Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації стратегії розвитку виробничої сфери регіону.
 2. Обґрунтування організаційно-економічних форм та механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 3. Розробка методів підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої сфери регіону.
 4. Визначення напрямків модернізації основного капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення.

Науково-дослідні теми:

 • «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України»
 • «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України»
 • «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)»
 • «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності»
 • «Напрями модернізації основного капіталу регіону»

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна

інженер Деркач Марія Володимирівна

 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.94 (477) (438) (477.8)
Процевят О. С. Особливості транскордонної інвестиційної співпраці України і Польщі на території Західного регіону України / О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 224-230.

Літер.: 11


Розглядаються особливості транскордонної інвестиційної співпраці України і Польщі. А саме, охарактеризовано українсько-польські відносини на території Західного регіону України. Проаналізовано обсяги і тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку регіону, визначено їх вплив. 
транскордонна інвестиційна співпраця, прямі іноземні інвестиції, інвестиційні проекти, інвестиційні програми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:658.589:338.3
Лопата О. О. Джерела фінансування модернізації виробничої сфери регіону в умовах євроінтеграції України / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 199-207.

Літер.: 7


Розглянуто проблеми залучення фінансових ресурсів на проекти модернізації підприємств виробничої сфери. Досліджено стратегію та обґрунтовано механізм підвищення ефективності залучення фінансових ресурсів в умовах фіскального середовища України. Подано досвід Німеччини та Франції. 
управління фінансовими ресурсами, модернізація, виробнича сфера, залучення фінансових ресурсів, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:338.45:332.135
Андел І. В. Інвестування у розвиток основного капіталу промисловості як умова розвитку транскордонного співробітництва / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 189-198.

Літер.: 12


Транскордонне співробітництво, євроінтеграційні процеси України вимагають нових підходів до ефективності інвестування у розвиток основного капіталу промисловості регіонів, держави. Розвиток транскордонного співробітництва напряму залежить від підвищення ефективності інвестування у розвиток основного капіталу промисловості держав, регіонів. Прикордонні регіони мають слабше розвинений основний капітал частини промислових підприємств. Умовою розвитку транскордонного співробітництва є використання сильних сторін розвитку промисловості у прикордонних регіонах, які можуть приймати участь у транскордонному співробітництві, а також пріоритетність вибору першочерговості інвестування у види економічної діяльності, які мають найбільший вплив на зростання рентабельності основного капіталу. 
основний капітал, прикордонний регіон, інвестування основного капіталу промисловості, підвищення ефективності інвестування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48:339.9(477.8)
Горин Г. В. Рекреаційно-туристичний потенціал Західного регіону України у контексті транскордонного співробітництва / Г. В. Горин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 171-178.

Літер.: 14


Представлено розроблену автором комплексну структуру рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. Досліджено реальну динаміку туристичних потоків в освоєння рекреаційно-туристичного потенціалу даного регіону. Вказано шляхи удосконалення щодо розвитку рекреаційно-туристичної сфери економіки регіону. 
рекреаційно-туристичний потенціал, регіон, транскордонне співробітництво, ресурсне забезпечення, стан інфраструктури, інституційне середовище, геоекономічне становище, геополітична компонента Скриньковський Р. М. Концепція процесно-структурованого менеджменту / Р. М. Скриньковський, О. С. Процевят, Ю. І. Цибульський // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – №2. – С. 34-36.
Джерел: 6

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211(477.87)
Горин Г. В. Оцінка основного капіталу Закарпатської області / Г. В. Горин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 173-182.

Літер.: 7


У статті здійснено оцінку основного капіталу у Закарпатській області України в сучасних умовах. Проведено оцінку стану, руху і ефективності використання основного капіталу даного регіону. Результати оцінювання стану, руху і ефективності використання основного капіталу стануть підґрунтям для вибору напрямів модернізації підприємств виробничої сфери регіону. 
основний капітал, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт інвестомісткості, коефіцієнт фондомісткості, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 380.142.211:338.3(477.8)
Лиса О. І. Основний капітал виробничої сфери Західного регіону України: стан та ефективність використання / О. І. Лиса // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 162-172.

Літер.: 6


У статті здійснено оцінку основного капіталу у Закарпатській області України в сучасних умовах. Проведено оцінку стану, руху і ефективності використання основного капіталу даного регіону. Результати оцінювання стану, руху і ефективності використання основного капіталу стануть підґрунтям для вибору напрямів модернізації підприємств виробничої сфери регіону. 
основний капітал, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт інвестомісткості, коефіцієнт фондомісткості, регіон 

 


Веб-майстер П. Попадюк