу.
 • Здійснено аналіз діючого механізму економічного регулювання екологічної безпеки на регіональному, субрегіональному й локальному рівнях та його ефективності в умовах сучасної адміністративно-територіальної реформи.
 • Розроблено та апробовано методичний інструментарій оцінювання структурно-інституційної трансформації економіки міст Західного регіону України.
 • Визначено перспективні напрямки розвитку переробних виробництв у регіонах України на підставі результатів комплексної оцінки їх виробничого, економічного та ринкового потенціалів, ресурсно-сировинного забезпечення та ефективності їх функціонування.
 • Розвинуто теоретико-методологічні основи дослідження міграційної активності населення та досліджено міграційну активність молоді Карпатського регіону України.
 • Розроблено методику оцінки конкурентних переваг прикордонних регіонів України у транскордонному просторі Україна - ЄС та здійснено розрахунок інтегрального індексу їх інвестиційної привабливості.
 • Визначено основні перешкоди і можливості та окреслено інструменти економічного розвитку українських прикордонних громад, які межують з країнами-членами ЄС в рамках транскордонного співробітництва.
 • Розроблено проєкти Стратегій регіонального розвитку Запорізької та Львівської областей області на період до 2027 року та Плани заходів на 2021-2023 роки з їх реалізації.
 • Здійснено прогнозні розрахунки соціально-економічного розвитку прикордонних територій Закарпатської області з врахуванням відкриття на них перспективних пунктів пропуску через державний кордон.
 • Організовано та проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Територі¬альний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ».

За результатами досліджень в 2019 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 55 розробок (доповідних записок, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій тощо), впроваджено 44 розробки. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 30 розробок, впроваджено – 19.

 • д.е.н., проф..Кравців В. С., д.е.н., проф. Сторонянська І. З. та к.е.н., с.н.с. Жук П. В. стали лауреатами Премії НАН України імені М. І. Туган-Барановського за цикл праць "Децентралізація влади та реформування адміністративно-територіального устрою в Україні".
 • к.е.н. Левицька О. О. нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць: «Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України в умовах внутрішніх трансформацій і глобальних викликів».

У 2019 р. науковцями Інституту опубліковано 12 монографій, 13 наукових та науково-аналітичних видань та доповідей, методичних рекомендацій, брошур та препринтів, 162 наукові статті (в т.ч. 36 – у зарубіжних виданнях, 10 - у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science 126 – у наукових фахових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз).

Протягом 2019 року науковці Інституту взяли участь у 13 телепередачах, 6 радіопередачах та дали 34 інтерв’ю у різноманітних телепрограмах і новинах на центральних та регіональних телеканалах.


Напрями наукових досліджень Інституту у 2020 році

 • Наукове супроводження процесів формування та реалізації державної регіональної політики.
 • Дослідження наукових засад smart-спеціалізації регіонів України. Обґрунтування механізмів імплементації принципів smart-спеціалізації в систему управління регіональним розвитком.
 • Розроблення методичних засад виокремлення проблемних територій (громад, районів, міст) різних типів.
 • Дослідження проблем організаційно-ресурсного забезпечення регулювання регіонального розвитку, розробка концепції регулювання соціально-економічного розвитку регіонів на засадах інклюзивного зростання.
 • Обґрунтування концептуальної моделі економічного регулювання екологічної безпеки регіонів України в умовах децентралізації.
 • Розробка методичних підходів до оцінювання центро-периферійних взаємодій на різних рівнях управління. в умовах адміністративно-територіальної реформи.
 • Обґрунтування теоретико-методичних основ управління активами територіальних громад. Розроблення методики ідентифікації активів територіальних громад та їх оцінювання на основі розробленої методики.
 • Аналіз ефективності структурних трансформацій економіки великих і середніх міст та впливу трансформації економіки великих і середніх міст на соціально-економічний розвиток областей Західного регіону України.
 • Розробка методичних підходів до дослідження ефективності використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів.
 • Дослідження міграційної активності населення Карпатського регіону та обґрунтування пропозицій стосовно вдосконалення інституційних форм співпраці у сфері регулювання міграційної активності населення.
 • Обґрунтування організаційно-економічних форм практичної реалізації потенціалу розвитку переробної промисловості у регіонах України.
 • Формування теоретичних підходів до побудови моделей промислового розвитку на засадах Індустрії 4.0.
 • Обґрунтування перспектив участі суб'єктів господарювання прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах доданої вартості.
 • Розробка практичних рекомендацій для місцевих, регіональних та державних органів влади щодо стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах України на основі кращих європейських практик.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.


Відзнаки Інституту у 2019 році: 

 • д.е.н., проф..Кравців В.С., д.е.н., проф. Сторонянська І.З. та к.е.н., с.н.с. Жук П.В. стали лауреатами Премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського за цикл праць "Децентралізація влади та реформування адміністративно-територіального устрою в Україні"; .
 • к.е.н. Левицька О.О. нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць: «Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України в умовах внутрішніх трансформацій і глобальних викликів»;
 • к.е.н. Левицькій О.О. та к.е.н. Мульскій О.П. присуджено премії НАН України для молодих учених за цикл праць «Дослідження факторів міграції населення в умовах посилення соціально-демографічних загроз України»;
 • з нагоди Всесвітнього Дня науки премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих фахівців отримала д.е.н. Іщук С.О.; для молодих вчених і спеціалістів: к.с.н. Максименко А.О., к.е.н. Попадинець Н.М., к.е.н. Ляховська О.В., к.е.н. Назаркевич О.Б., асп. Кльоба Т.В.;
 • грамотами Львівської обласної державної адміністрації відзначені: д.е.н. Притула Х.М. – з нагоди Дня науки; д.е.н. Возняк Г.В., к.е.н. Созанський Л.Й., к.геогр.н. Теслюк Р. Т. - з нагоди 25-річчя установи;
 • к.е.н. Патицька Х. О. нагороджена дипломом І ступеня, а к.е.н. Попадинець Н.М. - дипломом ІІІ ступеня ІІІ Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М.І.Долішнього.
Інститут у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019Веб-майстер П. Попадюк