Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(477.83)
Шевчук А. В. Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток / А. В. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 26-35.

Літер.: 6


Визначено інноваційно-креативну метрополійну функцію міста Львова. Встановлено, що інноваційно-креативна метрополійна функція міста Львова особливо виражена через складові освіти, науки, інновацій та розвитку сфери ІТ на фоні Львівської області та Західного регіону. Метрополійний простір даної функції поширюється далеко за межами передмість та області, отримуючи притік студентів та спеціалістів з регіонів та поширюючи в них інновації. Контроль цього процесу та підсилення позитивного впливу, поширення знань та інновацій у регіони дозволили б сформувати навколо міста територіальні комплекси, що вирівняли б соціально-економічний розвиток у Львівській області та Західному регіоні України з отриманням максимальної користі для самого міста як центру інновацій та створення нових знань. 
метрополія, метрополійний простір, метрополійна функція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:711.451
Щеглюк С. Д. Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій / С. Д. Щеглюк, В. В. Папп // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 15-25.

Літер.: 17


Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності функцій міста, особливостей їх формування та еволюції. Розкрито відмінності між функціями міста та функціями метрополії. Проаналізовано класифікацію міських функцій за різними ознаками. Встановлено, що метрополійність функцій на відміну від міських функцій визначається їх просторовою поширеністю, геополітичною значимістю в регіоні та соціально-економічним впливом на прилеглу територію. Окреслено методичні підходи до оцінювання метрополійних функцій регіональних метрополій на основі кількісних та якісних показників при порівнянні з аналогічними метрополіями. Запропоновано перелік метрополійних функцій регіональних метрополій та доведено необхідність їх комплексної оцінки. 
функція міста, регіональна метрополія, метрополійна функція, функціональна класифікація міст, індикатори метрополійності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:771
Мельник М. І. Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 3-14.

Літер.: 12


Розглядаються особливості метрополізації як домінантної тенденції організації економічного простору. Показана залежність розвитку прилеглої території від рівня розвитку головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального статусу. Здійснено огляд існуючих концептуальних засад визначення регіональних метрополій та удосконалено підходи до класифікації їх метрополійних функцій. 
метрополізація, місто-метрополіс, агломерація, урбанізація, регіональна метрополія, метрополійний простір, метрополійні функції Melnyk M. Strategy of forming socially oriented business environment [Стратегія формування соціально-орієнтованого бізнес-середовища] / M. Melnyk // Determinants and sources of development of enterprises in the region / R. Fedan, K. Szara (Eds.). – Rzeszow: Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2013. – С. 123-132.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шевчук Л. Т. Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 211-213.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1(477)
Шевчук Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л. Т. Шевчук, А. В. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 178-184.

Літер.: 10


Проаналізовано зарубіжний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів як новітніх організаційних структур розвитку промисловості. Наведено український досвід бізнес-інкубування. Визначені основні причини відставання впровадження у промисловість української моделі бізнес-інкубування від зарубіжних аналогів. 
бізнес-інкубатор, малий бізнес, середній бізнес, комерціалізація інновацій, коучинг, трансфер інновацій, інтелектуальна власність, венчурне фінансування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 37: 351.851: 332.05
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 107-113.

Літер.: 6


Сформульовано основні проблемні аспекти реалізації чинних в Україні стандартів освіти як важливих нормативно-правових інструментів розвитку регіональних освітніх систем. Охарактеризовано регламентовані напрями дії стандартів освіти в Україні за традиційним підходом та на основі цього визначено інноваційні вектори їх змін. Систематизовано ключові напрями інноватизації стандартів освіти залежно від їх предметної спрямованості. 
регіональні освітні системи, стандартизація, стандарти освіти, інноваційні стандарти освіти Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Міждисциплінарні дослідження метрополій: систематизація понятійно-термінологічного апарату / С. Д. Щеглюк // Проблеми сталого розвитку національних економік : зб. наук. пр. / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ : Гельветика, 2013. – C. 418-422. – Режим доступу: http://perspektyva.dp.ua/files/articles/04.03.2013.pdf 

Систематизовано основні наукові підходи до визначення понять «метрополія», «метрополійний простір», «метрополійний ареал», визначено спільні та відмінні риси між агломераціями та метрополіями. Висвітлено особливості розвитку агломерацій Львівської області. Обґрунтовано напрями досліджень регіональних метрополій Західного регіону України. Файл Adobe Reader Leshchukch I. Tax control effectiveness assessment: theoretical and methodological basis [Податкова оцінка ефективності управління: теоретико-методологічні основи] / I. Leshchukch // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha, 2013. – Nr 1(1). – P. 5-11. 

The aim of the article is to elaborate tax control effectiveness ind ices using which one could: substantially assess the quality and results of control and inspection work of tax authorities; determine positive and negative aspects of such work; outline the directions of tax control effectiveness improvement. The article discusses the characteristics of the tax inspection; developed indicators to assess the efficiency of tax control and analysis of regulatory tax authorities. 
taxes, control, tax control, tax authorities, efficiency Лещух И. В. Концептуальные основы гармонизации взаимоотношений участников налогового контроля / И. В. Лещух // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – №6. – С. 319-321.

 


Веб-майстер П. Попадюк