Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Синюра-Ростун Н. Р. Особливості кадрового забезпечення мережі закладів дошкільної освіти у малих містах Львівської області / Н. Р. Синюра-Ростун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В. С. Кравців (відпов. ред.). – 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – Львів, 2011. – С. 111-119.Щеглюк С. Д. Просторові аспекти розвитку регіональної урбаністичної мережі / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 7(92+1). Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій. – С. 264-273.Файл Adobe Reader УДК 332.1:330.34:338.2
Казьмір П. Г. Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій / П. Г. Казьмір, М. Г. Ступень, Л. П. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2011. – Вип. 6(92). Сучасні проблеми розвитку сільських територій. – С. 81-90.

Джерел: 24 

Розглядаються теоретико-методичні засади та основні напрями модернізації системи управління розвитком сільських територій в умовах ринкової трансформації економіки. Наголошується на тому, що нова система управління повинна забезпечувати необхідні умови для багатофункціонального за формою і екологічно збалансованого за змістом розвитку сільських територій. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система управління, модернізація, регіональні програми Яремчук Р. Є. Просторове відновлення економіки Львівської області: оцінка розвитку конвергенційно-дивергенційний процесів / Р. Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – С. 145-155.Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Удосконалення інформаційного супроводу соціально-економічного розвитку малих міст України / С. Д. Щеглюк, М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – С. 13-27. 

Проаналізовано сучасний стан інформаційного забезпечення розвитку малих міст на основі показників моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст і селищ. Оцінено сукупність показників даного моніторингу з позицій достатності відображення стану розвитку міст та своєчасного виявлення негативних тенденцій. Запропоновано напрями покращення системи показників, які ґрунтуються на даних анкетування міських голів та керівників підприємств. 
моніторинг соціально-економічного розвитку, показники, інформаційна система, малі иіста Файл Adobe Reader Мельник М. І. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні / М. І. Мельник // Економіст. – 2011. – №5. – С. 28-32.

2010Файл Adobe Reader Казьмір Л. П. Інституціональний підхід в теорії управління землекористуванням / Л. П. Казьмір // Землеустрій і кадастр. – 2010. – №2. – С. 24-34. 

Обґрунтовано доцільність застосування інституціональних теорій для подальшого поглиблення теоретичних основ управління землекористуванням у нових економічних умовах. Виділено специфічні ознаки інституціоналізму, які, на думку автора, здатні відіграти вирішальну роль при модернізації системи управління землекористуванням на національному, регіональному, субрегіональному та локальному рівнях. Проаналізовано основні функції регіональних економічних інститутів у сфері управління землекористуванням. Файл Adobe Reader Мельник М. І. Трансформація підходів до формування вітчизняного бізнес-середовища в умовах глобалізації: духовні аспекти / М. І. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – C. 504-518. 

Актуалізовано духовні, зокрема християнські підходи та принципи формування бізнес-середовища в Україні як базової передумови інтеграційних процесів в світове громадянське суспільство та ефективного партнерства вітчизняного бізнесу на міжнародній арені в умовах глобалізації. Проведено емпіричні дослідження взаємозалежності важливих показників соціально-економічного розвитку від релігійного чинника в Україні за 2003-2008 роки. 
духовність, бізнес-середовище, християнська мораль, релігійність 

 


Веб-майстер П. Попадюк