Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

 • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
 • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
 • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
 • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
 • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Основні результати наукових досліджень за 2017-2022 рр.

 • Науково-дослідні теми НАН України:
  • Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України); 2021-2023 рр.
  • Міграційна активність населення Карпатського регіону; 2019-2021 рр.
  • Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці; 2016-2018 рр.
 • Конкурсні теми НАН України:
  • Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соціальні детермінанти; 2021 р.
 • Гранти Національного фонду досліджень України:
  • «Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки», грант Національного фонду досліджень України «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», 2020-2022 рр.
 • Гранти НАН України:
  • «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу», грант дослідницьких лабораторій/груп молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки; 2021-2022 рр.
 • Госпдоговірні теми:
  • Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону на засадах публічно-приватного партнерства, 2021 р.


Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший дослідник Мульска Ольга Петрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Левицька Ольга Олександрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.135:314.7
Бідак В. Я. Міграційні процеси в системі факторів інтеграційного вибору України / В. Я. Бідак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 141-152.

Літер.: 11


Розглядаються сучасні проблеми трудової міграції та подолання міграційних втрат ринкової кон’юнктури в системі цілереалізуючих факторів інтеграційного вибору країни, зокрема: соціальних стандартів, умов трудової діяльності населення, тенденцій розвитку основних параметрів демовідтворення та ін. Аналізуються результати соціологічного дослідження, що стосуються визначення позитивних очікувань та ризиків від економічної інтеграції держави у міжнародні структури з фокусуванням уваги експертів на сфери міграції, зайнятості та соціально-трудових відносин. 
міграційні процеси, трудова міграція, фактори інтеграційного вибору, інтеграційний вектор розвитку України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:323.1:331.556
Цапок С. О. Поліетнічність населення в умовах зростання його трудоміграційної активності / С. О. Цапок, О. А. Данилишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 65-75.

Літер.: 9


Висвітлюються особливості взаємозв’язку глобалізаційних процесів та міграційної активності населення з наголосом на закономірне зростання його поліетнічності в національному і регіональному вимірах. Складність та суперечливість реалізації цього взаємозв’язку детермінує необхідність здійснення національної та регіональної міграційної політики, спрямованої на покращання якісних параметрів носіїв людського потенціалу та застосування диференційованого підходу до адаптації іммігрантів у вітчизняні суспільні системи різного ієрархічного рівня. 
міграційні процеси, трудоміграційна активність населення, демографічний розвиток, поліетнічність середовища розселення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:314.17(477)
Садова У. Я. Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства / У. Я. Садова, С. І. Князєв, Н. І. Андрусишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 3-12.

Літер.: 5


Розглянуто концептуальні засади формування територіальних міграційних систем (ТМС). Визначено особливості їх системної організації. Обґрунтовано зв’язок між чинниками формування ТМС й чинниками трансформації соціально-трудової сфери, реалізації прав власності на нові засоби виробництва (знання, інтелект), переходу до нової геопросторової організації українського суспільства. Визначено роль останніх у відновленні рівноваги економіки України. 
міграція, міграційний потенціал, праця, регіональний ринок праці, територіальна міграційна система Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375]:314.18(477.8)
Садова У. Я. Тенденції зміни людності міст Західного регіону України: чинники функціональної трансформації / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 111-118.

Літер.: 16


Досліджено динаміку людності міст Західного регіону України в розрізі їх функціональних типів. Вказано на головні чинники зміни функцій міст. 
функціональні типи міст, людність міст, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:336(477)
Семів Л. К. Фінансові можливості українських вишів в інтеграції освіти і науки в регіоні / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 228-236.

Літер.: 10


Визначено сучасні тенденції фінансування ВНЗ України; охарактеризовано основні напрями диверсифікації фінансових джерел розвитку вишів; проаналізовано фінансові можливості українських дослідницьких університетів на шляху інтеграції освіти і науки в регіоні. 
вища освіта, фінансування, джерела фінансування, університет, науково-дослідні роботи Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:332.1:330.332
Біль М. М. Інвестиційний фактор у формуванні територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 186-192.

Літер.: 5


Обґрунтовано можливості використання доходів трудових мігрантів як інвестиційних ресурсів. З’ясовано цільові пріоритети використання доходів трудових мігрантів членами їхніх сімей, які одержують від них фінансову допомогу. Сформовано механізм підвищення інвестиційної активності трудових мігрантів в Україні. 
територіальна міграційна система, трудові мігранти, доходи трудових мігрантів, міграційний капітал, рееміграція 

 


Веб-майстер П. Попадюк