Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader Мельник М. І. Трансформація підходів до формування вітчизняного бізнес-середовища в умовах глобалізації: духовні аспекти / М. І. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – C. 504-518. 

Актуалізовано духовні, зокрема християнські підходи та принципи формування бізнес-середовища в Україні як базової передумови інтеграційних процесів в світове громадянське суспільство та ефективного партнерства вітчизняного бізнесу на міжнародній арені в умовах глобалізації. Проведено емпіричні дослідження взаємозалежності важливих показників соціально-економічного розвитку від релігійного чинника в Україні за 2003-2008 роки. 
духовність, бізнес-середовище, християнська мораль, релігійність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Синюра-Ростун Н. Р. Особливості територіальної організації закладів дошкільної освіти у Львівській області / Н. Р. Синюра-Ростун // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 208-215. 

Здійснено аналіз розвитку мережі дошкільних закладів регіону. Охарактеризовано територіальну організацію дошкільних установ та рівень їх матеріально-технічного забезпечення. Особлива увага звертається на рівень охоплення дошкільним вихованням як на основу для забезпечення наступності в освіті. Показано дефіцит у забезпеченості населення місцями у дошкільних закладах, що порушує право громадян на освіту. Визначено основні проблеми функціонування дошкільних закладів освіти. Запропоновано основні шляхи покращення ситуації. 
дошкільний навчальний заклад (ДНЗ), дошкільна освіта, забезпеченість ДНЗ Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шевчук Л. Т. Оцінка соціально-економічних наслідків трансформації української сім'ї / Л. Т. Шевчук, О. В. Повстин // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 156-164. 

Здійснено аналітичну оцінку соціально-економічних наслідків трансформації української сім’ї, які проявилися, насамперед, як активізація такого суспільного явища, як акультурація. Окреслено вплив акультурації на динаміку показників шлюбності й розлучуваності, природне відтворення населення, структуру сім’ї й величину сім’ї за кількістю членів у її складі. Обґрунтована необхідність реалізації низки заходів, спрямованих на зміцнення основ української сім’ї. 
українська сім’я, трансформація, соціально-економічні наслідки, акультурація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Кушнірецька О. В. Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону / О. В. Кушнірецька, О. М. Демидюк // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 63-70. 

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, проаналізовано суть та трактування таких категоріальних складових організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, як механізм управління, важелі управління, цілі регіонального розвитку. Розглянуто системний та функціональний підходи до визначення змісту організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону; окреслена характеристика та здійснена класифікація цілей соціально-економічного розвитку регіону. 
регіон, управління, механізм, організаційно-економічний механізм, цілі регіонального розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мельник М. І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання / М. І. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 15-23. 

Запропоновано принципи та критерії формування інституту соціально орієнтованого бізнес-середовища; узагальнено загрози соціально-економічного характеру в результаті трансплантації норм інституту соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах; проаналізовано основні тенденції та чинники розвитку соціального партнерства в Україні; розроблено цільову модель формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, яка розкриває механізми інституціалізації норм соціально відповідальної поведінки бізнесу, задоволення соціальних потреб суспільства, забезпечення соціальної згуртованості бізнесу, підвищення іміджу соціально відповідальних суб’єктів бізнесу та реалізації організаційно-економічних інструментів стимулювання соціально відповідальної поведінки вітчизняних суб’єктів підприємництва. 
соціально орієнтоване бізнес-середовище, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна згуртованість бізнесу, соціальне партнерство, соціальний маркетинг, державно-приватне партнерство Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Регіональний Форсайт як інструмент довготривалого прогнозування: методологічний підхід / С. Д. Щеглюк // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. – Вып. 3, т. 3 / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти; редкол. : И. П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – С. 315-324. 

Розглянуто методологічні підходи до розробки й упровадження регіонального Форсайту. Обгрунтовано важливість застосування регіонального Форсайту, визначено головні подібності та відмінності Форсайту від стратегічного планування та технологічного прогнозування. Окреслено подальші напрями реалізації форсайтних досліджень у регіоні. 
методологія, регіональний Форсайт, прогнозування. технології 

2009Файл Adobe Reader УДК 332.3:330.43
Возняк А. Аналіз просторових даних з використанням програмного комплексу R CRAN / А. Возняк, Я. Сікора, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2009. – № 12. – С. 117-124.

Джерел: 19 

Можливості використання програмного комплексу R CRAN для автоматизованого аналізу просторових даних представлені На прикладі групування спільнот Малопольського воєводства Польщі; для окремих сільськогосподарських підприємств середнього розміру проаналізовано феномен просторової автокореляції на основі розрахунку глобальної статистики Морана. Щеглюк С. Д. Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону / С. Д. Щеглюк // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2009. – №5. – Т. 1. – С. 87-93.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шевчук Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 232-234.

2008Щеглюк С. Д. Особливості функціонування мережної економіки: роль і місце в ній регіональних інноваційних кластерів / С. Д. Щеглюк // Збірник наукових праць [Буковинського університету] : Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – С. 263-274.

 


Веб-майстер П. Попадюк