Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Регіональний Форсайт як інструмент довготривалого прогнозування: методологічний підхід / С. Д. Щеглюк // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. – Вып. 3, т. 3 / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти; редкол. : И. П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – С. 315-324. 

Розглянуто методологічні підходи до розробки й упровадження регіонального Форсайту. Обгрунтовано важливість застосування регіонального Форсайту, визначено головні подібності та відмінності Форсайту від стратегічного планування та технологічного прогнозування. Окреслено подальші напрями реалізації форсайтних досліджень у регіоні. 
методологія, регіональний Форсайт, прогнозування. технології 

2009Файл Adobe Reader УДК 332.3:330.43
Возняк А. Аналіз просторових даних з використанням програмного комплексу R CRAN / А. Возняк, Я. Сікора, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2009. – № 12. – С. 117-124.

Джерел: 19 

Можливості використання програмного комплексу R CRAN для автоматизованого аналізу просторових даних представлені На прикладі групування спільнот Малопольського воєводства Польщі; для окремих сільськогосподарських підприємств середнього розміру проаналізовано феномен просторової автокореляції на основі розрахунку глобальної статистики Морана. Щеглюк С. Д. Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону / С. Д. Щеглюк // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2009. – №5. – Т. 1. – С. 87-93.

2008Щеглюк С. Д. Особливості функціонування мережної економіки: роль і місце в ній регіональних інноваційних кластерів / С. Д. Щеглюк // Збірник наукових праць [Буковинського університету] : Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – С. 263-274.Файл Adobe Reader УДК 332.12
Вох Ф. Просторова структура сільських територій Польщі та стратегічні напрями її удосконалення / Ф. Вох, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 32-42.

Джерел: 32 

Проаналізовано сучасний стан та регіональну неоднорідність структури сільськогосподарського виробничого простору Польщі. Розглянуто основні стратегічні перспективи просторового розвитку сільських територій і земельної політики Польщі після її вступу в Європейський Союз у травні 2004 року. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система землекористування, сільське господарство, сільськогосподарський виробничий простір, просторова структура 

 


Веб-майстер П. Попадюк