Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук Риндзак Ольга Тадеївна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший дослідник Мульска Ольга Петрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник, докторант кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Левицька Ольга Олександрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Біль М. М. Методичні підходи дослідження формування й розвитку територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 46-48.
Джерел: 11Файл Adobe Reader УДК [331.522.4:314.18]:332.1:005
Біль М. М. Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону / М. М. Біль // Фінансовий простір : наук.-практ. журн. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Черкаси, 2013. – №1 (9). – С. 98-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_22

Джерел: 8 

У статті здійснено науково-теоретичне обґрунтування впливу розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону на його економічне зростання. Виокремлено концептуальні положення розвитку соціально-демографічних потенційних характеристик населення, що за результатами своєї діяльності здатне здійснювати потужні детермінації стану регіональної економічної системи. Акцентовано увагу на винятковість розвитку моральності суспільства, а також ефективізацію використання ресурсу часу як важливих потенційних складових соціально-демографічного потенціалу регіону. 
соціально-демографічний потенціал, трудовий потенціал, концептуальна модель розвитку Риндзак О. Т. Социальный капитал Карпатского региона в социологическом измерении / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Европейский научный журнал «European Applied Sciences» / АНО Премьер (Краснодар). – Штутгарт, 2013. – Вып. 3. – С. 149-153.Бачинська М. В. Передумови організації системи геріатричної допомоги в регіоні / М. В. Бачинська // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економік Єврорегіонів: макро- та мікрорівні" (29-30 березня 2013 р.) / ГО «Київський економічний науковий центр». – 2013. – Ч. 1. – С. 96-97.

2012Біль М. М. Концептуальні засади управління формуванням територіальних міграційних систем у контексті забезпечення сталого розвитку регіону / М. М. Біль // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2012. – Вип. 32, Ч. 3. – С. 128-131.УДК 331.5-053.5:330.131.7(477.83)
Мульска О. П. Ризики поширення використання дитячої праці у регіоні (на прикладі Львівської області) / О. П. Мульска // Український соціум. - 2012. - №2 (41). - С. 95-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2012_2_11

Джерел: - 

Проаналізовано характер дитячої праці в регіоні (Львівська область); з’ясовано основні мотивуючі фактори поширення дитячої праці. Досліджено ризики використання праці дітей в області. 
дитяча праця, ризики дитячої праці Мульска О. П. Зарубіжний досвід впровадження політики протидії використанню дитячої праці / О. П. Мульска // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №3 (13). – 346 с. – С. 269-273.Вовканич С. Й. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї / С. Й. Вовканич, В. Я. Бідак, О. О. Левицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 241-249.

 


Веб-майстер П. Попадюк