Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації стратегії розвитку виробничої сфери регіону.
 2. Обґрунтування організаційно-економічних форм та механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 3. Розробка методів підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої сфери регіону.
 4. Визначення напрямків модернізації основного капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення.

Науково-дослідні теми:

 • «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України»
 • «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України»
 • «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)»
 • «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності»
 • «Напрями модернізації основного капіталу регіону»

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна

інженер Деркач Марія Володимирівна

 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


УДК 330.3;658.1;JELС42,О30,L80,R11
Ляховська О. В. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 55-59. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.059_u.php.

Літер.: 5


У статті досліджено сучасний стан запровадження інновацій на промислових підприємствах у регіонах України. Проаналізовано тенденції розвитку промислових інновацій. Встановлено, що для регіонів України характерно переважне впровадження промислових інновацій нових для підприємств, оскільки такі проекти потребують меншого фінансування. В результаті дослідження виділено основні причини низького розвитку промислових інновацій у регіонах (висока затратність наукових розробок, нестача професійних кадрів, доступність кредитування, інформаційна необізнаність тощо) і виявлено, що більшість з них ґрунтуються на відсутності фінансування. Запропоновано шляхи стимулювання фінансування промислових інновацій у регіонах, зокрема: збільшити самофінансування інноваційних проектів за допомогою створення фондів розвитку; стимулювати залучення іноземних інвестицій в промислові інновації на макро- та мікрорівнях; розвивати інформаційне забезпечення щодо впровадження інновацій у промисловості регіонів. 
інновації у промисловості, інноваційна продукція промислових підприємств, частка промислових інновацій, джерела фінансування інновацій, самофінансування промислових інновацій УДК 338.12:332.12;JELL74,R13,E23
Созанський Л. Й. Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 49-54. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.054_u.php.

Літер.: 8


У статті проаналізовано зміни у спеціалізації будівництва регіонів України у 2012-2017 роках і обсягах будівельної продукції. Зміни у спеціалізації будівельного сектора економіки регіонів досліджено за допомогою аналізу структури будівельної продукції регіонів та регіональної структури будівництва України. Тенденції розвитку будівельного сектора економіки регіонів України досліджено за допомогою аналізу індексів будівельної продукції загалом і у розрізі основних видів будівельної продукції. Аналіз індексів будівельної продукції показав стрімке зростання будівництва в Україні загалом та переважній більшості її регіонів у 2016 і 2017 роках. У результаті проведено дослідження зроблено висновок, що виклики 2012-2015 років спричинили негативний вплив на функціонування будівельного сектора регіонів України. Однак, покращення макроекономічного і інвестиційного клімату в країні, а також ефективна реалізація регіональних програм розвитку у 2016-2017 роках сприяли стрімкому зростанню будівництва у більшості областей і підвищенню його диверсифікованості за спеціалізацією і за регіональною структурою. 
будівництво, індекс будівельної продукції, будівлі, інженерні споруди, структура УДК 338.45; JEL E32
Коваль Л. П. Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 22-26. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.026_u.php.

Літер.: 6


Здійснено оцінку вагомості хімічної галузі в промисловості України, зокрема досліджено динаміку частки хімічної галузі в обсязі реалізованої промислової продукції, а також її питому вагу в імпорті та експорті, проведено порівняльну оцінку індексів виробництва хімічних речових та хімічної продукції з індексами виробництва в промисловості. Визначено чинники, що сприяють розвитку хімічної промисловості. Проаналізовано основні тенденції розвитку галузі та проведено порівняльний аналіз із загальними тенденціями в промисловості. Проведено структурний аналіз хімічної промисловості України. Виявлено особливості хімічної промисловості, а також стримуючі чинники розвитку галузі. Визначено сильні та слабкі сторони, притаманні хімічній галузі загалом та пов’язані з особливостями макросередовища в Україні. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, окреслено можливості та перспективи розвитку хімічної галузі. 
хімічна промисловість, індекс цін виробників хімічної продукції, індекси цін виробників промислової продукції УДК 339.565+339.562(477); JEL
Іщук С. О. Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 3-9. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.009_u.php.

Літер.: 4


Розраховано темпи приросту товарного експорту в регіонах України за 2012-2017 роки. Проведено аналіз структури товарного експорту в розрізі основних товарних груп. Побудовано структуру експорту товарів за регіонами. Виявлено тенденції погіршення товарної структури вітчизняного експорту за критерієм рівня технологічності продукції. Запропоновано низку заходів, спрямованих на усунення потенційних загроз для національної економіки в умовах погіршення світової кон’юнктури на сировинних ринках шляхом диверсифікації товарної і географічної структур українського експорту. 
товарний експорт, темпи приросту, структура, товарна група, продукція промисловості, продукція сільського господарства УДК 338.45:339.56(477)(438); JEL E62, E23, F63
Созанський Л. Й. Оцінка результатів функціонування промисловості України і Польщі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 28-32. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.032_u.php.

Літер.: 8


Виявлення сильних і слабких сторін української і польської промисловості здійснено шляхом розрахунку системи показників ефективності і активності промислової діяльності, та підсумовуючого інтегрального індексу конкурентних переваг. Результати аналізу значень інтегрального індексу конкурентних переваг промислових секторів економіки України і Польщі за 2011-2016 роки виявили переважання польської промисловості в усі роки аналізованого періоду. Найвагоміші конкурентні переваги промисловості Польщі виявлено за показниками економічної ефективності (рентабельність операційної діяльності, активів і обороту), ресурсної ефективності (продуктивність праці) і інноваційної активності (частка підприємств, що впроваджували інновації у загальній кількості промислових підприємств, частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції і частка витрат на інновації в загальному обсязі капітальних інвестицій). Причиною збитковості обороту і, водночас, активів вітчизняної промисловості є надмірний обсяг інших (не пов’язаних із основною діяльністю) витрат. З огляду на непрозорий зміст переважної більшості статей цих витрат (а надто «інших»), є необхідність їх деталізації у фінансових звітах підприємств із метою посиленого контролю з боку Державної фіскальної служби України за ними. Для підвищення інноваційності промислового сектора національної економіки необхідно, з одного боку, покращити макроекономічні умови функціонування суб'єктів промислової діяльності в Україні у напрямку сприяння розширенню внутрішнього попиту на вітчизняну промислову продукцію і збільшенню її пропозиції, а також удосконалення системи управління якістю промислової продукції та прискорення міжнародної сертифікації підприємств, а з іншого – підвищити ефективність капіталовкладень та рівень упровадження інновацій у виробництво. Також необхідна поступова переорієнтація інвестиційних потоків у розвиток високо¬технологічних виробництв, зокрема шляхом податкового та митного стимулювання вітчизняних інвесторів і державного гарантування захисту іноземних. Дієвим інструментом податкового стимулювання може стати зниження ставки податку на прибуток (або податкові канікули) для виробників високотехнологічних товарів при одночасному підвищенні цієї ставки для виробників сировинних товарів. 
промисловість, активність, ефективність, інновації, капітальні інвестиції, промислова продукція УДК 338.45(477); JEL E23, L16, O18
Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика ключових трендів розвитку промисловості України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 3-9. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.009_u.php.

Літер.: 13


Запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання сучасного стану та результатів діяльності промислового сектора економіки. Проведено аналіз ключових тенденцій розвитку промисловості України на підставі розрахунків значень множини показників, які характеризують активність (виробничу, експортну, інвестиційну, капітальну, інноваційну) та ефективність (ресурсну, економічну) її функціонування. Виявлено основні проблеми розвитку промислового виробництва та окреслено напрямки їх розв’язання. 
активність, виробництво, експорт, ефективність, інвестиції, інновації, промислова продукція, рентабельність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:338.45(477); JEL L60
Іщук С. О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку // Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 17-29.

Літер.: 16


Проведено аналіз поточного стану і результатів промислової діяльності в Україні упродовж 2011-2016 рр. Визначено основні тенденції та проблеми розвитку вітчизняної промисловості на підставі оцінювання динаміки значень множини показників, які характеризують активність (виробничу, експортну, інвестиційну, капітальну, інноваційну) та ефективність (ресурсну, економічну) функціонування промислового сектору національної економіки у регіональному розрізі. Запропоновано низку організаційно-економічних механізмів, реалізація яких сприятиме підвищенню рівня інноваційної активності в Україні, активізації залучення прямих іноземних інвестицій у промисловість, нарощенню її експортного потенціалу та зниженню собівартості промислової продукції. 
промисловість, виробництво, експорт, активи, інвестиції, інновації, ефективність, розвиток 

2017УДК 339:565
Бирка М. І. Роль давальницької сировини в експортно-імпортних операціях у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 46-49. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.049_u.

Літер.: 9


В статті проведено аналіз експортно-імпортних операцій у Львівській області упродовж 2013-2016 рр. за основними товарними групами та географічною структурою. Визначено, яке місце займає давальницька сировина в структурі зовнішньоекономічних операцій, а також розглянуто причини поширеності та наслідки її використання на вітчизняних підприємствах. 
давальницька сировина, товарний експорт, експортно-імпортні операції УДК 339.564:338.45(477.83)
Процевят О. С. Аналіз стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 42-45. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.045_u.

Літер.: 4


У статті проаналізовано поточний стан та тенденції розвитку промисловості у Львівській області. Вивчено особливості експортної діяльності промислових підприємств у Львівській області. Виділено ряд експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області. Представлено перелік активних експортоорієнтованих промислових підприємств у Львівській області. Досліджено стан іноземного інвестування промисловості у Львівській області. 
промисловість, експортна діяльність, експортний потенціал, підприємство, Львівська область Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:339.56(477)(438); JEL L60, O57
Іщук С. О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 72-81.

Літер.: 11


Проведено порівняльну статистичну оцінку конкурентних переваг промисловості України і Польщі та їх прикордонних регіонів (Львівської області і Підкарпатського воєводства) упродовж 2011-2015 рр. Розраховано загальний і часткові (за окремими сегментами виробничо-господарської діяльності промисловості) інтегральні індекси конкурентоспроможності промислових секторів економіки України і Польщі на загальнодержавному та регіональному рівнях. За результатами аналізу виявлено сильні та слабкі сторони вітчизняної промисловості, вказано причини останніх і запропоновано способи їх усунення, зокрема в напрямі підвищення ефективності капіталовкладень і рівня впровадження інновацій у виробництво. 
промисловість, конкурентні переваги, активність, ефективність, інтегральні індекси 

 


Веб-майстер П. Попадюк