Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2018 році
Напрями наукових досліджень Інституту на 2019 рік
Відзнаки Інституту у 2018 році
Концепція стратегічного розвитку Інституту на 2018-2027 роки
Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

У зв’язку із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту» відповідно до отриманих ліцензій з 2016 року Інститут здійснює підготовку докторів філософії та провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 р.).

З 1.02.2019 р. організаційну структуру Інституту складають 7 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ проблем реального сектора економіки регіонів;
 • відділ просторового розвитку;
 • сектор транскордонного спів­робітництва.

Наукова діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Згідно із Статутом, головними напрямами наукової діяльності Інституту, затвердженими Президією НАН України, є:

 • наукові засади формування регіональної політики та просторового розвитку;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку територіальних громад, транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Відповідно із рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-18 рр., Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера»

Концепцією стратегічного розвитку установи на 2018-2027 рр. (схваленої Вченою радою Інституту 29.06.2017 р.) визначено такі основні напрямки наукових досліджень Інституту на середньострокову перспективу:

 • Наукові засади формування та реалізації державної регіональної політики.
 • Дослідження соціально-економічних проблем та перспектив просторового розвитку територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів).
 • Розробка моделей економічного розвитку регіонів на засадах ефективного використання їх ендогенного потенціалу.
 • Соціально-гуманітарний розвиток регіонів в контексті сучасних трендів та регіональна міграційна політика.
 • Науково-практичні основи формування і реалізації регіональної екологічної політики.
 • Фінансове забезпечення процесів соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад.
 • Наукове супроводження процесів реформування адміністративно-територіального устрою держави та публічних фінансів.
 • Сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів, проблеми функціонування міст та їх взаємодії із сільськими територіями.
 • Диверсифікація форм і напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій.
 • Розвиток реального сектора економіки регіонів України та моделі його інвестиційного забезпечення.
 • Розвиток транскордонних регіонів в контексті активізації євроінтеграційних процесів.

На підставі результатів оцінювання наукової та науково-організаційної діяльності установи за період 2012–2016 рр., проведеного у жовтні 2017 р. відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» була віднесена до наукових установ за категорією «Б» – Установа має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі і дає необхідні для України результати. При цьому три наукові підрозділи Інституту (відділ регіональної екологічної політики та природокористування, відділ регіональної фінансової політики та сектор просторового розвитку) були віднесені до категорії «А» (мають вагомі наукові і практичні результати національного та міжнародного значення), а 5 – до категорії «Б».


Основні досягнення Інституту у 2018 році:

 • Запропоновано методику моніторингу досягнення Цілей Сталого Розвитку на регіональному рівні та проведено моніторинг регіонів України за період 2011-2016 рр..
 • Обґрунтовано наукові засади сучасної політики розвитку гірських територій в Україні, визначено основні завдання та інструменти її реалізації. Запропоновано зміни та доповнення до законопроекту «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України».
 • Обґрунтовано концептуальні засади модернізації механізмів державної регіональної політики в умовах адміністративно-фінансової децентралізації та розроблено пропозиції щодо удосконалення системи індикаторів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
 • Побудовані моделі для оцінки впливу фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів, розроблено концептуальну модель забезпечення спроможності територіальної громади, яка передбачає ефективне формування та використання фінансово-економічного потенціалу усіх суб’єктів економіки громади.
 • Здійснено аналіз ефективності механізмів адміністративно-фінансової децентралізації на прикладі областей Карпатського регіону та обґрунтовано шляхи подолання внутрішньорегіональної диференціації розвитку територіальних громад.
 • Обґрунтовані концептуальні засади та розроблені рекомендації регулювання просторової організації бізнесу, спрямовані на створення рамкових умов гармонізації взаємин суб’єктів бізнесу та держави.
 • Розроблено структурно-функціональну модель механізму регулювання міграції населення. Досліджено динаміку міграційної активності та трудової мобільності незайнятого населення Львівщини в умовах трансформації регіональних ринків праці. Розраховано індекс міграційного потенціалу у розрізі різних соціально-демографічних груп.
 • Визначено ключові напрямки та інструменти реалізації політики імпортозаміщення в Україні за результатами оцінки рівня імпортозалежності національної економіки у розрізі сегментів споживання продукції переробної промисловості..
 • Окреслено основні виклики та обґрунтовано напрями розвитку сільських територій Західного регіону України в контексті децентралізації та євроінтеграційних процесів.
 • Визначено особливості трансформації економічного середовища прикордонних територій України в умовах дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Окреслено передумови включення економік прикордонних регіонів до глобальних ланцюгів доданої вартості у транскордонному просторі Україна – ЄС.
 • Розпочато виконання міжнародного проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (програма ЄС Еразмус+, напрям Жан Моне).
 • Підготовлено наукові доповіді: «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ», «Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір», «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: світові практики та напрямки їх імплементації в Україні», «Розвиток транскордонного співробітництва. Тіньовий сектор в економіці прикордонних територій» та ін.
 • Організовано та проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ».

За результатами досліджень в 2018 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 53 аналітичні та доповідні записки, наукові доповіді, експертні висновки та рекомендації, з них впроваджено 37 розробок. Ще 6 впроваджень отримано у звітному році за результатами досліджень 2017 р. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 29 розробок, впроваджено на рівні центральних органів влади 22 розробки (в т. ч. 4 – за результатами досліджень 2017 р.).

У 2018 р. науковцями Інституту опубліковано 4 монографії, 12 наукових видань та доповідей, довідник, 223 наукові статті (в т. ч. 34 – у зарубіжних виданнях, 152 – у наукових фахових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз). Загальний обсяг опублікованої наукової продукції Інституту за 2018 рік становить 494,34 д. а., з них співробітникам Інституту належить 389,81 д. а.

Протягом 2018 року науковці Інституту взяли участь у 4 телепередачах, 5 радіопередачах та дали 52 інтерв’ю у різноманітних телепрограмах і новинах на центральних та регіональних телеканалах. Опубліковано 12 статей, матеріалів та інтерв’ю з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних проблем розвитку держави та її регіонів у друкованих ЗМІ.


Напрями наукових досліджень Інституту у 2019 році

 • Розроблення наукових засад формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації.
 • Оцінювання впливу механізмів адміністративно-фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів і територіальних громад та обґрунтування напрямів удосконалення вітчизняної моделі децентралізації.
 • Обґрунтування теоретико-методологічних засад інклюзивного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України.
 • Визначення напрямів удосконалення бюджетних інструментів забезпечення фінансової спроможності. територіальних громад Карпатського регіону.
 • Дослідження наукових засад smart-спеціалізації регіонів України.
 • Обґрунтування організаційно-економічних форм практичної реалізації потенціалу розвитку переробної промисловості у регіонах України.
 • Оцінка сучасного стану та перспектив удосконалення механізмів економічного стимулювання розвитку сільських територіальних громад Західного регіону України в умовах сучасних реформ.
 • Вивчення можливостей транскордонних ринків для налагодження ланцюгів доданої вартості у транскордонному просторі Україна – ЄС.
 • Оцінка просторової мобільності населення в умовах лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом.
 • Аналіз механізмів та інструментів економічного регулювання екологічної безпеки на регіональному, субрегіональному й локальному рівнях в умовах сучасної адміністративно-територіальної реформ.
 • Дослідження специфіки, тенденцій та закономірностей структурної динаміки розвитку економіки міст Західного регіону України.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.


Відзнаки Інституту у 2018 році: 

 • Указом Президента України №188/2018 від 27.06.2018 р. директору Інституту д.е.н., проф. Кравціву В. С. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
 • Указом Президента України №426/2018 від 14.12.2018 р. д.е.н., проф. Давимуці С. А. призначено державну стипендію для видатних діячів науки.
 • Д.е.н., проф. Іщук С. О. відзначена Подякою Прем’єр-Міністра України «За значні особисті здобутки у розвитку вітчизняної науки, багаторічну плідну працю та з нагоди 100-річчя Національної академії наук» (№ 20982 від 28.11.2018 р.).
 • З нагоди 100-річчя Національної академії наук України нагороджені відзнаками Президії НАН України:
  • відзнакою НАН України «За наукові досягнення» – д.е.н., проф. Кравців В. С.; д.е.н., проф. Шульц С. Л.;
  • відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни»: – д.е.н., проф. Сторонянська І. З.;
  • ювілейними почесними грамотами НАН України: д.е.н., проф. Вовканич С. Й.; д.е.н., проф. Давимука С. А.; д.геогр.н., проф. Писаренко С. М.; д.е.н., проф. Мельник М. І.; д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.; к.е.н., с.н.с. Жук П. В.; к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В.; Ткачук Б. В.
 • З нагоди Всесвітнього Дня науки 8.11.2018 р. премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих вчених і спеціалістів отримали к.е.н. Карп’як М. О., к.е.н. Синюра-Ростун Н. Р., к.е.н. Патицька Х. О., пр. інж. Демедюк О. П., пр. інж. Процевят О. С.
 • К.е.н. Левицька О. О. нагороджена дипломом ІІІ ступеня у XIІ Всеукраїнському Конкурсі наукових робіт «Новітній інтелект України» (м. Київ, 24.04 2018 р.).
 • К.е.н. Карп’як М. О. нагороджена дипломом І ступеня ІІ Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього, 18.05.2018 р.


Концепція стратегічного розвитку державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» на 2018-2027 роки

знаходиться тут.


Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

знаходиться тут.Інститут у: 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.Веб-майстер П. Попадюк