Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • Просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних рівнів (громад, міст, регіонів) в контексті їх суспільної віддачі, соціальної та економічної резільєнтності в умовах глобальних викликів і шоків.
 • Просторові та структурно-функціональні трансформації і дисбаланси соціально-економічного розвитку, капіталізація територій.
 • Підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному, регіональному та локальному рівнях.
 • Регіональна та локальна політика, стратегічне проектування розвитку регіонів та територіальних громад, механізми забезпечення його ефективності.
 • Проблеми функціонування міських територіальних громад та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів.

 

Науково-дослідні теми:

 1. Visegrad+ Grants 2022 «Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine border» (2022-2024 рр).
 2. «Проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року» (2022 р.).
 3. «Структурно-функціональне й інституційне забезпечення регіональної системи управління відходами в умовах децентралізації» (2022 р.)
 4. «Трансформація моделі просторового розвитку економіки України» (2022-2024 рр.).
 5. «Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України» (2021-2023 рр.).
 6. «Соціально-економічний аналіз для розробки проєктів стратегій розвитку територіальних громад Львівської області» (2021 р.).
 7. Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Розвиток центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (2020-2021 рр.).
 8. «Детінізація та використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України» (2020-2021 рр.).
 9. «Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України» (2020-2021 рр.).
 10. «Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної активності» (2020-2021 рр.).
 11. «Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації» (2019-2020 рр.).
 12. «Трансформація структури економіки міст Західного регіону України» (2019-2021 рр.).
 13. «Розробка стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року» (2019 р.).
 14. «Проєкт Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації» (2019 р.).
 15. Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного ендогенного потенціалу» (2018-2019 рр.).
 16. «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями вдосконалення» (2018-2019 рр.).
 17. «Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (2017-2019 рр.).
 18. «Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання» (2016-2018 рр.). «Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України» (2013-2015 рр.).
 19. «Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (2011-2012 рр.).
 20. «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні» (2010-2011 рр.).
 21. «Теоретичні основи регіональної політики».
 22. «Механізм реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки».
 23. «Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації».
 24. «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки».
 25. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України».
 26. Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні наслідки їх реалізації».
 27. «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону».

   

  Склад відділу:

  завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

  провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Ткач Соломія Миколаївна

  старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Мединська Тетяна Володимирівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

  науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

  молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

   

  Історія підрозділу

   

  Основнi публікації:

  l1


Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Регіональний Форсайт як інструмент довготривалого прогнозування: методологічний підхід / С. Д. Щеглюк // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. – Вып. 3, т. 3 / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти; редкол. : И. П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – С. 315-324. 

Розглянуто методологічні підходи до розробки й упровадження регіонального Форсайту. Обгрунтовано важливість застосування регіонального Форсайту, визначено головні подібності та відмінності Форсайту від стратегічного планування та технологічного прогнозування. Окреслено подальші напрями реалізації форсайтних досліджень у регіоні. 
методологія, регіональний Форсайт, прогнозування. технології 

2009Файл Adobe Reader УДК 332.3:330.43
Возняк А. Аналіз просторових даних з використанням програмного комплексу R CRAN / А. Возняк, Я. Сікора, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2009. – № 12. – С. 117-124.

Джерел: 19 

Можливості використання програмного комплексу R CRAN для автоматизованого аналізу просторових даних представлені На прикладі групування спільнот Малопольського воєводства Польщі; для окремих сільськогосподарських підприємств середнього розміру проаналізовано феномен просторової автокореляції на основі розрахунку глобальної статистики Морана. Щеглюк С. Д. Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону / С. Д. Щеглюк // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2009. – №5. – Т. 1. – С. 87-93.

2008Щеглюк С. Д. Особливості функціонування мережної економіки: роль і місце в ній регіональних інноваційних кластерів / С. Д. Щеглюк // Збірник наукових праць [Буковинського університету] : Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – С. 263-274.Файл Adobe Reader УДК 332.12
Вох Ф. Просторова структура сільських територій Польщі та стратегічні напрями її удосконалення / Ф. Вох, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 32-42.

Джерел: 32 

Проаналізовано сучасний стан та регіональну неоднорідність структури сільськогосподарського виробничого простору Польщі. Розглянуто основні стратегічні перспективи просторового розвитку сільських територій і земельної політики Польщі після її вступу в Європейський Союз у травні 2004 року. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система землекористування, сільське господарство, сільськогосподарський виробничий простір, просторова структура Яремчук Р. Є. Розвиток конвергенційно-дивергенційних процесів в умовах трансформації структури економіки Львівської області / Р. Є. Яремчук // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2008. – Вип. 5. – Ч. 4(17). – С. 327-339.

2007Яремчук Р. Є. Вплив конвергенційних процесів на розвиток соціокультурного середовища в Україні / Р. Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2007. – Вип. 5(67). Структурна трансформація територіальних суспільних систем. – С. 560-569.

 


Веб-майстер П. Попадюк