Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук Риндзак Ольга Тадеївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Левицька Ольга Олександрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Мульска Ольга Петрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2012Біль М. М. Концептуальні засади управління формуванням територіальних міграційних систем у контексті забезпечення сталого розвитку регіону / М. М. Біль // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2012. – Вип. 32, Ч. 3. – С. 128-131.УДК 331.5-053.5:330.131.7(477.83)
Мульска О. П. Ризики поширення використання дитячої праці у регіоні (на прикладі Львівської області) / О. П. Мульска // Український соціум. - 2012. - №2 (41). - С. 95-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2012_2_11

Джерел: - 

Проаналізовано характер дитячої праці в регіоні (Львівська область); з’ясовано основні мотивуючі фактори поширення дитячої праці. Досліджено ризики використання праці дітей в області. 
дитяча праця, ризики дитячої праці Мульска О. П. Зарубіжний досвід впровадження політики протидії використанню дитячої праці / О. П. Мульска // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №3 (13). – 346 с. – С. 269-273.Вовканич С. Й. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї / С. Й. Вовканич, В. Я. Бідак, О. О. Левицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 241-249.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [314.17+311.14]
Мульска О. П. Формування інтегрального індексу добробуту дитини в Україні / О. П. Мульска // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 136-144.

Літер.: 14


Порушено актуальні проблеми вдосконалення соціальної політики у справах дітей в Україні. Розглядаються методичні питання аналізу рівня та якості їх життя. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального індексу добробуту дитини. 
добробут дитини, рівень життя населення, інтегральний індекс добробуту населення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:61]:330.59:332.1
Бачинська М. В. Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті розвитку геріатричної допомоги населенню регіону / М. В. Бачинська // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 129-135.

Літер.: 9


Розглядається актуальна проблема сьогодення – старіння населення та необхідність пошуку шляхів вирішення проблем з підвищення якості життя населення літнього віку. Проаналізовано чисельність осіб похилого віку у Львівській області, а також прогноз населення Львівщини літнього віку до 2030 р. із застосуванням методу пересуву віку, який підтверджує необхідність розвитку геріатричної допомоги, оскільки прогнозована чисельність осіб похилого віку в регіоні зростатиме ще до 2026 р. із максимальними темпами зростання у 2016-2022 рр. Запропоновано орієнтири розвитку системи геріатричної допомоги Львівської області відповідно до потреб населення та необхідність підвищення якості геріатричних послуг, які повинні здійснюватись із врахуванням ступеня задоволеності населення геріатричними послугами, діяльністю суб’єктів геріатричної допомоги. 
старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, прогнозування населення, програмно-цільовий метод Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Садова У. Я. Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 206-211.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.49:330.342.146(477.8)
Садова У. Я. Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат / У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 150-158.

Літер.: 3


Обґрунтовується необхідність удосконалення основ регіонального аналізу і прогнозу соціально-демографічного потенціалу, пропонуються методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми. 
потенційна демографія, населення, соціально-демографічний потенціал, регіон, регіональна економіка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:314.17:332.1
Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 176-183.

Літер.: 12


Аналізуються сучасні тенденції соціально-демографічного розвитку України та її регіонів, обстоюється теза про першочергову необхідність покращання якісних параметрів деморозвитку за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційної активності населення. Намічено низку підходів та практичних заходів щодо вдосконалення соціально-демографічної ситуації, зокрема на регіональному рівні функціонування суспільних систем. 
якісні характеристики трудового потенціалу, суспільні системи, тип відтворення населення, міграційні процеси Файл Adobe Reader УДК 338.487/.488(477)
Біль М. М. Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро-, мезо- і мікрорівень / М. М. Біль, О. С. Гринькевич // Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і мікрорівень : монографія / Львівський інститут економіки і туризму ; [редкол.: І. О. Бочан, С. В. Васильчак, О. С. Гринькевич, А. В. Івануса, О. М. Вітер]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 208 с. – С. 131-151. (фрагмент - с. 2)

 


Веб-майстер П. Попадюк